logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku d艂ugo艣ci 2,354 km (od km 0+000 do km 2+354)

Nr ZDP.252.13.2015 Pyrzyce, dnia 8 czerwca 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋
drogi powiatowej nr 1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku
d艂ugo艣ci 2,354 km (od km 0+000 do km 2+354)

Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku d艂ugo艣ci 2,354 km (od km 0+000 do km 2+354)".
3.1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
1) pozyskanie map do cel贸w projektowych,
2) sporz膮dzenie projektu budowlanego przebudowy wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje) w zakresie uwzgl臋dniaj膮cym specyfik臋 rob贸t budowlanych z do艂膮czonym o艣wiadczeniem projektanta a tak偶e sprawdzaj膮cego o sporz膮dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
3) sporz膮dzenie projektu wykonawczego wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje), kt贸re powinny uzupe艂nia膰 i uszczeg贸艂awia膰 projekt budowlany w zakresie i stopniu dok艂adno艣ci niezb臋dnym do sporz膮dzenia przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc臋 rob贸t i realizacji rob贸t budowlanych
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
4) sporz膮dzenie przedmiaru rob贸t, tj. opracowania zawieraj膮ce opis rob贸t budowlanych w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo艣ci jednostek przedmiarowych rob贸t wynikaj膮cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob贸t lub nak艂ad贸w rzeczowych
- 1 egz .w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie OpenOffice, Word,
5) opracowanie Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob贸t (SST)
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formatach OpenOffice, Word.,
7) opracowanie projektu sta艂ej organizacji ruchu,
8) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t budowlanych,
9) uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia wraz z raportem oddzia艂ywania na 艣rodowisko - je偶eli b臋d膮 wymagane,
10) wyst膮pienie i uzyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a je偶eli plan ten nie zosta艂 uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
11) uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego z opracowaniem operatu wodno-prawnego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
12) wykonanie niezb臋dnych bada艅 gruntowych i sporz膮dzenie dokumentacji geotechnicznej (je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰),
13) uzyskanie wszystkich niezb臋dnych uzgodnie艅, opinii,
14) uzyskanie zgody w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na prowadzenie rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania tymi nieruchomo艣ciami na cele budowlane - je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰,
15) sporz膮dzenie informacji o Bezpiecze艅stwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ",
16) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budow臋/wykonania rob贸t budowlanych,
17) wykonanie wszelkich niezb臋dnych opracowa艅, kt贸rych konieczno艣膰 wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnie艅 z dysponentami sieci znajduj膮cych si臋 w obr臋bie planowanych rob贸t budowlanych,
18) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania rob贸t budowlanych realizowanych w oparciu o sporz膮dzon膮 dokumentacj臋,
19) na pisemny wniosek Zamawiaj膮cego Wykonawca zobowi膮zany jest do aktualizacji kosztorys贸w inwestorskich w okresie 4 lat od dnia uzyskania pozwolenie na budow臋/wykonanie rob贸t budowlanych (przewiduje si臋 2-krotn膮 aktualizacj臋). Wykonawca winien dokona膰 aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych,
20) wyja艣nianie na bie偶膮co w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅.
Projekt winien by膰 opracowany zgodnie z :
Ustaw膮 z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z p贸藕n.zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p贸偶n.zm.) w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013.1232 z p贸偶n. zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129 z p贸偶n. zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 z p贸偶n.zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lania metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowania koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lanych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p贸偶n. zm.).
Projekt nale偶y opracowa膰 na kopii aktualnej mapy dla cel贸w projektowych, uzyskanej we w艂asnym zakresie, odpowiadaj膮cej wymogom Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa艅 geodezyjno-kartograficznych oraz czynno艣ci geodezyjnych obowi膮zuj膮cych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133), kt贸rej 1 egz. (tj. matryca bez element贸w projektowych) nale偶y przekaza膰 inwestorowi wraz z dokumentacj膮.
Je偶eli w trakcie trwania umowy zmieni膮 si臋 w/w akty prawne - zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cymi w dniu przekazania Zamawiaj膮cemu pe艂nej dokumentacji.

3.2. Opis stanu istniej膮cego:
a) Odcinek od drogi wojew贸dzkiej nr 122 do Czarnowo (od km 2+354 do km 0+830) d艂ugo艣ci 1,524 km, jezdnia szeroko艣ci zmiennej od 3,00 m do 3,50 m, pobocze jednostronnie utwardzone t艂uczniem szeroko艣ci 1,00m.
b) Odcinek przez miejscowo艣膰 Czarnowo od km 0+150 do km 0+830 d艂ugo艣ci 0,680 km, jezdnia szeroko艣ci zmiennej od 3,00 do 4,00 m, brak chodnik贸w, pobocze jednostronnie utwardzone t艂uczniem szeroko艣ci 1,00m.
3.3. Opis stanu projektowanego:
Projekt winien obejmowa膰:
a) przebudow臋 drogi na odcinku 1,524 km od drogi nr 122 do miejscowo艣ci Czarnowo (od km 2+354 do km 0+830) polegaj膮c膮 na poszerzeniu jezdni do szeroko艣ci 5,00 m, u艂o偶eniu na ca艂ej szeroko艣ci jezdni nawierzchni bitumicznej,
b) przebudow臋 drogi na odcinku 0,680 km m przez miejscowo艣膰 Czarnowo polegaj膮c膮 na poszerzeniu jezdni do szeroko艣ci 5,50 m, u艂o偶eniu na ca艂ej szeroko艣ci jezdni nawierzchni bitumicznej oraz budow臋 jednostronnie chodnika,
c) przebudow臋 drogi na odcinku 0,150 km (od km 0+000 do km 0+150) polegaj膮c膮 na poszerzeniu jezdni do szeroko艣ci 5,00 m, u艂o偶eniu na ca艂ej szeroko艣ci jezdni nawierzchni bitumicznej,

Przed przyst膮pieniem do projektowania nale偶y przed艂o偶y膰 Zamawiaj膮cemu koncepcj臋 przebudowy. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja stanowi podstaw臋 do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

Wymagania i wytyczne dla wykonawc贸w

Projekt winien posiada膰 wszystkie niezb臋dne dane dotycz膮ce wytyczenia projektowanych element贸w w terenie.
Dokumentacj臋 nale偶y przed艂o偶y膰 w zamkni臋tej formie w osobnych opracowaniach, spi臋t膮 i ponumerowan膮.
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo systematycznego wgl膮du do prac projektowych w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca zobowi膮zany jest do wsp贸艂pracy z Zamawiaj膮cym w zakresie przedmiotu zam贸wienia a偶 do momentu uzyskania przez Zamawiaj膮cego pozwolenia na realizacj臋 zadania.
Wykonawca zobowi膮zany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji , kt贸re mog膮 by膰 konieczne do przygotowania oferty.
W toku opracowania projektu budowlano-wykonawczego Wykonawca zobowi膮zany jest do konsultowania na bie偶膮co rozwi膮za艅 z Zamawiaj膮cym.
Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
Zamawiaj膮cy stawia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia, na podstawie kt贸rych zosta艂y zrealizowane projekty wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie.
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.2. Formularz oferty (za艂膮cznik nr 1).
6.3. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia, na podstawie kt贸rych zosta艂y zrealizowane projekty wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie (za艂膮cznik nr 2).
6,4. O艣wiadczenie, 偶e osoby odpowiedzialne za wykonanie zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 23 czerwca 2015 r..do godz.945
z zachowaniem formy pisemnej.
Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
8.6. Zamawiaj膮cy 偶膮da z艂o偶enia dokument贸w w oryginale lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em (ka偶da strona) przez Wykonawc臋 lub jego pe艂nomocnika.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 lub opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋
drogi powiatowej nr 1553Z Zadeklino-Czarnowo na odcinku d艂ugo艣ci 2,354 km (od km 0+000 do km 2+354)
Nie otwiera膰 przed dniem: 23 czerwca 2015 r.. godz. 1000


Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.
IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl
XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-11 10:14:19
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-11 10:14:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1347licznik odwiedzin: 11836149