logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 18/2015
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego. Sprawozdanie zawiera: bilans z wykonania bud偶etu jednostki samorz膮du terytorialnego, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych. W terminie do 30 kwietnia sprawozdanie zostanie przed艂o偶one Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po sprawdzeniu przez RIO sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu - zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych: zarz膮d jednostki samorz膮du terytorialnego przekazuje sprawozdanie finansowe organowi stanowi膮cemu w terminie do dnia 31 maja roku nast臋puj膮cego po roku bud偶etowym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie finansowe w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na zakup nieruchomo艣ci do powiatowego zasobu. Nieruchomo艣膰 oznaczona jako dzia艂ka nr 25/9
o powierzchni 0,1076 ha w obr臋bie 呕ab贸w stanowi cz臋艣膰 ci膮gu pieszego
o nawierzchni asfaltowej. Nabycie nieruchomo艣ci spowoduje poszerzenie drogi powiatowej nr 1359Z 呕ab贸w-Mechowo. Zgodnie z wycen膮 rzeczoznawcy warto艣膰 nieruchomo艣ci wynosi 28 300 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zakup ze 艣rodk贸w finansowych z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Lokal mieszkalny nr 19 w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach zosta艂 przeznaczony do sprzeda偶y. Umowa najmu z dotychczasowym najemc膮, kt贸ry przebywa za granic膮 i nie u偶ytkuje tego lokalu, zosta艂a wypowiedziana z powodu zad艂u偶enia i wygas艂a 1 kwietnia 2015 r. W mieszkaniu znajduj膮 si臋 meble i sprz臋t gospodarstwa domowego. 14 kwietnia 2015 r. do Starostwa wp艂yn膮艂 wniosek dotychczasowego najemcy o umo偶liwienie wykupu mieszkania z deklaracj膮 sp艂acenia zad艂u偶enia. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e wystawienie lokalu na sprzeda偶 nie zamyka wnioskodawcy drogi do jego nabycia
i wyrazi艂 zgod臋 na wystawienie lokalu na sprzeda偶.
Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski zwr贸ci艂 uwag臋 na pozostaj膮ce
w mieszkaniu meble i zauwa偶y艂, 偶e przed og艂oszeniem przetargu nale偶y uregulowa膰 ich stan prawny, najlepiej w porozumieniu z w艂a艣cicielem. Przed przeniesieniem ich
z mieszkania i przechowywaniem w innym miejscu powinno si臋 uzyska膰 pisemn膮 zgod臋 w艂a艣ciciela.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu zamierza budowa膰 lini臋 kablow膮 o napi臋ciu 15 kV na terenie stanowi膮cym w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Proponuje si臋 wyrazi膰 zgod臋 na nieodp艂atne umo偶liwienie korzystania
z nieruchomo艣ci powiatowej.
Bart艂omiej Kr贸likowski z艂o偶y艂 wniosek, aby nie wyrazi膰 zgody i podj膮膰 rozmowy w celu wynegocjowania wysoko艣ci op艂aty za s艂u偶ebno艣膰 nieruchomo艣ci do przesy艂u energii. Zapis o s艂u偶ebno艣ci powinien znale藕膰 si臋 w ksi臋dze wieczystej i Powiat b臋dzie m贸g艂 pobiera膰 z tego tytu艂u op艂aty. Generalnie na nieruchomo艣ciach Powiatu nie ma ustanowionych s艂u偶ebno艣ci, a w wielu przypadkach mo偶na by艂o to zrobi膰. Wicestarosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych w tej sprawie.
Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej i zdecydowa艂 o podj臋ciu dzia艂a艅 maj膮cych na celu wynegocjowanie op艂aty za s艂u偶ebno艣膰 nieruchomo艣ci do przesy艂u energii.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach o przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2014.
Ryszard Grzesiak zaznaczy艂, 偶e rok 2014 by艂 pod wzgl臋dem finansowym bardzo dobrym rokiem dla Szpitala Powiatowego. Planowana strata w wysoko艣ci 712 969 z艂 zosta艂a zast膮piona zyskiem w wysoko艣ci 359 187,37 z艂. Uzyskanie takiego wyniku by艂o mo偶liwe dzi臋ki konsekwentnej realizacji programu oszcz臋dno艣ciowego. Poprawa sytuacji finansowej pozwoli艂a na wyp艂acanie pracownikom premii oraz podwy偶szenie wynagrodzenia piel臋gniarek.
Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej doda艂, 偶e jest to najlepszy wynik finansowy w dziejach Szpitala Powiatowego. G艂贸wnym 藕r贸d艂em tego sukcesu by艂o wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej i likwidacja oddzia艂贸w powoduj膮cych zad艂u偶anie si臋 jednostki. Obecnie dzi臋ki w艂膮czeniu w struktury szpitala Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego mo偶liwe jest pozyskiwanie 艣rodk贸w finansowych od podmiot贸w innych ni偶 tylko Narodowy Fundusz Zdrowia.
Starosta zapyta艂 czy dyrektor szpitala widzi mo偶liwo艣ci rozszerzenia dzia艂alno艣ci w takim kierunku, aby pozyska膰 inne 藕r贸d艂a finansowania dzia艂alno艣ci
i pewnym stopniu uniezale偶ni膰 si臋 od Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ryszard Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e na takie dzia艂ania potrzebne s膮 dodatkowe 艣rodki finansowe. Obecnie szpital ich nie ma. Nie ma te偶 wi臋kszych mo偶liwo艣ci pozyskania funduszy zewn臋trznych. Dodatkowo wszystkie posiadane 艣rodki s膮 przeznaczane na dostosowanie jednostki do na艂o偶onych na szpitale wymog贸w. Konieczno艣膰 informatyzacji, wymiany zu偶ytego sprz臋tu medycznego, powi臋kszenia przestrzeni dla ka偶dego 艂贸偶ka itp. Wiod膮cym oddzia艂em jest ortopedia i s膮 mo偶liwo艣ci rozbudowy tego oddzia艂u, mo偶liwe jest uruchomienie oddzia艂u okulistycznego, ale do tego musi jeszcze by膰 zainteresowanie tym tematem ze strony NFZ. Szpital zaanga偶owa艂 si臋 w lecznictwo onkologiczne, ale nieprecyzyjne zasady finansowania NFZ nie pozwalaj膮 na uzyskanie zwrotu poniesionych koszt贸w. Dostosowywanie szpitala do wymog贸w unijnych odbywa si臋 si艂ami w艂asnymi przy wsparciu Powiatowego Urz臋du Pracy.
Starosta potwierdzi艂, 偶e w tym okresie programowania nie ma mo偶liwo艣ci uzyskania wsparcia finansowego szpitali zapisanego wprost, ale mo偶e inne zadania wpisane do Kontraktu Samorz膮dowego w oparciu o potencja艂 szpitala pozwol膮 na jego rozw贸j.
Walenty Darczuk spyta艂 jak wp艂yw na uzyskanie tak dobrego wyniku finansowego, mia艂a likwidacja oddzia艂u ginekologicznego i neonatologicznego.
Dyrektor Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e gdyby nie zlikwidowano tych oddzia艂贸w, to szacunkowy wynik finansowy za 2014 rok zamkn膮艂by si臋 strata 862 000 z艂. Wynik ten nie uwzgl臋dnia Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Teraz do dyspozycji oddzia艂u opieki d艂ugoterminowej jest 70 艂贸偶ek, na kt贸rych jest sta艂e ob艂o偶enie. Wcze艣niej ZOL dysponowa艂 35 艂贸偶kami i generowa艂 straty.
Miros艂aw Bitenc zauwa偶y艂, 偶e termin dostosowania szpitala do na艂o偶onych wymog贸w up艂ywa z ko艅cem 2016 r. a wykaz zada艅 z tym zwi膮zanych zawiera dat臋 zako艅czenia 31 grudnia 2016 r. Czy znaczy to, 偶e do tej pory nic nie zosta艂o zrobione?
Ryszard Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e rzeczywi艣cie zako艅czenie prac jest planowane na 31 grudnia 2016 r., ale wszystkie zadania s膮 rozpocz臋te i ka偶de
w jakim艣 stopniu jest zrealizowane.
Bart艂omiej Kr贸likowski zapyta艂 o perspektywy dzia艂ania poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych. Zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e najgorszy wynik ma oddzia艂 chirurgiczny.
Dyrektor Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e nie ma 偶adnego zagro偶enia dla tego oddzia艂u i b臋dzie on nadal funkcjonowa艂 jako jeden z filar贸w szpitala. Aby poprawi膰 wynik finansowy nale偶y zwi臋kszy膰 ilo艣膰 us艂ug. W obecnym stanie nie jest to mo偶liwe, bo NFZ stawia wysokie wymagania i aby zwi臋kszy膰 kontrakt nale偶a艂oby zwi臋kszy膰 ilo艣膰 lekarzy na oddziale.
Na pytanie Janusza Budynka o wyposa偶enie pozosta艂e po zlikwidowanych oddzia艂ach dyrektor Grzesiak odpowiedzia艂, 偶e pozostaje ono nadal w szpitalu. Nie ma powod贸w, aby si臋 go pozby膰, mo偶na je wykorzysta膰, a 艣rodki uzyskane ze sprzeda偶y nie odpowiada艂aby warto艣ci tego wyposa偶enia.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2014. Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Walenty Darczuk.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2014. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Walenty Darczuk.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-11 10:23:04
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-11 10:23:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1441licznik odwiedzin: 12462700