logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXII/179/02

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2002 - 2010

Uchwa艂a Nr XXXII/179/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2002 - 2010


Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592) w zwi膮zku z art. 4 ustawy z dn. 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. j.t. 2001 r. Nr 81 poz. 889, Nr 102, poz. 1115) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Przyjmuje si臋 program rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2002 – 2010 w brzmieniu okre艣lonym w za艂膮czniku do uchwa艂y.

搂 2.

Przy realizacji zada艅 wynikaj膮cych z programu w艂adze Powiatu Pyrzyckiego b臋d膮 wsp贸艂pracowa膰 z Samorz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim Kuratorem O艣wiaty, samorz膮dami gmin Powiatu Pyrzyckiego, Zachodniopomorskim Zrzeszeniem Ludowe Zespo艂y Sportowe, Wojew贸dzkim Szkolnym Zwi膮zkiem Sportowym, Zachodniopomorsk膮 Federacj膮 Sportu i innymi organizacjami pozarz膮dowymi dzia艂aj膮cymi w kulturze fizycznej.

搂 3.

Do 15 listopada ka偶edego roku Zarz膮d Powiatu w oparciu o program rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz o projekt bud偶etu powiatu przedstawi Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu projekt harmonogramu dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 na rok nast臋pny oraz plan wydatk贸w na ich realizacj臋.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu harmonogram o kt贸rym mowa w ust. 1 zostanie przyj臋ty w drodze uchwa艂y przez Zarz膮d Powiatu, nie p贸藕niej ni偶 w miesi膮c po uchwaleniu bud偶etu i przekazany do stowarzysze艅 kultury fizycznej.

搂 4.

Do 15 marca ka偶dego roku Zarz膮d Powiatu sporz膮dzi sprawozdanie z wykonania zada艅 wynikaj膮cych z harmonogramu i z planowanych wydatk贸w za rok miniony i przeka偶e Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej.

搂 5.

Dzia艂ania zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu kultury fizycznej i sportu powinny by膰 dostosowane do mo偶liwo艣ci organizacyjnych i finansowych Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 7.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP32.3 KB POBIERZza艂膮cznik2005-10-10 15:43:03690

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:26:12
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:26:12
Liczba wy艣wietle艅 : 2792licznik odwiedzin: 11807747