logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 rPROTOK脫艁 Nr 16/2015
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 31 980 z艂 z paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne do paragrafu 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne. Kwota ta jest przeznaczona na zakup urz膮dzenia do dezynfekcji instalacji ciep艂ej wody u偶ytkowej w internacie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Kwota do wykorzystania na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮 przez Powiat Pyrzycki wynosi w 2015 roku 339 159 z艂. W latach poprzednich, ze wzgl臋du na ograniczone 艣rodki, zrezygnowano mi臋dzy innymi z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋
i technicznych, proponuje si臋 przeznaczenie kwoty 100 000 z艂 na realizacj臋 wniosk贸w dotycz膮cych likwidacji barier architektonicznych z艂o偶onych w 2013, 2014 i 2015 roku w zakresie ograniczonym do zabezpieczenia podstawowych potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych. Proponuje si臋 rezygnacj臋 z dofinansowania likwidacji barier
w komunikowaniu si臋, z dofinansowania uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych oraz z dofinansowania zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny. W zakresie rehabilitacji zawodowej proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej, udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urz臋du pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2015 r. Rozstrzygni臋to osiem konkurs贸w przeznaczaj膮c na finansowanie zada艅 18 500 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 dwa wnioski o umorzenie nale偶no艣ci za przechowywanie pojazd贸w usuni臋tych z drogi. Jeden z wniosk贸w argumentowano trudn膮 sytuacj膮 finansow膮, ale nie do艂膮czono do niego 偶adnych dokument贸w potwierdzaj膮cych ten stan. W drugim wniosku brakowa艂o wyliczenia realnych koszt贸w poniesionych przez Powiat za przechowywanie pojazdu. W zwi膮zku z tym Zarz膮d zdecydowa艂, aby wydzia艂 przygotowuj膮cy wnioski dokona艂 uzupe艂nienia wniosk贸w i przedstawi艂 je Zarz膮dowi z propozycj膮 ich realizacji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego o zmianie uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia. Proponuje si臋 poszerzenie sk艂adu Rady o Przewodnicz膮cego Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego Rady Powiatu Pyrzyckiego, Cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego Walentego Darczuka. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmiana zwi膮zana jest
z planowanym zwi臋kszeniem sk艂adu osobowego Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przygotowanie dokumentacji do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y przeznaczono trzy dzia艂ki budowlane oraz udzia艂
w dzia艂ce stanowi膮cej drog臋 dojazdow膮, oznaczone odpowiednio: nr 15/1, nr 15/6,
nr 15/ 12 i nr 15/8, przy ulicy S艂owackiego i ulicy M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego:
1) Informacja o pozyskaniu przez starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w
z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.
2) Sprawozdanie za rok 2013 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji,
3) Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci w roku 2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
4) Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Mariusz Majak

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-05-11 10:22:17
Data ostatniej modyfikacji : 2015-05-11 10:22:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1280licznik odwiedzin: 12433105