logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 25 lutego do 25 marca 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 lutego do 25 marca 2015 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 26 lutego 2015 r.
2) 9 marca 2015 r.
3) 13 marca 2015 r.
4) 18 marca 2015 r.
5) 19 marca 2015 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018.
- W sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.
- W sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2015 r. projektu pod nazw膮 "Powiat Pyrzycki - bezpiecze艅stwo ponad wszystko".
- W sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 8 000 z艂 z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz kwot臋 395 929,12 z艂 stanowi膮c膮 dofinansowanie dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU na realizacj臋 projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami. Mi臋dzy innymi 31 980 z艂 z rezerwy og贸lnej na zakup urz膮dzenia dezynfekuj膮cego wod臋 w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu "Pomoc spo艂eczna, realizacja 艣wiadczonych us艂ug dla mieszka艅c贸w DPS" oraz udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
- W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2015 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu
i rekreacji. Og艂oszono 13 konkurs贸w, przeznaczaj膮c na finansowanie zada艅 kwot臋 25 500 z艂.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych
w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 r. W sk艂ad komisji powo艂uje si臋 dw贸ch pracownik贸w Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, dw贸ch przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych oraz jednego przedstawiciela Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o umorzenie odsetek i koszt贸w s膮dowych zas膮dzonych
w post臋powaniu upominawczym na rzecz Powiatu Pyrzyckiego za zaleg艂o艣ci
w op艂acie za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci. Dzier偶awca zalega艂 z p艂atno艣ciami na kwot臋 6 649,67 z艂. W post臋powaniu upominawczym s膮d wyda艂 nakaz zap艂aty wraz z odsetkami i kosztami s膮dowymi. Nale偶no艣膰 g艂贸wna zosta艂a sp艂acona. Do zap艂aty pozosta艂y odsetki i koszty procesu, kt贸rych 艂膮czna warto艣膰 wynosi 2 667,60 z艂. Zarz膮d nie znalaz艂 podstaw do pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku i nie wyrazi艂 zgody na umorzenie.
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich na okres do 30 kwietnia 2015 r. Powiat otrzyma w 2015 r. od Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 300 000 z艂 na realizacj臋 zada艅 LPI w trzech transzach. Pierwsza transza
w wysoko艣ci 75 300 z艂 zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2015 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Projekt zako艅czy艂 si臋 z dniem 28 lutego 2015 r., ale W艂adza Wdra偶aj膮ca zdecydowa艂a
o przed艂u偶eniu projektu do 30 wrze艣nia 2015 r., przeznaczaj膮c na jego realizacj臋, w tym okresie, 艣rodki, kt贸re w obecnej chwili s膮 niewystarczaj膮ce. Na bie偶膮ce wydatki konieczna jest kwota 15 933 z艂. Poprzez przesuni臋cia w harmonogramie mo偶liwe jest wygospodarowanie tej kwoty, ale wymaga to zgody W艂adzy Wdra偶aj膮cej i jest czasoch艂onne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Wnioskuje si臋 o utrzymanie obecnie obowi膮zuj膮cych stawek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 dodatki
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie Domu Pomocy Spo艂ecznej do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w unijnych. Projekt pod nazw膮 "Pomoc spo艂eczna, realizacja 艣wiadczonych us艂ug dla mieszka艅c贸w DPS" b臋dzie realizowany w ramach Funduszu Ma艂ych Projekt贸w INTERREG IV A. Wszelkie koszty zwi膮zane z realizacj膮 projektu ponosi Dom Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice w obr臋bach geodezyjnych Lubiatowo
i Ukiernica. Plan obejmuje ustalenia dla teren贸w rolniczych, lokalizacji elektrowni wiatrowych, ciek贸w wodnych, zieleni chronionej, las贸w i grunt贸w le艣nych oraz dr贸g wewn臋trznych. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym planem i uzgodni艂 projekt.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne przekazanie drzew przeznaczonych do wycinki, rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Na wniosek W贸jt Gminy Warnice drewno uzyskane z wycinki zostanie przekazane Gminie w zamian za przeprowadzenie wycinki 45 topoli, kt贸rych korzenie uszkadzaj膮 pas drogowy. Gmina uzyskane dochody przeznaczy na popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach.
- W sprawie wniosku o wydzier偶awienie budynku przy ul. Pozna艅skiej 1
w Pyrzycach na potrzeby szko艂y 0-3. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" zamierza wydzier偶awi膰 budynek na okres 10-15 lat oraz dokona膰 jego modernizacji i adaptacji na potrzeby szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o przekazanie 艣rodk贸w na zakup urz膮dzenia do sta艂ej dezynfekcji ciep艂ej wody u偶ytkowej w internacie szko艂y. Inspektor Sanitarny wy艂膮czy艂 budynek z u偶ytkowania po stwierdzeniu
w instalacji ciep艂ej wody wysokiego ska偶enia bakteryjnego bakteriami z rodzaju Legionella. Na skutek wy艂膮czeniu budynku internatu z u偶ytkowania 60 uczni贸w musia艂o opu艣ci膰 internat i wr贸ci膰 do dom贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie kwoty 31 980 z艂 z rezerwy og贸lnej na zakup urz膮dzenia dezynfekuj膮cego wod臋.

IV. Przyj臋to informacje:
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- Wsp贸艂praca Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z firmami, Powiatowym Urz臋dem Pracy i szko艂ami wy偶szymi zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2014 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
25 lutego
- Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa Okunica.
26 lutego
- Spotkanie z firm膮 projektow膮 w dziedzinie infrastruktury drogowej.
- Podsumowanie konkursu "Nie daj szansy AIDS" zorganizowanego przez Powiatow膮 Stacj臋 Sanitarno-Epidemiologiczn膮.
- Zebranie Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Pyrzycach.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
27 lutego
- Spotkania uczni贸w zespo艂贸w szk贸艂 Nr 1 i Nr 2 CKU w Pyrzycach z kombatantem Armii Krajowej kpt. Zbigniew Piaseckim, w ramach obchod贸w Narodowego Dnia Pami臋ci 呕o艂nierzy Wykl臋tych.
- Spotkania w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego.
28 lutego
- Turniej Pi艂ki No偶nej Junior贸w o Puchar "G艂osu Szczeci艅skiego" w Lipianach.
2 marca
- Uroczysto艣膰 pod Pomnikiem Pami臋ci z okazji 70 rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce.
3 marca
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w tenisie sto艂owym szk贸艂
i o艣rodk贸w specjalnych.
5 marca
- Debata na temat bezpiecze艅stwa ruchu drogowego w Pyrzycach.
5-6 marca
- XIX Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w Poznaniu oraz
XXV-lecie samorz膮du terytorialnego w Polsce.
6 marca
- Spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. "Mikrodotacje - ma艂e inicjatywy lokalne".
7 marca
- Rajd turystyczny szlakiem walk o Pyrzyce.
- Turniej Pi艂ki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet.
9 marca
- Konferencja prasowa - 100 dni dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
V kadencji.
10 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Spotkanie cz艂onk贸w Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Oddzia艂 Terenowy w Pyrzycach.
- Spotkanie pn. "Wierszem i piosenk膮 o Powstaniu Warszawskim" zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
- Walne Zgromadzenie Delegat贸w Zarz膮du Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Bielicach.
- Spotkanie z prof. Wand膮 Bacieczko na temat sesji kwiecie艅 br.
11 marca
- Spotkanie z pracownikami Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego SP. z o.o. na temat awarii sieci wodoci膮gowej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
12 marca
- Spotkanie El偶biet膮 Gabruch p.o. dyr. Powiatowego Urz臋du Pracy na temat wypracowanie kierunk贸w wspierania inicjatyw na rynku pracy w 2015 r.
- "Przeciwpo偶arowa Narada Koordynacyjna" w Nadle艣nictwie My艣lib贸rz.
13 marca
- Spotkanie zorganizowane przez Marzen臋 Podzi艅sk膮 Burmistrz Pyrzyc z okazji Dnia So艂tysa.
14 marca
- I Powiatowa Liga Szk贸艂 Podstawowych w Bielicach.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze So艂ectwa Wierzbno gm. Warnice.
15 marca
- Msza 艣w. w intencji Klubu Abstynenta KROKUS Pyrzyce.
- Og贸lnopolski Turniej Par Bryd偶a Sportowego Uniwersytet贸w Trzeciego Wieku
w Pyrzycach.
16 marca
- Konferencja pod nazw膮 "Niechciane drogi" w Pobiedziskach.
17 marca
- Spotkanie na temat wy艂膮czenia grunt贸w z produkcji rolnej.
- Spotkanie z ks. abp. Metropolit膮 Szczeci艅sko-Kamie艅skim Andrzejem Dzi臋g膮.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
18 marca
- Spotkanie Gminnej Sp贸艂ki Wodnej w Jedlicach.
- Spotkanie z Wojewod膮 Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim.
- Spotkanie z Jaros艂awem Rzepa Wicemarsza艂kiem Zachodniopomorskim
w Bielicach.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
19 marca
- Spotkanie na temat Kontraktu Samorz膮dowego.
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Spotkanie w sprawie kana艂u z jeziora W膮d贸艂 w Lipianach.
20 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Oficer贸w Rezerwy.
- Widowisko sceniczne "Gaw臋da o mi艂o艣ci" przygotowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
21 marca
- Gimnazjada matematyczna w Kozielicach.
- Rajd turystyczny "Powitanie wiosny" w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- Wsp贸lne sadzenie d臋bu na okoliczno艣膰 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
22 marca
- Wiosenny Turniej Pi艂ki No偶nej rocznik 2005 i m艂odsi, zorganizowany przez Akademi臋 Pi艂karsk膮 Sok贸艂 Pyrzyce.
23 marca
- Spotkanie z Teres膮 Sadowsk膮 W贸jtem Gminy Banie.
- Spotkanie z Arkadiuszem Augustyniakiem dyrektorem Publicznego Gimnazjum
w Baniach.
- Spotkanie z Mieczys艂awem Mularczykiem W贸jtem Gminy Przelewice nt. inwestycji drogowych.
24 marca
- Spotkanie z Robertem Betyn膮 Zast臋pc膮 Burmistrza Pyrzyc nt. monitoringu.
- Spotkanie nt. uroczysto艣ci 40-lecia Pyrzyckich Dni Olimpijczyka.
- Posiedzenie Zarz膮du Sp贸艂ki Wodnej Kozielice.
- Koncert wiosenny Szko艂y Muzycznej w Pyrzyckim Domu Kultury.Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:17:15
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:17:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1420licznik odwiedzin: 11426776