logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2015
z dnia 13 marca 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 395 929,12 z艂 stanowi膮c膮 dofinansowanie na realizacj臋 projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci". Projekt b臋dzie realizowany do 30 grudnia 2016 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 395 929,12 z艂 na realizacj臋 projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 kolejn膮 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Ta uchwa艂a dotyczy艂a wprowadzenia do bud偶etu dotacji w wysoko艣ci 54 583,24 z艂 otrzymanej od Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na realizacj臋 projektu "Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiekt贸w topograficznych (BDOT500)" w ramach Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wsparcie finansowe na wymian臋 stolarki okiennej w budynkach Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Decyzjami Zachodniopomorskiego Pa艅stwowego Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie te jednostki zosta艂y zobowi膮zane do doprowadzenia do w艂a艣ciwego stanu sanitarno-technicznego stolarki okiennej w terminie do 31 grudnia 2015 r. Starosta przypomnia艂, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania termomodernizacji budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej i zosta艂y ju偶 podj臋te dzia艂ania w celu przeprowadzenia tej inwestycji w budynkach szk贸艂 i starostwa. W ramach tej inwestycji zostan膮 r贸wnie偶 wymienione okna. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋 na niewielkie 艣rodki, kt贸re s膮 w rezerwie i mog膮 by膰 potrzebne w przypadku nieprzewidzianych wydarze艅 w ci膮gu roku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wsparcie finansowe wymiany stolarki okiennej w budynkach Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw dofinansowaniu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o pomoc w rozwi膮zaniu problemu dotycz膮cego obci膮偶e艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 z tytu艂u op艂at za energi臋 ciepln膮. Przy obecnych kosztach 艣rodki zabezpieczone w bud偶ecie na energi臋 zostan膮 wykorzystane ju偶
w maju. Skarbnik potwierdzi艂 zauwa偶alny wzrost wydatk贸w, ale tylko w tej jednej plac贸wce. Starosta zaproponowa艂, aby dyrektor zwr贸ci艂 si臋 z tym problemem do Geotermii i wyja艣ni艂 co jest przyczyn膮 tak wysokich koszt贸w. Zarz膮d popar艂 to rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne u偶yczenie boiska szkolnego Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w zamian za jego utrzymanie. Akademia Pi艂karska "Sok贸艂" zwr贸ci艂a si臋 z takim wnioskiem do dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, kt贸ry pozytywnie zaopiniowa艂 ten wniosek, wskazuj膮c, 偶e udost臋pnienie boiska na potrzeby Akademii obni偶y koszty utrzymania obiektu sportowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umo偶liwienie nieodp艂atnego przekazania drzew na pniu, przeznaczonych do wycinki w ilo艣ci 17 szt. rosn膮cych w pasach dr贸g powiatowych nr 1626Z ul. Staromiejska i 1606Z ul. Ciep艂ownicza oraz 45 drzew topoli rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych w Gminie Warnice. W贸jt Gminy Warnice deklaruje przeprowadzenie wycinki drzew, kt贸rych korzenie uszkadzaj膮 pas drogowy. Za przeprowadzenie wycinki Gmina uzyska drewno z wyci臋tych drzew. Dochody uzyskane ze sprzeda偶y drewna Gmina przeznaczy na popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach oraz na nasadzenia zast臋pcze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018. G艂贸wne kierunki zosta艂y uj臋te w 15 punktach i obejmuj膮 realizacj臋 zada艅 w wielu obszarach, mi臋dzy innymi w ochronie zdrowia, o艣wiacie, bezpiecze艅stwie publicznym, tworzeniu miejsc pracy, rozwoju spo艂eczno-gospodarczym i ekologicznym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. W dniu 25 lutego 2015 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego podj臋艂a uchwa艂臋 w tej sprawie. Uchwa艂a ta zawiera艂a braki formalne dotycz膮ce organizacji i trybu dzia艂ania Rady DPP. Uchwalenie regulaminu pracy Rady DPP zostawiono do kompetencji Rady DPP, a Nadz贸r Wojewody wymaga, aby to uczyni膰 w uchwale Rady Powiatu Pyrzyckiego. Przedstawiony projekt zawiera wymagane zmiany. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego. Uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego
w Pyrzycach przewiduje, 偶e do Rady DPP jest wskazanych trzech przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W organizacji pracy Starostwa zostan膮 uwzgl臋dnione sprawy zwi膮zane z wymogami prawnymi
i dostosowaniem Regulaminu do istniej膮cych rozwi膮za艅. Rezygnuje si臋 mo偶liwo艣ci zatrudniania asystent贸w i doradc贸w Starosty. Rezygnuje si臋 z podleg艂o艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych pod Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach podlega艂 b臋dzie bezpo艣rednio pod Starost臋 Pyrzyckiego. Wprowadza si臋 stanowisko Pe艂nomocnika Starosty ds. Odnowy Wsi oraz Administratora Bezpiecze艅stwa Informacji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wydzier偶awienie budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach na potrzeby szko艂y 0-3. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" zamierza wydzier偶awi膰 budynek na okres 10-15 lat oraz dokona膰 jego modernizacji
i adaptacji na potrzeby szko艂y. Budynek jest obecnie przeznaczony na sprzeda偶
i przed podpisaniem umowy na dzier偶aw臋 nale偶y uchyli膰 uchwa艂臋 Rady powiatu Pyrzyckiego w sprawie jego sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wydzier偶awienia budynku, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci. Nieruchomo艣膰 stanowi dzia艂ka nr 25/9 o pow. 0,1076 ha obr臋b 呕ab贸w, b臋d膮ca cz臋艣ci膮 ci膮gu pieszego
o nawierzchni asfaltowej o szeroko艣ci ok. 1,5 metra wybudowanego w latach siedemdziesi膮tych na odcinku 呕ab贸w-Ryszewko. Zgodnie z opini膮 wydan膮 przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach nabycie dzia艂ki nr 25/9 pozwoli na w艂a艣ciwe administrowanie pasem drogowym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Pe艂nomocnictwo obejmuje mi臋dzy innymi przyst膮pienie do realizacji projekt贸w, reprezentowanie Powiatowego Urz臋du Pracy w porozumieniu z partnerem w ramach realizacji projekt贸w, podejmowanie decyzji finansowych zwi膮zanych
z realizacj膮 projekt贸w i wszelkich innych czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projekt贸w i ich rozliczania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego:
a) stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim;
b) sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014;
c) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
d) wsp贸艂praca Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z firmami, Powiatowym Urz臋dem Pracy i szko艂ami wy偶szymi zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy;
e) sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w
za 2014 r.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 petycj臋 Szulc-Efekt Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie efektywno艣ci zakup贸w sprz臋tu elektronicznego. Petycja dotyczy艂a dokonania analizy dotychczasowej efektywno艣ci zakup贸w i eksploatacji drukarek b臋d膮cych
w u偶ytkowaniu Starostwa i nadzorowanych przez Powiat szk贸艂. W petycji wskazuje si臋 na mo偶liwo艣膰 uzyskania du偶ych oszcz臋dno艣ci przy zastosowaniu polityki zbiorowych zakup贸w. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tak膮 tez膮. W obecnej sytuacji nie ma mo偶liwo艣ci wprowadzenia takiego rozwi膮zania, ale b臋dzie ono brane pod uwag臋 przy dokonywaniu kolejnych zakup贸w.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o braku mo偶liwo艣ci zatrudnienia w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych pracownika powracaj膮cego z urlopu bezp艂atnego. W zwi膮zku z t膮 sytuacj膮, na mocy porozumienia stron zosta艂 on przyj臋ty do pracy w Starostwie Powiatowym na wolnym stanowisku g艂贸wnego specjalisty ds. kontroli.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o mieniu powiatu zb臋dnym do realizacji zada艅 w艂asnych. Mienie to stanowi膮 budynki, dzia艂ki budowlane oraz dzia艂ki rolne. Zarz膮d b臋dzie sukcesywnie decydowa艂 o ich przeznaczeniu.
Wicestarosta, w nawi膮zaniu do wniosku W贸jta Gminy Przelewice o obni偶enie stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego, poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym zewidencjonowaniu instalacji przesy艂owych znajduj膮cych si臋 w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Brak informacji o faktycznie istniej膮cych instalacjach uniemo偶liwia pobieranie op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.
w swoim wyst膮pieniu Wicestarosta zaproponowa艂 te偶, aby szerszym nadzorem obj膮膰 efektywno艣膰 wykorzystywania 艣rodk贸w unijnych dost臋pnych
w programach i projektach, o kt贸rych informacje przekazywane s膮 jednostkom organizacyjnym.
Kolejna propozycja Wicestarosty dotyczy艂a usprawnienia pracy Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Wi臋kszo艣膰 os贸b nie ma przygotowanych odpowiednich dokument贸w, dlatego mo偶na wprowadzi膰 w Punkcie Informacyjnym stanowisko doradcy, kt贸ry pomo偶e przygotowa膰 wymagane druki i skompletowa膰 wymagane dokumenty. Wtedy czas obs艂ugi w wydziale uleg艂by skr贸ceniu do niezb臋dnego minimum. Wicestarosta da艂 r贸wnie偶 pod rozwag臋 mo偶liwo艣膰 zorganizowania wyjazdowego dnia pracy Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji w drugim mie艣cie powiatu, w Lipianach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-16 08:13:11
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-16 08:13:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1438licznik odwiedzin: 12475491