logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2014-2018
UCHWA艁A NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR VIII/38/15
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1. Uchwa艂a okre艣la:
1) tryb powo艂ywania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach;
2) organizacj臋 i tryb dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach; bior膮c pod uwag臋 potrzeb臋 zapewnienia reprezentatywno艣ci organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p贸藕n. zm.), terminy i spos贸b zg艂aszania kandydatur na cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach oraz potrzeb臋 zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej rady.

搂 2. Ilekro膰 w uchwale jest mowa o:
1) Radzie - nale偶y przez to rozumie膰 Powiatow膮 Rad臋 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach;
2) ustawie - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p贸藕n. zm.);
3) organizacjach pozarz膮dowych - nale偶y przez to rozumie膰 organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p贸藕n. zm.), prowadz膮ce na terenie powiatu pyrzyckiego dzia艂alno艣膰 w sferze po偶ytku publicznego;
4) Zarz膮dzie - nale偶y rozumie膰 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego;
5) urz臋dzie - nale偶y przez to rozumie膰 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach z siedzib膮 przy ul. Lipia艅skiej 4.
Tryb powo艂ywania cz艂onk贸w Rady

搂 3. 1. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego powo艂uje i odwo艂uje cz艂onk贸w Rady w formie uchwa艂y.
W sk艂ad Rady wchodzi:
1) 3 przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego;
2) 3 przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego;
3) 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych z terenu powiatu pyrzyckiego wy艂onionych w trybie opisanym w 搂 7.
2. Powo艂anie cz艂onk贸w Rady na pierwsz膮 kadencj臋 winno nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, z zastrze偶eniem ust 4.
3. Wskazanie na pierwsz膮 kadencj臋 przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego oraz zg艂aszanie kandydatur przez organizacje pozarz膮dowe, w terminach i w spos贸b, o kt贸rych mowa w 搂 7 ust. 1 pkt 14, winno nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 20 dni od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej uchwa艂y.
4. Powo艂anie cz艂onk贸w Rady na kolejn膮 kadencj臋 winno nast臋powa膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 10 dni roboczych od dnia zako艅czenia poprzedniej kadencji.
5. Wskazanie kandydat贸w na cz艂onk贸w Rady kolejnej kadencji winno nast臋powa膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 20 dni roboczych przed up艂ywem poprzedniej kadencji.

搂 4. Organizacje pozarz膮dowe mog膮 zg艂asza膰 swoich kandydat贸w na cz艂onk贸w Rady w nast臋puj膮cych sferach dzia艂ania:
1) edukacja, o艣wiata i wychowanie - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania;
2) kultura fizyczna i sport - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) ochrona i promocja zdrowia, dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, pomoc spo艂eczna - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) pomocy spo艂ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywania szans tych rodzin i os贸b,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej,
c) dzia艂alno艣ci charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) dzia艂alno艣ci na rzecz rodziny, macierzy艅stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
f) przeciwdzia艂ania uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym;
4) kultura, sztuka, ochrona d贸br kultury i tradycji - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) dzia艂alno艣ci na rzecz mniejszo艣ci narodowych i etnicznych oraz j臋zyka regionalnego,
c) kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i dziedzictwa narodowego,
d) pomocy Polonii i Polakom za granic膮,
e) dzia艂alno艣ci na rzecz kombatant贸w i os贸b represjonowanych,
f) obronno艣ci pa艅stwa i dzia艂alno艣ci Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
g) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic膮;
5) ekologia i ochrona 艣rodowiska - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierz膮t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) turystyka i rekreacja oraz krajoznawstwo - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y,
b) turystyki i krajoznawstwa;
7) aktywizacja i integracja spo艂eczno艣ci lokalnych, promocja rozwoju wsp贸lnot lokalnych - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) dzia艂alno艣ci edukacyjnej i o艣wiatowej,
b) dzia艂alno艣ci kulturalnej, integracyjnej i rozrywkowej,
8) dzia艂alno艣ci wspomagaj膮cej rozw贸j gospodarczy, w tym rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci - dotyczy organizacji pozarz膮dowych, kt贸re realizuj膮 zadania w zakresie:
a) dzia艂alno艣ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo艂ecznej os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym,
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os贸b pozostaj膮cych bez pracy i zagro偶onych zwolnieniem z pracy.

搂 5. Starostwo powiatowe w celu utrzymania zasady reprezentatywno艣ci dba o promocj臋 wybor贸w zach臋caj膮c do wzi臋cia w nich udzia艂u organizacje ze wszystkich gmin z terenu powiatu.

搂 6. 1. Kandydaci, o kt贸rych mowa w 搂 4 mog膮 by膰 zg艂aszani przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie powiatu pyrzyckiego.
1. Ka偶da organizacja pozarz膮dowa mo偶e zg艂osi膰 tylko jednego kandydata w jednej wybranej sferze dzia艂alno艣ci, spo艣r贸d 8 sfer wymienionych w 搂 4.
2. Zg艂oszony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 kandydat winien by膰:
1) w przypadku stowarzysze艅 cz艂onkiem zwyczajnym stowarzyszenia;
2) w przypadku fundacji cz艂onkiem organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub fundatorem.

搂 7. Proces wy艂aniania przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych do Rady odbywa si臋 w nast臋puj膮cym trybie:
1) na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego (www.pyrzyce.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (pyrzyce.samorzady.pl), oraz na tablicy og艂osze艅 w siedzibie urz臋du zamieszcza si臋 informacj臋 o terminie spotkania organizacyjnego dotycz膮cego wybor贸w do Rady dla przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych zaplanowanego w ka偶dej z gmin. Na spotkaniu tym przekazane zostan膮 informacje zawieraj膮ce zasady ca艂ego procesu wyborczego, w tym: informacja o formie zg艂aszania kandydat贸w oraz terminie i miejscu zebrania wyborczego;
2) organizacja pozarz膮dowa zg艂asza kandydata w formie pisemnej, na formularzu zg艂oszeniowym, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y. Zg艂oszenia z艂o偶one w innej formie i na innym wzorze ni偶 ww. nie b臋d膮 rozpatrywane;
3) formularz zg艂oszeniowy o kt贸rym mowa w punkcie 2 powinien by膰 podpisany przez osob臋/-y upowa偶nion膮/-e w tym zakresie, zgodnie z informacjami zawartymi w stosownym Krajowym Rejestrze S膮dowym lub innym w艂a艣ciwym rejestrze lub ewidencji;
4) formularze zg艂oszeniowe nale偶y przes艂a膰 na adres: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, mailowo na adres starostwo@pyrzyce.pl lub sk艂ada膰 w sekretariacie urz臋du w zaklejonych kopertach z dopiskiem "wybory do Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego" w terminie 7 dni od daty og艂oszenia wybor贸w;
5) urz膮d po dokonaniu weryfikacji formalnej publikuje w miejscach, o kt贸rych mowa w punkcie 1, list臋 kandydat贸w wraz z opisem (informacja o kandydacie z formularza zg艂oszeniowego);
6) urz膮d przeprowadza spotkanie wyborcze dla organizacji w terminie i miejscu wskazanym w informacji, o kt贸rej mowa w punkcie 1;
7) w zebraniu wyborczym mog膮 uczestniczy膰 przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych, prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w sferze po偶ytku publicznego na terenie powiatu pyrzyckiego; w g艂osowaniu podczas spotkania wyborczego mo偶e wzi膮膰 udzia艂 tylko 1 reprezentant danej organizacji, kt贸ry przedstawi upowa偶nienie od swojej organizacji do uczestnictwa w zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym; ka偶da organizacja mo偶e wystawi膰 w wyborach tylko jednego kandydata; organizacja pozarz膮dowa dysponuje po jednym g艂osie w ka偶dej z 8 sfer wymienionych w 搂 4; uprawniony do g艂osowania przedstawiciel organizacji otrzyma jedn膮 kart臋 do g艂osowania, kt贸rej wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y;
8) zebranie wyborcze prowadzone jest przez wskazany przez Starost臋 zesp贸艂 pracownik贸w (przewodnicz膮cego, protokolanta i komisj臋 skrutacyjn膮);
9) kandydaci, o kt贸rych mowa w punkcie 2 dokonuj膮 prezentacji, a nast臋pnie przeprowadza si臋 g艂osowanie tajne; wybory przedstawicieli poszczeg贸lnych sfer nast臋puj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
10) w przypadku uzyskania przez dw贸ch lub wi臋cej kandydat贸w danej sfery r贸wnej liczby g艂os贸w, przeprowadza si臋 drug膮 tur臋 g艂osowania (g艂osowanie tajne, decyduje zwyk艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w);
11) kandydatami na przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych w Radzie zostaj膮 te osoby, kt贸re uzyska艂y w wyniku g艂osowania, o kt贸rym mowa w punktach 9 i 10, najwi臋ksz膮 wa偶n膮 ilo艣膰 g艂os贸w;
12) w przypadku, gdy w jakiejkolwiek z 8 sfer dzia艂ania, o kt贸rych mowa w 搂 4, nie dokonano wyboru 偶adnego kandydata (nie zg艂oszono 偶adnego kandydata lub 偶aden z kandydat贸w nie otrzyma艂 g艂os贸w w g艂osowaniu), miejsce przewidziane pierwotnie dla tej sfery zajmuje kandydat z innej sfery, kt贸ry otrzyma艂 kolejn膮 najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w, bior膮c pod uwag臋 wszystkie pozosta艂e sfery 艂膮cznie;
13) czynno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 formaln膮 oddanych kart do g艂osowania, zliczeniem oddanych g艂os贸w, podsumowaniem g艂osowania oraz sporz膮dzeniem stosownego protoko艂u z g艂osowania dokona komisja skrutacyjna, o kt贸rej mowa w punkcie 8, a nast臋pnie przewodnicz膮cy zebrania wyborczego sporz膮dza i przekazuje Staro艣cie protok贸艂 z ca艂ego zebrania wyborczego;
14) cz艂onk贸w Rady powo艂uje si臋 uchwa艂膮 Zarz膮du w sk艂adzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego wskazani w uchwale Zarz膮du,
b) przedstawiciele organu stanowi膮cego wskazanych w uchwale Rady Powiatu,
c) przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych wskazani w drodze uchwa艂y, wy艂onieni na zebraniu wyborczym w drodze g艂osowania;
15) Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny Starostwa publikuje sk艂ad wy艂onionej Rady w miejscach, o kt贸rych mowa w punkcie 1.

搂 8. 1. Rad臋 powo艂uje si臋 na wniosek organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie powiatu pyrzyckiego.
2. Powo艂anie Rady na kolejn膮 kadencj臋 nie wymaga ponownego z艂o偶enia wniosku przez organizacje.
3. Po up艂ywie kadencji, cz艂onk贸w na kolejn膮 kadencj臋 wy艂ania si臋 procedur膮 opisan膮 w 搂 7 niniejszej uchwa艂y.
Organizacja i tryb pracy Rady

搂 9. 1. Kadencja Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach trwa 2 lata.
2. Cz艂onkostwo w Radzie ma charakter spo艂eczny. Za udzia艂 w posiedzeniach nie przys艂uguje wynagrodzenie.

搂 10. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w, w g艂osowaniu jawnym, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci, co najmniej po艂owy jej cz艂onk贸w:
1) Przewodnicz膮cego,
2) Wiceprzewodnicz膮cego,
3) Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady, z wyj膮tkiem pierwszego posiedzenia, kt贸re zwo艂uje Starosta Pyrzycki.
4. Przewodnicz膮cy organizuje prac臋 i kieruje prac膮 Rady oraz reprezentuje j膮 na zewn膮trz przy wsp贸艂pracy z Wiceprzewodnicz膮cym i Sekretarzem.
5. Przewodnicz膮cego, w razie okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych mu pe艂nienie obowi膮zk贸w w Radzie, zast臋puje Wiceprzewodnicz膮cy.
6. Posiedzenia Rady odbywaj膮 si臋 nie rzadziej ni偶 raz na kwarta艂.
7. Przewodnicz膮cy lub z jego upowa偶nienia Wiceprzewodnicz膮cy albo Sekretarz zwo艂uje posiedzenia z w艂asnej inicjatywy oraz jest zobowi膮zany zwo艂a膰 posiedzenie Rady na wniosek:
1) Starosty Pyrzyckiego,
2) trzech cz艂onk贸w Rady,
8. Posiedzenia Rady s膮 jawne.
9. Do udzia艂u w posiedzeniach Rady mog膮 by膰 zapraszane przez Przewodnicz膮cego lub z jego upowa偶nienia przez Wiceprzewodnicz膮cego oraz przez Starost臋 Pyrzyckiego - inne osoby z g艂osem doradczym.

搂 11. 1. Cz艂onkowie Rady powiadamiani s膮 o posiedzeniach na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Materia艂y na posiedzenie dostarczane s膮 na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem.
2. Zawiadomienia o zwo艂aniu posiedzenia dokonuje si臋 telefonicznie, za po艣rednictwem faxu lub poczty elektronicznej. Materia艂y na posiedzenie mog膮 by膰 dostarczane osobi艣cie lub drog膮 elektroniczn膮 i pocztow膮.
3. W zawiadomieniu podaje si臋 termin, miejsce oraz proponowany porz膮dek obrad.

搂 12. 1. Obradami na posiedzeniach kieruje Przewodnicz膮cy Rady, z zastrze偶eniem 搂 10 ust. 3.
2. Rada obraduje zgodnie z przyj臋tym na pocz膮tku posiedzenia porz膮dkiem obrad.
3. Przewodnicz膮cy obrad mo偶e zdecydowa膰 o zmianie kolejno艣ci rozpatrywania umieszczonych w porz膮dku obrad spraw.

搂 13. 1. Obrady Rady s膮 wa偶ne, je偶eli uczestniczy w nich, co najmniej po艂owa jej cz艂onk贸w, w tym Przewodnicz膮cy lub Wiceprzewodnicz膮cy.
2. Rada mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 tylko w przypadku spe艂nienia wymaga艅 okre艣lonych w ust. 1. Uchwa艂a podj臋ta wbrew wymaganiom okre艣lonym w niniejszym przepisie jest niewa偶na.
3. Podj臋te uchwa艂y przekazywane s膮 niezw艂ocznie Staro艣cie Pyrzyckiemu przez Przewodnicz膮cego Rady.

搂 14. 1. Ka偶dy z cz艂onk贸w Rady dysponuje jednym g艂osem.
2. Rada podejmuje uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w g艂osowaniu jawnym.
3. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w rozstrzyga g艂os Przewodnicz膮cego.

搂 15. 1. Rozstrzygni臋cia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwa艂.
2. Uchwa艂y Rady podpisuje przewodnicz膮cy obrad.
3. Termin wyra偶ania przez Rad臋 opinii wynosi 14 dni od dnia dor臋czenia odpowiedniego projektu. Przy czym nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj臋 z prawa do jej wyra偶enia.
4. Opinia wyra偶ona przez Rad臋 nie ma charakteru wi膮偶膮cego dla Zarz膮du i Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 16. 1. Cz艂onkowie Rady s膮 obowi膮zani czynnie uczestniczy膰 w posiedzeniach Rady.
2. Z posiedzenia Rady sporz膮dza si臋 protok贸艂, kt贸ry podpisuje przewodnicz膮cy obrad i protokolant.
3. Do protoko艂u za艂膮cza si臋 listy obecno艣ci cz艂onk贸w i innych os贸b uczestnicz膮cych w posiedzeniu oraz wszystkie podj臋te uchwa艂y.
4. Protok贸艂 powinien odzwierciedla膰 przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki g艂osowania nad podj臋tymi uchwa艂ami.
5. Protoko艂y posiedze艅 Rady zamieszcza si臋 na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego www.pyrzyce.pl - w zak艂adce dedykowanej Radzie.
6. Protoko艂y z posiedze艅, listy obecno艣ci i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach u pracownika odpowiedzialnego za wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi.
7. Ka偶dy z cz艂onk贸w Rady ma zapewniony nieograniczony dost臋p do dokument贸w Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 17. 1. Obs艂ug臋 administracyjno-biurow膮 Rady zapewnia Starosta Pyrzycki.
2. Osob膮 odpowiedzialn膮 za kontakty z Rad膮 ze strony Starosty Pyrzyckiego jest pracownik odpowiedzialny za wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi.

搂 18. 1. Mandat cz艂onka Rady wygasa:
1) z up艂ywem kadencji Rady,
2) w przypadku zrzeczenia si臋 mandatu przez cz艂onka Rady,
3) w przypadku przedstawicieli Rady Powiatu Pyrzyckiego z up艂ywem kadencji Rady Powiatu Pyrzyckiego lub utraty mandatu radnego z innego powodu,
4) w przypadku przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z up艂ywem kadencji Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego lub utraty cz艂onkowstwa w Zarz膮dzie z innego powodu,
5) w przypadku 艣mierci.
2. W przypadku wyga艣ni臋cia mandatu cz艂onka Rady, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uzupe艂nia jego sk艂ad, poprzez powo艂anie w jego miejsce innej osoby, pod warunkiem, 偶e wakat dotyczy cz艂onka Rady b臋d膮cego:
1) przedstawicielem organizacji - w sk艂ad Rady wchodzi kolejna osoba, kt贸ra uzyska艂a kolejno najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w w wyborach, z tym 偶e je偶eli t臋 sam膮 liczb臋 g艂os贸w uzyska艂y przynajmniej dwie osoby Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeprowadza losowanie spo艣r贸d nich,
2) przedstawicielem Rady lub Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego - osob臋 wyznacza odpowiedni organ stosown膮 uchwa艂膮.

搂 19. Urz膮d, w miar臋 mo偶liwo艣ci, zapewnia cz艂onkom Rady na pocz膮tku ka偶dej kadencji, mo偶liwo艣膰 odbycia kr贸tkiego szkolenia podnosz膮cego 艣wiadomo艣膰 i zwi臋kszaj膮cego efektywno艣膰 pracy w Radzie, zawieraj膮cego m. in. elementy:
1) podstawy prawne funkcjonowania samorz膮du i organizacji pozarz膮dowych,
2) zapisy podstaw prawnych funkcjonowania Rady (ustawa, uchwa艂a, regulamin),
3) praca w zespole, komunikacja spo艂eczna.
Postanowienia ko艅cowe

搂 20. Uchyla si臋 uchwa艂臋 Nr VII/34/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.

搂 21. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 22. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady

Ryszard Berdzik

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC47 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12015-04-01 08:10:50525
.DOC48 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22015-04-01 08:10:55523

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-04-01 08:09:19
Data ostatniej modyfikacji : 2015-04-01 08:09:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1492

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.04.2015 07:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11842413