logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD VIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 25 marca 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
VIII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 25 marca 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z VI nadzwyczajnej i VII sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮:
a) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego,
b) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
c) Komendant Powiatowy Policji,
d) Prokurator Rejonowy,
e) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂aniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


9. Wsp贸艂praca Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z firmami, Powiatowym Urz臋dem Pracy i szko艂ami wy偶szymi zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultur, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie informacji.

10. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2014 r.,
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014 - 2018 (proj. nr 32);
. Opnie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 33);
. Opnie sta艂ych komisji Rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (proj. nr 34);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach (proj. nr 31);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach (proj. nr 30);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 35);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
20. Zamkni臋cie obrad VIII sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-03-17 08:50:20
Data ostatniej modyfikacji : 2015-03-17 08:50:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1539licznik odwiedzin: 12434841