logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 31 grudnia 2014 r.
2) 9 stycznia 2015 r.
3) 15 stycznia 2015 r.
4) 19 stycznia 2015 r.
5) 22 stycznia 2015 r.
6) 29 stycznia 2015 r.
7) 2 lutego 2015 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2015 r.
- W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
- W sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone dotacje z bud偶etu pa艅stwa w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 524,01 z艂.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami, zgodnie
z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok. Plan finansowy zosta艂 przygotowany na podstawie uchwa艂y bud偶etowej. Uchwa艂a bud偶etowa klasyfikuje wydatki w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w
i rozdzia艂贸w, a plan finansowy uszczeg贸艂owia je do paragraf贸w.
- W sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uprawnienia dotycz膮 przeniesie艅 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u,
a dokonywanie przeniesie艅 w paragrafach dotycz膮cych wynagrodze艅 osobowych oraz wydatk贸w inwestycyjnych i zakup贸w inwestycyjnych wymaga wcze艣niejszej zgody Zarz膮du.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2015 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy i rachunek bankowy, na kt贸ry nale偶y przekazywa膰 dochody. Po wprowadzeniu ich do bud偶etu zostan膮 one zwr贸cone jednostkom, kt贸re wypracowa艂y doch贸d.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Pyrzyckiego
w terminie do 31 marca 2015 r.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 616010Z Letnin od skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 1561Z wewn膮trz wsi. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na odroczenie p艂atno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach i O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Lipianach za pobyt mieszka艅c贸w w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie za grudzie艅 2014 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie p艂atno艣ci do 7 stycznia 2015 r.
- W sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu geodezyjnego nr 3 miasta Pyrzyce, obejmuj膮cej ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu urz膮dze艅 ciep艂owniczych z dopuszczeniem lokalizacji elektrociep艂owni opalanej biomas膮 wraz z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 techniczn膮. Nie przewiduje si臋 realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym projektem zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na obni偶enie stawki wynajmu pokoju
w internacie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU dla pracownik贸w Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Przyj臋te stawki dotycz膮 wynajmu na okres kilku dni. Z pracownikami Inspektoratu Weterynarii zawarto umow臋 na rok.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie planu zagospodarowania miejscowego dla terenu w obr臋bie geodezyjnym nr 13 miasta Pyrzyce, okre艣laj膮cego przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu przeznaczonego pod dzia艂alno艣膰 rolnicz膮, zwi膮zan膮 z produkcj膮 ro艣linn膮 - sady produkcyjne. Zarz膮d, nie przewiduj膮c realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na tym terenie, uzgodni艂 plan.
- W sprawie protoko艂u z czwartego ustnego przetargu na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,6 m2 przy ul. Szczeci艅skiej 21A/2 w Pyrzycach. Lokal zosta艂 sprzedany z kwot臋 101 tys. z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie protoko艂u z trzecich rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nie dosz艂o z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o rozpocz臋ciu kolejnej procedury sprzeda偶y.

IV. Przyj臋to informacje:
- Informacja o niesp艂aconych zobowi膮zaniach zlikwidowanego SPZOZ
w Pyrzycach.
- Informacja o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli w szko艂ach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- Informacja o umorzeniach wierzytelno艣ci dokonanych przez Dom Pomocy Spo艂ecznej.
- Informacja o przyst膮pieniu Gminy Lipiany do sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie 呕arnowa.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
30 grudnia
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
2 stycznia
- Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorz膮du terytorialnego na temat Kontraktu Samorz膮dowego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020.
3 stycznia
- Ceremonia pogrzebowa Mariana Jurczyka - senatora RP, Prezydenta Miasta Szczecin, sygnatariusza porozumienia sierpniowego.
5 stycznia
- Posiedzenie S膮du Okr臋gowego VII Wydzia艂 Pracy i Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach przeciwko Zak艂adowi Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych Oddzia艂 w Szczecinie o wydanie za艣wiadczenia o nie zaleganiu
w op艂atach sk艂adek.
- Spotkania z Zenobi膮 Walczak Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach na temat wsp贸艂pracy i organizacji uroczysto艣ci 10-lecia dzia艂alno艣ci UTW.
- Spotkanie z Paw艂em Dawi艅skim Dyrektorem Cukrowni Kluczewo mi臋dzy innymi
w sprawie zakupu t艂ucznia na remonty dr贸g.
- Spotkanie w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urz臋du Marsza艂kowskiego na temat wsp贸艂pracy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
7 stycznia
- Pierwsze spotkanie Rady Gospodarczej przy Staro艣cie Pyrzyckim.
- Spotkanie z Robertem Grzywaczem Cz艂onkiem Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- Spotkanie z kierownictwem Stowarzyszenia Przyjaci贸艂 Wilna, Ziemi Wile艅skiej, Nowogr贸dzkiej i Polesia "艢wite藕" w Szczecinie.
8 stycznia
- Spotkanie z Bogumi艂em Anderszem Prezesem SM w Pyrzycach na temat wsp贸lnego przedsi臋wzi臋cia - urz膮dzenia miejsca do bezpiecznej komunikacji uczni贸w przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- Spotkanie Noworoczne zorganizowane wsp贸lnie z Marzen膮 Podzi艅sk膮 Burmistrz Pyrzyc.
9 stycznia
- Rozmowa w Radiu Stargard.
- Spotkanie na temat planu rob贸t na drogach powiatu pyrzyckiego w 2015 r.
- Spotkanie ze Zdzis艂awem G贸rewiczem Prezesem Zwi膮zku Sybirak贸w Ko艂o
w Lipianach.
- Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
10 stycznia
- Mistrzostwa Powiatu w Pi艂ce R臋cznej Szk贸艂 Podstawowych Dziewcz膮t i Ch艂opc贸w w Kozielicach.
- Spotkanie z uczestnikami kurs贸w zawodowych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- 11 stycznia
- Fina艂 Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy w Pyrzycah i Lipianach. Udzia艂 Starosty w licytacji w obu miastach.
12 stycznia
- Spotkania z m艂odzie偶膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU i w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w temat strategii rozwoju Ziemi Pyrzyckiej.
13 stycznia
- Spotkanie na temat wst臋pnej koncepcji Kontraktu Samorz膮dowego w latach
2015-2020.
- Rozmowa na temat kultury w Radiu Lipiany.
- Spotkanie z Sylwi膮 Wyszomirsk膮 pn. "艢wiat arabski - fakty i mity" w Pyrzyckim Domu Kultury.
14 stycznia
- Spotkanie z kierownictwem firmy przewoz贸w pasa偶erskich Paan-bus na temat sytuacji przewozowej w Gminie Kozielice.
- Spotkanie na temat organizacji uroczysto艣ci 40-lecia Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka.
- Spotkanie na temat wsp贸艂pracy ze Stowarzyszeniem Patra.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego i zatwierdzenie rocznego planu pracy.
15 stycznia
- Spotkanie z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na temat Kontraktu Samorz膮dowego 2014-2020.
- Spotkanie po艣wi臋cone sytuacji na dzia艂kach nr 24, 552/24, 552/25 oraz nr 53, 54, 55 i 61 w Mielnie Pyrzyckim, w gminie Kozielice.
- Spotkanie z uczniami Zespo艂u Szk贸艂 w Lipianach na temat strategii rozwoju Ziemi Pyrzyckiej.
- Spotkanie noworoczne w Lipianach.
- Spotkanie noworoczne Zarz膮du Ogrod贸w Dzia艂kowych im. Miejski w Pyrzycach.
16 stycznia
- Narada z dyrektorami wydzia艂贸w Starostwa.
- Spotkanie z Ryszardem Mi膰ko Wicewojewod膮 Zachodniopomorskim na temat pomocy finansowej przy opracowaniu dokumentacji zwi膮zanej z sytuacj膮 wodno-prawn膮 w Mielnie Pyrzyckim w Gminie Kozielice.
17 stycznia
- IV Halowy Turniej Pi艂ko No偶nej o Puchar Jana Roli w Lipianach.
- Studni贸wka maturzyst贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- Lustracja cz臋艣ci dr贸g powiatowych w gminie Lipiany.
19 stycznia
- Spotkanie z kierownictwem Rady Rodzic贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
- Przyj臋cia interesant贸w w godzinach od 1100do 1600.
- 20 stycznia
- Spotkanie na temat planu rzeczowo-finansowego remont贸w Dr贸g i obiekt贸w drogowych w 2015 r.
- Uroczysta odprawa roczna, podsumowuj膮ca rok miniony pracy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, z udzia艂em Jaros艂awa Sawickiego Zachodniopomorskiego Komendanta Policji.
- 21 stycznia
- Rozmowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego mi臋dzy innymi na temat pomocy finansowej przy remoncie wie偶y ko艣cio艂a w Lipianach oraz organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
- Rozmowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na temat mo偶liwo艣ci wsp贸艂finansowania zada艅 w艂asnych Powiatu Pyrzyckiego.
- 22 stycznia
- Spotkanie na temat wsp贸艂pracy Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Kozielice z Rejonowym Zwi膮zkiem Sp贸艂ek Wodnych.
- Posiedzenie Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w i Rencist贸w Ko艂o w Pyrzycach.
- "Przekazanie" w艂adzy Starosty m艂odej mieszkance Lipian, wylicytowanej podczas WO艢P w Lipianach.
23 stycznia
- Spotkanie z ks. proboszczem dziekanem Grzegorzem Harasimiakiem, mi臋dzy innymi w sprawie zagospodarowania i o艣wietlenia terenu Studni 艣w. Ottona
w Pyrzycach.
- Spotkanie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z przedstawicielami firm przewozowych Paan-bus i Embus oraz W贸jtem Gminy Kozielice.
24 stycznia
- Uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Zespo艂u 艢piewaczego "Jaworek".
26 stycznia
- Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
29 stycznia
- Spotkanie robocze Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dyrektorem Szpitala Powiatowego na temat strategii rozwoju szpitala.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
30 stycznia
- Spotkanie konsultacyjne dotycz膮ce rozwoju us艂ug w Szpitalu Powiatowym.
31 stycznia
- Uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia firmy transportowej - Chab贸wko gm. Bielice.
2 lutego
- Przyj臋cia interesant贸w w Starostwie.
- Spotkanie z kierownictwem sp贸艂ki "Nowy Szpital".
3 lutego
- Posiedzenie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, w czasie kt贸rego Starosta Pyrzycki zosta艂 wybrany
do Komitetu Monitoruj膮cego Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).
- Spotkanie z grup膮 protestuj膮cych rolnik贸w, w oddziale ANR w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-02-23 15:40:37
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-23 15:40:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1512licznik odwiedzin: 11430095