logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 1 do 29 grudnia 2014 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 1 do 29 grudnia 2014 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:

1) 3 grudnia 2014 r.
2) 12 grudnia 2014 r.
3) 15 grudnia 2014 r.
4) 29 grudnia 2014 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015-2026.
- W sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Upowa偶nia si臋 Starost臋 Kazimierza Lipi艅skiego i Wicestarost臋 - Bart艂omieja Kr贸likowskiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli
w imieniu Powiatu Pyrzyckiego jest Janusz Budynek.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami zgodnie
z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. W regulaminie dopisano dodatkow膮 kom贸rk臋 organizacyjn膮 - archiwum zak艂adowe.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wnioskowana zmiana nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y.
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie finansowym Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian polegaj膮cych na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami.
- W sprawie propozycji dalszego post臋powania z nieruchomo艣ci膮 po艂o偶on膮 przy ulicy Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Przetargi i rokowania prowadzone od 28 czerwca 2013 r. nie doprowadzi艂y do sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Ze wzgl臋du na utrat臋 wa偶no艣ci operatu szacunkowego nie jest obecnie mo偶liwe og艂oszenie kolejnego przetargu. Zarz膮d zdecydowa艂, aby przed wykonaniem operatu szacunkowego i rozpocz臋ciem nowej procedury przetargowej podj膮膰 rozmowy
w sprawie sprzeda偶y tej nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Pyrzyce.
- W sprawie zaprzestania wydawania informatora "Nasz Powiat". "Nasz Powiat" ukazywa艂 si臋 cztery razy w roku w nak艂adzie 1 000 egzemplarzy. Roczne koszty wydawnictwa wynosi艂y ok. 20 000 z艂. Na te koszty sk艂ada艂y si臋 koszty wydruku -
5 412 z艂 i dodatek specjalny dla trzech pracownik贸w Starostwa w 艂膮cznej wysoko艣ci 14 580 z艂.
- W sprawie uregulowania sprawy parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych
z drogi. Na podstawie art.130a ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd usuni臋ty z drogi, umieszcza si臋 na wyznaczonym przez starost臋 parkingu strze偶onym do czasu uiszczenia op艂aty za jego usuni臋cie i parkowanie. Dotychczas ponoszono op艂aty za wykonywanie tej us艂ugi. Starostwo zalega z p艂atno艣ciami, kt贸re nale偶y uregulowa膰. Rozwa偶ana jest mo偶liwo艣膰 wykorzystania do tego celu parkingu stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu.
- W sprawie przekazaniu w trwa艂y zarz膮d na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe. Wyra偶ono zgod臋 na przekazaniu
w trwa艂y zarz膮d 19 nieruchomo艣ci znajduj膮cych si臋 w ci膮gu dr贸g powiatowych, kt贸re sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy decyzji GN.III.7532.4.34.2014.MG Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrze艣nia 2014 r. oraz 2 nieruchomo艣ci w ci膮gu drogi 艁ozice-Trzeb贸rz przekazanych przez Gmin臋 Kozielice.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyznanie nagr贸d uznaniowych dla pracownik贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2014. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody. W bud偶ecie powiatu na rok 2014 nie by艂y przewidziane fundusze nagr贸d we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zawarcie i sfinansowanie umowy na prowadzenie nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu do prowadzenia i obs艂ugi zasobu geodezyjnego. Umowa zostanie zawarta z producentem oprogramowania. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
2-4 grudnia
- Spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu.
- Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.
4 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
5 grudnia
- Spotkanie z dyrektorem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w Szczecinie.
- Dzie艅 Grecki w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- Podsumowanie projektu "Nowa Szansa".
- Sesja Rady Gminy Kozielice.
6 grudnia
- Kongres Odnowy Wsi w Piechowicach.
- VI Integracyjny Rajd Turystyczny "Zabawa ze 艣w. Miko艂ajem" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- 7 grudnia
- Msza 艣w. w Miel臋cinie i po偶egnanie ks. Jerzego Tro艣cianko odchodz膮cego na emerytur臋.

8 grudnia
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
- Spotkania z wychowankami Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego, Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych i O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z okazji dnia 艣w. Miko艂aja.
9 grudnia
- Wizyta w Wojew贸dzkim Zarz膮dzie Gospodarki Wodnej i Melioracji w Szczecinie.
- Wizyta w Wydziale Edukacji i Sportu Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie.
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
- Spotkanie z w贸jtami i burmistrzami z terenu powiatu pyrzyckiego.
10 grudnia
- Spotkanie z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
12 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Polskim Zwi膮zku W臋dkarskim Ko艂o nr 41 w Pyrzycach.
13 grudnia
- Turniej pi艂ki no偶nej junior贸w im. A. Ananicza.
- Posiedzenie Zarz膮du Powiatowego Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Pyrzycach.
15 grudnia
- Spotkanie z przedstawicielami firmy "Dom lekarski" S.A. w sprawie nawi膮zania wsp贸艂pracy w dziedzinie ochrony i profilaktyki zdrowia.
- Spotkanie w Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie.
- Konferencja na temat ochrony danych osobowych w Wy偶szej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
- Posiedzenie Powiatowej rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
16 grudnia
- Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieodp艂atnego przej臋cia grunt贸w w 呕abowie pod rozbudow臋 Domu Pomocy Spo艂ecznej.
- Spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania remontu mur贸w obronnych w Pyrzycach i XXXV Spotka艅
z Folklorem.
- Spotkanie w sprawie zobowi膮za艅 Powiatu wobec ZUS po zlikwidowanym SPZOZ.
17 grudnia
- Spotkanie w sprawie mo偶liwo艣ci uruchomienia w Pyrzycach Zak艂adu Aktywno艣ci zawodowej lub innej formy nauki zawodu.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Seminarium bud偶etowe.
- Sejmik nauczycieli wychowania fizycznego.
- Spotkanie z rolnikami w sprawie obrotu ziemi膮 z zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa w Mielnie.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lokalnej Grupy Dzia艂ania Ziemia Pyrzycka.
- Kolacja wigilijna w Klubie Abstynenta Krokus w Pyrzycach.
18 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Lustracja miejsca proponowanego na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2.
- Spotkanie w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego.
- Spotkanie wigilijne w Klubie Oficer贸w Rezerwy.
- Spotkanie wigilijne w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- Sejmik Ludowych Zespo艂贸w Sportowych w Warnicach.
- Spotkanie wigilijne w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.

19 grudnia
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie wigilijne w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Spotkanie wigilijne w Seminarium Duchownym w Szczecinie.
- Spotkanie u Wojewody zachodniopomorskiego w sprawie przygotowa艅 do zimy 2014/2015.
- Spotkanie wigilijne z Oldbojami Soko艂a Pyrzyce.
20 grudnia
- Turniej pi艂karski o puchar A. Kimbara.
- Spotkanie z kierownictwem firmy Pres-Con Kozielice na temat idei spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu (CSR) oraz uruchomienia kszta艂cenia w nowych potrzebnych zawodach.
21 grudnia
- Spotkanie noworoczno-艣wi膮teczne w so艂ectwie Brzesko.
22 grudnia
- Spotkanie z so艂tysami Gminy Pyrzyce.
- Spotkanie z kontrolerami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
23 grudnia
- Spotkania wigilijne w jednostkach organizacyjnych powiatu i z pracownikami Starostwa.
29 grudnia
- Spotkanie z Agnieszk膮 Pyda dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego oddzia艂
w Szczecinie.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-12-29 14:52:49
Data ostatniej modyfikacji : 2014-12-29 14:52:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1390licznik odwiedzin: 11793710