logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A XL/213/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A XL/213/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n. zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Marioli Tyrki z dnia 29 wrze艣nia 2014 r. (przekazanej przez Ministra Finans贸w przy pi艣mie z dnia 2 pa藕dziernika 2014 r. znak: AP6-0352-184/2014/VSD/3) na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach - uznaje powy偶sz膮 skarg臋 za bezzasadn膮,
z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady Powiatu do zawiadomienia Skar偶膮cej o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


UZASADNIENIE

W dniu 8 pa藕dziernika 2014 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga Pani Marioli Tyrki z dnia 29 wrze艣nia 2014 r. (przekazana przez Ministra Finans贸w przy pi艣mie z dnia 2 pa藕dziernika 2014 r. znak: AP6-0352-184/2014/VSD/3) "na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego oraz podleg艂ych mu pracownik贸w".
Skar偶膮ca zarzuci艂a Staro艣cie brak piecz臋ci urz臋dowej okr膮g艂ej o tre艣ci "Starosta Pyrzycki"
w latach 2009 - 2013 potrzebnej do wystawiania tytu艂贸w wykonawczych, stanowi膮cych podstaw臋 do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Nale偶y podkre艣li膰, 偶e zgodnie z art. 29 ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym
w administracji do kompetencji organu egzekucyjnego - w niniejszej sprawie do naczelnika urz臋du skarbowego nale偶y badanie dopuszczalno艣ci egzekucji administracyjnej oraz badanie tytu艂u wykonawczego pod wzgl臋dem spe艂nienia przez tytu艂 wykonawczy wymog贸w ustawowych, tj. element贸w sk艂adowych tytu艂u wykonawczego, okre艣lonych w przepisach
art. 27 搂1 i 2 ww. ustawy.
W razie stwierdzenia przez organ egzekucyjny, i偶 tytu艂 nie spe艂nia wymog贸w okre艣lonych
w art. 27 搂 1 i 2 ustawy - organ egzekucyjny nie przyst臋puje do egzekucji, zwracaj膮c jednocze艣nie tytu艂 wierzycielowi. W sytuacji, gdy egzekucja zosta艂a wszcz臋ta - w razie stwierdzenia, i偶 tytu艂 wykonawczy nie spe艂nia wymog贸w ustawowych - organ egzekucyjny wydaje postanowienie o umorzeniu post臋powania egzekucyjnego (art. 34 搂4 ustawy).
Z tre艣ci powy偶szych przepis贸w prawa jednoznacznie wynika, 偶e tylko organ egzekucyjny, kt贸ry prowadzi egzekucj臋 jest w艂adny do oceny wystawianych przez wierzycieli tytu艂贸w wykonawczych, na podstawie kt贸rych prowadzona jest egzekucja.
Skoro zatem w latach 2009 - 2013 organ egzekucyjny - Naczelnik Urz臋du Skarbowego w Pyrzycach nie kwestionowa艂 wystawianych przez Starost臋 Pyrzyckiego (wierzyciela) tytu艂贸w wykonawczych, na podstawie kt贸rych prowadzone by艂y egzekucje administracyjne - przyj膮膰 nale偶y, i偶 odpowiada艂y one wymogom ustawowym, tj. wymogom okre艣lonym w art. 27 搂 1 i 2 ustawy o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji, w tym wymogowi dotycz膮cemu odcisku piecz臋ci urz臋dowej wierzyciela.
Z powy偶szych przyczyn uzna膰 nale偶y, i偶 zarzut Skar偶膮cej dotycz膮cy braku piecz臋ci urz臋dowej okr膮g艂ej o tre艣ci "Starosta Pyrzycki" w latach 2009 - 2013 potrzebnej do wystawiania tytu艂贸w wykonawczych nale偶y uzna膰 za bezpodstawny, z uwagi na fakt, i偶 w艂a艣ciwy organ egzekucyjny (do kt贸rego kompetencji nale偶y badanie tytu艂u wykonawczego pod wzgl臋dem spe艂nienia wymog贸w ustawowych) nie kwestionowa艂 we wskazanym okresie tytu艂贸w wykonawczych wystawianych przez Starost臋 Pyrzyckiego.
Na marginesie nale偶y wskaza膰 Skar偶膮cej na mo偶liwo艣膰 skorzystania z normy prawnej zawartej w tre艣ci art. 304 搂 1 Kodeksu post臋powania karnego, zgodnie z kt贸rym ka偶dy dowiedziawszy si臋 o pope艂nieniu przest臋pstwa 艣ciganego z urz臋du ma spo艂eczny obowi膮zek zawiadomi膰 o tym prokuratora lub Policj臋.
POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-05 12:01:28
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-05 12:01:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1471licznik odwiedzin: 12639730