logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XL/211/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XL/211/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n. zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
z siedzib膮 w S艂aw臋cinie z dnia 25 wrze艣nia 2014 r. na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w zakresie nierealizowania postanowie艅 uchwa艂y Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania, a tak偶e po rozpatrzeniu przekazanej przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego skargi ww. Stowarzyszenia z dnia 24 wrze艣nia br. na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, dotycz膮ce odmowy dofinansowania dzia艂alno艣ci M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku - uznaje powy偶sze skargi za bezzasadne z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia Skar偶膮cego Stowarzyszenia o sposobie za艂atwienia skarg.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


UZASADNIENIE

W dniu 25 wrze艣nia 2014 r. do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z siedzib膮 w S艂aw臋cinie na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w zakresie nierealizowania postanowie艅 uchwa艂y
Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
Z uwagi na przedmiot skargi zosta艂a ona przekazana przez Przewodnicz膮cego do rozpatrzenia Radzie Powiatu Pyrzyckiego (w tym Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pyrzyckiego) - stosownie do tre艣ci art. 229 pkt 4 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, zgodnie z kt贸rym organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz膮cej zada艅 lub dzia艂alno艣ci zarz膮du powiatu - jest rada powiatu.
W skardze - dzia艂aj膮ce w imieniu Stowarzyszenia przedstawicielki Zarz膮du Stowarzyszenia - zarzucaj膮 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego bezprawne wstrzymywanie wyp艂aty dotacji dla M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku (plac贸wki niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie), pomimo i偶 Stowarzyszenie z艂o偶y艂o wniosek o przyznanie plac贸wce dotacji w dniu 30 wrze艣nia 2013 r., a we wniosku wskazana zosta艂a planowana liczba wychowank贸w plac贸wki i uczni贸w gimnazjum specjalnego funkcjonuj膮cego w ramach O艣rodka. Skar偶膮ce zarzuci艂y organowi wykonawczemu powiatu dzia艂anie na szkod臋 O艣rodka, a zaniechanie wyp艂aty nale偶nej O艣rodkowi dotacji uzna艂y za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych.
Jednocze艣nie, w dniu 2 pa藕dziernika do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a przekazana przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego skarga ww. Stowarzyszenia z dnia 24 wrze艣nia br. na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, dotycz膮ce odmowy dofinansowania dzia艂alno艣ci M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku.
W ocenie Komisji zarzuty zawarte w tre艣ci skargi s膮 to偶same z zarzutami skierowanymi pod adresem Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w skardze z dnia 25 wrze艣nia br.

Komisja, dokonuj膮c analizy zarzut贸w skarg, zapozna艂a si臋, mi臋dzy innymi, z pisemnym stanowiskiem Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wniosku
o przyznanie dotacji dla niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej - M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku, w kt贸rym Zarz膮d stwierdzi艂, i偶 nie istniej膮 podstawy prawne do przyznania ww. plac贸wce o艣wiatowej dotacji o艣wiatowej z bud偶etu powiatu pyrzyckiego. Powo艂uj膮c si臋 na przepis art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.), zgodnie z kt贸rym plac贸wki niepubliczne, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 5 i 7 (w tym m艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii) otrzymuj膮 na ka偶dego wychowanka dotacj臋 z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju plac贸wki w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla danej jednostki samorz膮du terytorialnego, a w przypadku niepublicznych o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 obowi膮zku, o kt贸rym mowa
w art. 14 ust. 3, obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki dzieciom i m艂odzie偶y, o kt贸rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju o艣rodk贸w w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla jednostki samorz膮du terytorialnego, pod warunkiem 偶e osoba prowadz膮ca plac贸wk臋 przedstawi planowan膮 liczb臋 wychowank贸w organowi w艂a艣ciwemu do udzielenia dotacji, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji - Zarz膮d uzna艂, i偶 nie zosta艂 spe艂niony wynikaj膮cy z powy偶szego przepisu warunek przekazania informacji o planowanej liczbie wychowank贸w przez w艂a艣ciwy podmiot, tj. przez osob臋 prowadz膮c膮 plac贸wk臋, kt贸r膮 to osob膮 jest wy艂膮cznie osoba posiadaj膮c wpis plac贸wki do ewidencji plac贸wek niepublicznych prowadzonej przez Starost臋. Powo艂uj膮c si臋 na orzecznictwo s膮d贸w administracyjnych Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego doszed艂 do nast臋puj膮cych wniosk贸w:
1. istotnym i przes膮dzaj膮cym warunkiem o prawie do dotacji jest wpis do ewidencji plac贸wek niepublicznych; wnioskodawca - S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzib膮 w S艂aw臋cinie - w dniu przekazywania organowi (Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego) informacji o planowanej liczbie wychowank贸w plac贸wki, co mia艂o miejsce w dacie 30 wrze艣nia 2013 r., nie legitymowa艂o si臋 uzyskanym wpisem M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonej przez Starost臋 Pyrzyckiego. M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Ryszewku zosta艂 bowiem wpisany do powy偶szej ewidencji w dniu 7 stycznia 2014 r. pod numerem OKSTiP.4330.1.10.2013.WB. Tym samym, osoba prawna S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzib膮 w S艂aw臋cinie, pomimo 偶e przekaza艂a - z zachowaniem ustawowego terminu - organowi w艂a艣ciwemu do udzielenia dotacji informacj臋 o planowanej liczbie wychowank贸w nowotworzonej plac贸wki, to nie spe艂ni艂a dodatkowego warunku wynikaj膮cego z art. 90 ust. 3a ustawy o systemie o艣wiaty - nie mia艂a statusu "osoby prowadz膮cej plac贸wk臋";
2. osoba fizyczna lub prawna staje si臋 osob膮 prowadz膮c膮 plac贸wk臋 dopiero po uzyskaniu wpisu plac贸wki do ewidencji szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonej przez w艂a艣ciwy organ; jest zatem oczywiste, 偶e niepubliczne szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe mog膮 by膰 prowadzone przez osoby o okre艣lonym statusie prawnym, kt贸re uzyska艂y wpis do ewidencji;
3. za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji oraz decyzja o nadaniu uprawnie艅 szko艂y publicznej, to podstawowe wymagania, kt贸re musi spe艂nia膰 podmiot ubiegaj膮cy si臋 o dotacj臋 z bud偶etu organu stanowi膮cego jednostki samorz膮du terytorialnego,
4. warunkiem sine quo non (koniecznym) za艂o偶enia plac贸wki niepublicznej jest wcze艣niejsze uzyskanie wpisu do w艂a艣ciwej ewidencji, za艣 dotacja przys艂uguj膮ca z mocy prawa (na podstawie art. 90 ustawy o systemie o艣wiaty) ma charakter podmiotowy i przys艂uguje plac贸wce niepublicznej, a nie osobie prowadz膮cej t臋 plac贸wk臋; przes艂ank膮 konieczn膮 otrzymania dotacji jest istnienie plac贸wki.
Powy偶sze argumenty przedstawione przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, w ocenie Komisji, znajduj膮 odniesienie do postanowie艅 uchwa艂y Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania, a w szczeg贸lno艣ci do zapis贸w zawartych w 搂1 i 搂2 ust. 1 uchwa艂y uzale偶niaj膮cych przyznanie dotacji z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego od spe艂nienia warunku z艂o偶enia wniosku i podania organowi w艂a艣ciwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby wychowank贸w - przez osob臋 prowadz膮c膮 plac贸wk臋. Zatem zar贸wno ustawa o systemie o艣wiaty, jak i wydana na jej podstawie uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego pos艂uguje si臋 dla okre艣lenia warunku ubiegania si臋 o udzielenie dotacji tym samym poj臋ciem "osoby prowadz膮cej palc贸wk臋". Interpretacja ww. zwrotu zosta艂a dokonana w orzeczeniach s膮d贸w administracyjnych, nie jest za艣 interpretacj膮 w艂asn膮 dokonan膮 przez organ Powiatu, a interpretacj膮 t膮 pos艂u偶y艂 si臋 Zarz膮d Powiatu dokonuj膮c oceny wniosku Stowarzyszenia z艂o偶onego w dniu 30 wrze艣nia 2013 r. Skoro zatem uchwa艂a Rady Powiatu pos艂uguje si臋 to偶samym poj臋ciem, co przepisy ustawy o systemie o艣wiaty (w szczeg贸lno艣ci art. 90 ust. 3a ustawy o systemie o艣wiaty), to zasadne jest do analizy tego poj臋cia zastosowanie interpretacji przepisu dokonanej przez s膮dy administracyjne.
W kontek艣cie powy偶szego wskaza膰 nale偶y, 偶e jedyn膮 przyczyn膮 braku przyznania palc贸wce o艣wiatowej - M艂odzie偶owemu O艣rodkowi Socjoterapii w Ryszewku dotacji o艣wiatowej
z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego by艂o niespe艂nienie przez wnioskodawc臋 ubiegaj膮cego si臋 o udzielenie dotacji warunku, wynikaj膮cego z art. 90 ust. 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.), polegaj膮cego na z艂o偶eniu wniosku przez osob臋, nie b臋d膮c膮 osob膮 prowadz膮c膮 plac贸wk臋 w rozumieniu powy偶szego przepisu, a tak偶e w rozumieniu 搂1 i 搂 2 ust. 1 uchwa艂y Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Podkre艣li膰 nale偶y, 偶e zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy w艂adzy publicznej dzia艂aj膮 na podstawie i w graniach prawa. W ocenie Komisji, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego formu艂uj膮c stanowisko o braku podstaw do przyznania palc贸wce - M艂odzie偶owemu O艣rodkowi Socjoterapii w Ryszewku - dotacji z bud偶etu powiatu, dzia艂a艂 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, tj. w oparciu o przepis art. 90 ust. 3a ustawy o systemie o艣wiaty oraz przy uwzgl臋dnieniu postanowie艅 uchwa艂y Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zarzut Skar偶膮cych o naruszeniu dyscypliny finans贸w publicznych jest nieuzasadniony. W ocenie Komisji dzia艂anie Zarz膮du stanowi wyraz unikni臋cia ewentualnej odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych, bowiem zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych naruszeniem dyscypliny finans贸w publicznych jest przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji.
Maj膮c na uwadze powy偶sze wyja艣nienia stwierdzi膰 nale偶y, 偶e podstaw膮 odmowy przyznania dotacji M艂odzie偶owemu O艣rodkowi Socjoterapii w Ryszewku by艂a wy艂膮cznie ocena z艂o偶onego w dniu 30 wrze艣nia 2013 r. wniosku o dotacj臋 przy uwzgl臋dnieniu kryterium zgodno艣ci z prawem, tj. ocena, czy zosta艂 spe艂niony warunek wynikaj膮cy z przepisu art. 90 ust. 3a ustawy o systemie o艣wiaty, a wi臋c z艂o偶enia wniosku przez osob臋 prowadz膮c膮 plac贸wk臋. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zasadno艣ci przyznania ww. plac贸wce dotacji na 2014 rok, nie by艂y brane pod uwag臋 偶adne pozaprawne aspekty, w szczeg贸lno艣ci aspekt typu i rodzaju plac贸wki oraz przebywaj膮cych w niej wychowank贸w (m艂odzie偶 zagro偶ona niedostosowaniem spo艂ecznym), co mog艂oby sugerowa膰 nier贸wne traktowanie tej grupy spo艂ecznej m艂odzie偶y m臋skiej.POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-11-05 11:59:37
Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-05 11:59:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1580licznik odwiedzin: 12640029