logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze

Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Zarz膮dzenie Nr 22/OP/2014
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze
Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n.zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 1202) oraz zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zarz膮dzam co nast臋puje:

搂 1
1. Og艂aszam nab贸r na stanowisko Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2.Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia.

搂 2
Do rozstrzygni臋cia w/w naboru powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
. Mariusz Majak - Sekretarz Powiatu - Przewodnicz膮cy Komisji
. Robert Betyna - Wicestarosta Powiatu - Cz艂onek Komisji
. Beata Brzezi艅ska - Radca Prawny - Cz艂onek Komisji
. El偶bieta Marsza艂ek - G艂贸wny specjalista ds. kadrowych - Sekretarz Komisji

搂 3
Powo艂ana Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji ds. naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r.

搂 4
Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.

搂 5
Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Za艂膮cznik Nr 1
do Zarz膮dzenia Nr 22/OP/2014
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.

STAROSTA PYRZYCKI
og艂asza
NAB脫R NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZ臉DNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM
UL. LIPIA艃SKA 4
74-200 PYRZYCE

Starosta Pyrzycki og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4

1. Wolne stanowisko pracy:

Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

2. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu dzia艂ania Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji nale偶膮 m.in. zadania:
1.Kierowanie prac膮 Wydzia艂u w zakresie okre艣lonym w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
2.Prowadzenie spraw zwi膮zanych z pe艂nieniem przez Powiat funkcji organu prowadz膮cego szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych.
3. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki.
4.Opracowywanie analiz finansowych dotycz膮cych subwencji o艣wiatowej, sporz膮dzanie wniosk贸w finansowych oraz sprawozda艅 do MEN i Kuratorium O艣wiaty.
5.Prowadzenie spraw zwi膮zanych z ewidencj膮 szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych.
6.Prowadzenie spraw zwi膮zanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji niepublicznym szko艂om i plac贸wkom oraz szko艂om publicznym prowadzonym przez osob臋 prawn膮 inn膮 ni偶 jednostka samorz膮du terytorialnego lub osob臋 fizyczn膮.
7.Prowadzenie spraw zwi膮zanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem finansowych 艣rodk贸w zewn臋trznych na realizacj臋 projekt贸w z zakresu o艣wiaty, kultury, sportu, turystyki i promocji.
8.Organizowanie comiesi臋cznych konsultacji z dyrektorami jednostek o艣wiatowych podleg艂ych powiatowi na temat bie偶膮cych problem贸w organizacyjnych, kadrowych
i finansowych.
9.Prowadzenie zada艅 w zakresie kultury, sportu , turystyki i promocji.
10.Koordynowanie imprez powiatowych z zakresu 艣wi膮t powiatowych, o艣wiatowych, sportowych oraz z zakresu bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym.
11.Monitorowanie realizacji zada艅 inwestycyjnych realizowanych w o艣wiacie i sporcie (remonty boisk).
12.Przygotowywanie opinii i projekt贸w rozwi膮zywania problem贸w z zakresu o艣wiaty
i sportu zleconych przez Starost臋 Pyrzyckiego.
13.Nadz贸r merytoryczny nad powiatowymi jednostkami o艣wiatowymi.

Szczeg贸艂owy opis zada艅 znajduje si臋 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce.pl w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

3. Warunki pracy:
a) Praca w pe艂nym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o prac臋.
b) Praca siedz膮ca, w budynku Starostwa. Miejsce pracy znajduje si臋 w pokoju na II pi臋trze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
c) Praca wymagaj膮ca szczeg贸lnej koncentracji i dyspozycyjno艣ci.

4. W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia o naborze wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest wy偶szy ni偶 6 %.

5.Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w, ubiegaj膮cych si臋 o wolne stanowisko urz臋dnicze:
1. spe艂nienie wymaga艅 okre艣lonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 1202);
a) obywatelstwo polskie;
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na okre艣lonym stanowisku;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia;
2. wykszta艂cenie wy偶sze: pedagogiczne, prawnicze, administracyjne, ekonomiczne; min. 5 letni sta偶 pracy;
3. stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na danym stanowisku;
4. znajomo艣膰 przepis贸w prawa o艣wiatowego, prawa samorz膮dowego, Kodeksu post臋powania administracyjnego, ustawy o systemie o艣wiaty;
5. Zdolno艣膰 analitycznego my艣lenia oraz analizowania dokument贸w.

6.Wymagania dodatkowe:
. preferowane do艣wiadczenie zawodowe w jednostkach administracji pa艅stwowej, samorz膮dowej oraz plac贸wkach o艣wiatowych,
. posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorz膮du powiatowego,
. zdyscyplinowanie, odpowiedzialno艣膰, odporno艣膰 na stres, kreatywno艣膰, kultura osobista,
. umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

7.Oferta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) wype艂niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie;
3) CV z informacjami o wykszta艂ceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
(CV i list motywacyjny opatrzone podpisanym o艣wiadczeniem kandydata: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182)".
4) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci (wymagane za艣wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wy艂onienia kandydata na stanowisko w drodze naboru);
5) o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;
6) kopie 艣wiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
7) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie;
8) inne dokumenty po艣wiadczaj膮ce dodatkowe kwalifikacje i umiej臋tno艣ci;
9) kserokopia dowodu osobistego;
10) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na danym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi膮zany b臋dzie do przed艂o偶enia do wgl膮du orygina艂贸w dokument贸w.

8.Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:
Ofert臋 i wszystkie wymagane dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 na adres:
Starostwo Powiatowe
Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny pok. Nr 119
74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4,
w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: "Nab贸r na stanowisko Dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach" do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wp艂ywu do Urz臋du).

9.Uwaga:
1) oferty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du niekompletne lub po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane;
2) bli偶sze informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu:
(91) 88 11 344

10.Informacje dodatkowe:
Informacje o kandydatach spe艂niaj膮cych wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/ testu kwalifikacyjnego oraz o wyniku naboru b臋d膮 umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pyrzyce.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego.
Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Z艂o偶onych dokument贸w nie odsy艂amy, chyba, 偶e na pisemny wniosek oferenta.
W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak r贸wnie偶 dostarczy膰 informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pyrzyce.pl).


Pyrzyce, dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC22.5 KB POBIERZInformacja dodatkowa2014-11-21 10:22:50665
.DOC24 KB POBIERZSpe艂nione warunki formalne2014-11-21 10:23:38928
.DOC28.5 KB POBIERZZmiana zarz膮dzenia2014-12-02 14:06:02712
.DOC25.5 KB POBIERZInformacja o wyniku naboru2014-12-22 09:17:24676

Autor : El偶bieta Marsza艂ek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-10-21 09:40:05
Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-21 09:44:32
Liczba wy艣wietle艅 : 3762

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.10.2014 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.10.2014 08:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12467044