logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze

M艂odszego referenta ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Zarz膮dzenie Nr 23/OP/2014
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
m艂odszego referenta ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n.zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202) oraz zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zarz膮dzam co nast臋puje:
搂 1
1. Og艂aszam nab贸r na stanowisko m艂odszego referenta ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw obronnych u Pe艂nomocnika Starosty ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego, spraw obronnych i wsp贸艂pracy z powiatowymi s艂u偶bami i stra偶ami w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2.Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia.

搂 2
Do rozstrzygni臋cia w/w naboru powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
. Mariusz Majak - Sekretarz Powiatu - Przewodnicz膮cy Komisji
. Andrzej Gumowski - Pe艂nomocnik Starosty ds. OC - Cz艂onek Komisji
. El偶bieta Marsza艂ek - G艂贸wny specjalista ds. kadrowych - Sekretarz Komisji

搂 3
Powo艂ana Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji ds. naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r.

搂 4
Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.

搂 5
Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Za艂膮cznik Nr 1
do Zarz膮dzenia Nr 23/OP/2014
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.

STAROSTA PYRZYCKI
og艂asza
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM
UL. LIPIA艃SKA 4
74-200 PYRZYCE

Starosta Pyrzycki og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4

1. Wolne stanowisko pracy:

m艂odszy referent ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw obronnych u Pe艂nomocnika Starosty ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego, spraw obronnych i wsp贸艂pracy z powiatowymi s艂u偶bami i stra偶ami w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.

2. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

A. W zakresie obrony cywilnej:
1. aktualizowanie i udzia艂 w opracowywaniu planu obrony cywilnej powiatu,
2. wsp贸艂dzia艂anie w zakresie opracowywania rocznych plan贸w dzia艂ania,
3. przygotowanie merytoryczne oraz organizacyjne szkole艅 oraz 膰wicze艅 obrony cywilnej,
4. udzia艂 w przygotowaniu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach,
5. wsp贸艂praca w zakresie integrowania si艂 OC oraz s艂u偶b, w tym sanitarno-epidemiologicznych i spo艂ecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie powiatu,
6. prowadzenie dokumentacji w zakresie wsp贸艂pracy z terenowymi organami administracji wojskowej,
7. opracowywanie informacji dotycz膮cych realizowanych zada艅 OC,
8. w艂a艣ciwe prowadzenie dokumentacji zwi膮zanej z obron膮 cywiln膮 na terenie powiatu pyrzyckiego.

B. W zakresie zarz膮dzania kryzysowego:
1. organizacja posiedze艅 i prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego,
2. wsp贸艂praca z Powiatowymi Inspekcjami w zakresie zarz膮dzania kryzysowego,
3. wsp贸艂dzia艂anie zwi膮zane z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagro偶e艅 na terenie powiatu,
4. udzia艂 w opracowaniu i aktualizowaniu powiatowego planu zarz膮dzania kryzysowego,
5. przygotowanie merytoryczne i organizacyjne szkole艅, 膰wicze艅 i trening贸w z zakresu reagowania na potencjalne zagro偶enia na terenie powiatu,
6. wsp贸艂praca w zakresie zapewnienia ca艂odobowego dy偶uru w celu w艂a艣ciwego przep艂ywu informacji na potrzeby zarz膮dzania kryzysowego,
7. wsp贸艂praca w zakresie zapewnienia wsp贸艂dzia艂ania z centrami zarz膮dzania kryzysowego organ贸w administracji publicznej oraz z podmiotami realizuj膮cymi monitoring 艣rodowiska i podmiotami prowadz膮cymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
8. przyjmowanie informacji dotycz膮cych zagro偶e艅 oraz zdarze艅 wyst臋puj膮cych na terenie powiatu oraz sporz膮dzanie i przesy艂anie do Wojew贸dzkiego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego raport贸w dobowych,
9. prowadzenie codziennych trening贸w 艂膮czno艣ci radiowej z gminami powiatu pyrzyckiego oraz udzia艂 w treningach prowadzonych przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego w ramach zarz膮dzania kryzysowego,
10. uczestnictwo w treningach systemu ostrzegania ludno艣ci o zagro偶eniach uderzeniami z powietrza oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

C. W zakresie spraw obronnych:
1. wsp贸艂udzia艂 w organizacji i przeprowadzeniu "Kwalifikacji Wojskowej" do Si艂 Zbrojnych RP,
2. prowadzenie dokumentacji z zakresu "odtwarzania ewidencji wojskowej", reklamowania od s艂u偶by wojskowej i unieszkodliwiania niewybuch贸w,
3. wsp贸艂organizowanie i prowadzenie dokumentacji Stanowiska Kierowania Starosty,
4. wsp贸艂organizowanie i prowadzenie dokumentacji "Sta艂ego Dy偶uru",
5. udzia艂 w organizacji szkolenia obronnego.

D. W zakresie ochrony ludno艣ci:
1. organizowanie i dokumentowanie posiedze艅 Komisji ds. Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego,
2. wsp贸艂praca z Powiatowymi Inspekcjami w zakresie ochrony ludno艣ci.

W przypadku nieobecno艣ci pracownik贸w - zast臋pstwo w sekretariacie oraz w punkcie informacyjnym Starostwa.

3. Warunki pracy:
a) Praca w pe艂nym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o prac臋.
b) Praca siedz膮ca, w budynku Starostwa. Miejsce pracy znajduje si臋 w pokoju na I pi臋trze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
c) Praca wymagaj膮ca szczeg贸lnej koncentracji i dyspozycyjno艣ci.

4. W miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia o naborze wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, jest wy偶szy ni偶 6 %.

5.Niezb臋dne wymagania od kandydat贸w, ubiegaj膮cych si臋 o wolne stanowisko urz臋dnicze:
1. spe艂nienie wymaga艅 okre艣lonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);
a) obywatelstwo polskie;
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na okre艣lonym stanowisku
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia;
2. wykszta艂cenie 艣rednie lub wy偶sze;
3. stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na danym stanowisku;
4. znajomo艣膰 przepis贸w prawa samorz膮dowego, Kodeksu post臋powania administracyjnego, ustawy o zarz膮dzaniu kryzysowym, ustawy o powszechnym obowi膮zku obrony RP i innych zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem;
5. Zdolno艣膰 analitycznego my艣lenia oraz analizowania dokument贸w.
6.Wymagania dodatkowe:
. preferowane do艣wiadczenie zawodowe - min. roczne do艣wiadczenie zawodowe, mile widziane na stanowisku zwi膮zanym z obronno艣ci膮, obron膮 cywiln膮 i zarz膮dzaniem kryzysowym,
. znajomo艣膰 zagadnie艅 i problematyki Powiatu Pyrzyckiego,
. zdyscyplinowanie, odpowiedzialno艣膰, odporno艣膰 na stres, kreatywno艣膰, kultura osobista,
. umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
. bardzo dobra znajomo艣膰 pakietu Office (Word, Exel, PowerPoint).

7.Oferta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) wype艂niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie;
3) CV z informacjami o wykszta艂ceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
(CV i list motywacyjny opatrzone podpisanym o艣wiadczeniem kandydata: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1182)".
4) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci (wymagane za艣wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wy艂onienia kandydata na stanowisko w drodze naboru);
5) o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;
6) kopie 艣wiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
7) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie;
8) inne dokumenty po艣wiadczaj膮ce dodatkowe kwalifikacje i umiej臋tno艣ci;
9) kserokopia dowodu osobistego;
10) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na danym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi膮zany b臋dzie do przed艂o偶enia do wgl膮du orygina艂贸w dokument贸w.

8.Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:
Ofert臋 i wszystkie wymagane dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 na adres:
Starostwo Powiatowe
Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny pok. Nr 119
74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4,
w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: "Nab贸r na stanowisko m艂odszego referenta ds. obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach" do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wp艂ywu do Urz臋du).

9.Uwaga:
1) oferty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du niekompletne lub po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane;
2) bli偶sze informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu:
(91) 88 11 344

10.Informacje dodatkowe:
Informacje o kandydatach spe艂niaj膮cych wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/ testu kwalifikacyjnego oraz o wyniku naboru b臋d膮 umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pyrzyce.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego.
Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Z艂o偶onych dokument贸w nie odsy艂amy, chyba, 偶e na pisemny wniosek oferenta.
W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak r贸wnie偶 dostarczy膰 informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pyrzyce.pl).


Pyrzyce, dnia 21 pa藕dziernika 2014 r.S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC25 KB POBIERZSpe艂nione warunki formalne2014-11-14 10:05:11702
.DOC24.5 KB POBIERZwynik naboru2014-11-21 10:24:45873

Autor : El偶bieta Marsza艂ek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-10-21 09:36:22
Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-21 09:42:41
Liczba wy艣wietle艅 : 3112

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.10.2014 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.10.2014 08:38poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.10.2014 08:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.10.2014 08:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12444059