logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
ZADANIA
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


WYDZIA艁 O艢WIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Symbol wydzia艂u: OKSiT
Nazwa: Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 210, 211, 212, 213 , ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: oswiata@pyrzyce.pl

Wioletta Balcerzyk p.o. Dyrektora Wydzia艂u
Telefon: 91 88 11 355
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 212


Beata Kwiecie艅
Telefon: 91 88 11 353
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 211

Katarzyna Juda
Telefon: 91 88 11 354
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 213

Pawe艂 Le艣niewski
Telefon: 91 88 11 354
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 213


Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Zakres dzia艂ania

Do zada艅 wydzia艂u nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania o艣wiaty, kultury, sportu i turystyki w Powiecie oraz przygotowywanie propozycji rozwi膮za艅 merytorycznych dla jego organ贸w,
2. opracowywanie propozycji bud偶etu na potrzeby o艣wiaty, kultury, sportu i turystyki,
3. opiniowanie wydatk贸w na potrzeby o艣wiaty, kultury, sportu i turystyki zawartych w bud偶ecie Powiatu a nie przewidzianych w bud偶etach jednostek nadzorowanych,
4. prowadzenie spraw zwi膮zanych z zak艂adaniem, utrzymaniem b膮d藕 likwidacj膮 publicznych szk贸艂 specjalnych, publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych, plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym m. in.:
a) opiniowanie rocznych arkuszy organizacyjnych publicznych szk贸艂 i plac贸wek oraz przedstawienie do zatwierdzenie Zarz膮dowi,
b) zatwierdzanie aneks贸w do arkuszy organizacyjnych publicznych szk贸艂 i plac贸wek wprowadzaj膮cych zmiany nie powoduj膮ce skutk贸w finansowych,
c) prowadzenie spraw zwi膮zanych z powo艂ywaniem b膮d藕 odwo艂ywaniem dyrektor贸w szk贸艂, plac贸wek o艣wiatowych oraz przygotowywanie opinii dotycz膮cej obsady lub odwo艂ania ze stanowisk wicedyrektor贸w,
d) prowadzenie spraw zwi膮zanych z nadaniem imienia szkole lub plac贸wce o艣wiatowej,
e) wsp贸艂dzia艂anie z organem nadzoru pedagogicznego w przygotowaniu oceny pracy dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych,
f) przygotowywanie propozycji zmian dodatk贸w funkcyjnych oraz zwi臋kszania wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat,
g) sporz膮dzenie zbiorczych zestawie艅 sprawozdawczych wynikaj膮cych z przepis贸w szczeg贸艂owych,
5. przygotowywanie projektu pierwszego statutu dla nowo zak艂adanych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych,
6. za艂atwienie spraw zwi膮zanych z zapewnieniem szko艂om i plac贸wkom o艣wiatowym odpowiednich warunk贸w do pe艂nej realizacji programu nauczania i wychowania,
7. prowadzenie nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 szk贸艂 specjalnych, szk贸艂 ponadgimnazjalnych, plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a w szczeg贸lno艣ci nad przestrzeganiem przepis贸w dotycz膮cych organizacji pracy, bezpiecze艅stwa i higieny pracy pracownik贸w i uczni贸w, prawid艂owo艣ci dysponowania przyznanymi 艣rodkami bud偶etowymi oraz gospodarowania mieniem,
8. opiniowanie plan贸w remont贸w i inwestycji nadzorowanych plac贸wek,
9. przygotowywanie propozycji wielko艣ci dotacji z bud偶etu szko艂om ponadgimnazjalnym i plac贸wkom niepublicznym o uprawnieniach szk贸艂 publicznych,
10. prowadzenie ewidencji szk贸艂 ponadgimnazjalnych i plac贸wek niepublicznych,
11. wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
12. nadawanie i cofanie szko艂om i plac贸wkom niepublicznym uprawnie艅 szko艂y publicznej,
13. prowadzenie spraw zwi膮zanych z organizacj膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y na terenie powiatu, w tym mi臋dzy innymi,
14. wsp贸艂dzia艂anie z Kuratorem O艣wiaty, dyrektorami szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, oraz innymi instytucjami i plac贸wkami o艣wiatowymi i zwi膮zkami zawodowymi zrzeszaj膮cymi pracownik贸w o艣wiaty w zakresie pe艂nej realizacji zada艅 wydzia艂u,
15. organizowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci kulturalnej poprzez tworzenie upowszechnianie i ochron臋 kultury,
16. podejmowanie dzia艂a艅 inicjuj膮cych w dziedzinie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji oraz turystyki,
17. sprawowanie nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 powiatowych jednostek organizacyjnych realizuj膮cych zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki,
18. inicjowanie podejmowania dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do tworzenia odpowiednich warunk贸w rozwoju kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, turystyki, kultury i rozrywki,
19. wsp贸艂dzia艂anie ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej, klubami sportowymi itp. w celu realizacji zada艅 wydzia艂u,
20. ochrona d贸br kultury,
21. mecenat nad dzia艂alno艣ci膮 kulturaln膮,
22. realizacja zada艅 powiatowej biblioteki publicznej,
23. nadzorowanie i wsp贸艂praca z powiatowymi plac贸wkami o艣wiatowymi: Zespo艂em Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, Zespo艂em Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, Specjalnym O艣rodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, Poradni膮 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 w Pyrzycach, Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodkiem Sportowym w Pyrzycach,
24. prowadzenie spraw zwi膮zanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie przygotowania i przeprowadzenia egzamin贸w na stopie艅 nauczyciela mianowanego,
25. realizowanie postanowie艅 s膮du w zakresie kierowania nieletnich do plac贸wek o艣wiatowych,
26. kierowanie do plac贸wek publicznych oraz zapewnienie kszta艂cenia dzieciom posiadaj膮cym orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego,
27. realizacja program贸w stypendialnego dla uczni贸w i student贸w w ramach Dzia艂ania 2.2 ,,Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Priorytetu II ZPORR wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego i Bud偶etu Pa艅stwa
28. prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 Powiatu,
29. nadzorowanie i wykonywanie zada艅 w zakresie sprawozdawczo艣ci dotycz膮cej funkcjonowania szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-18 12:19:30
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-11 15:00:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1165

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.09.2014 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.09.2014 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  24.05.2016 12:41poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  24.05.2016 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:51poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  27.04.2018 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  29.08.2018 09:21poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.09.2014 13:59poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.09.2014 13:58poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.02.2014 11:09poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:20poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:56poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2005 11:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2005 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.11.2005 11:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11628193