logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXXVII/202/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕n. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z p贸藕n. zm.), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Uchwala si臋 statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
w brzmieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonywanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Traci moc uchwa艂a Nr XXXVII/213/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXXVII/202/14
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PYRZYCACH

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach zwane w tre艣ci PCPR jest jednostk膮 organizacyjn膮 Powiatu Pyrzyckiego.
2. Obszar dzia艂ania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach obejmuje teren Powiatu Pyrzyckiego.
3. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mie艣ci si臋 w Pyrzycach, przy ulicy M艂odych Technik贸w 7.

搂 2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach dzia艂a w szczeg贸lno艣ci na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z p贸藕n. zm.) oraz akt贸w wykonawczych do ustawy,
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z p贸藕. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z p贸藕n. zm.),
4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z p贸藕n. zm.),
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z p贸藕n. zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z p贸藕. zm),
7) ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p贸藕n. zm.),
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.),
9) uchwa艂y Nr III/16/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
10) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
11) innych akt贸w prawnych w艂a艣ciwych do zakresu prowadzenia spraw.

搂 3.

Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

ROZDZIA艁 II
ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

搂 4.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach wykonuje zadania w艂asne Powiatu Pyrzyckiego z zakresu pomocy spo艂ecznej, pieczy zast臋pczej, przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji spo艂ecznej i zawodowej os贸b niepe艂nosprawnych nie zastrze偶one dla innych jednostek oraz z zakresu administracji rz膮dowej, okre艣lone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.
2. PCPR realizuje tak偶e inne zadania Powiatu Pyrzyckiego przewidziane
w przepisach prawa i podejmuje inne dzia艂ania wynikaj膮ce z rozeznanych potrzeb.

搂 5.

Zadania PCPR wynikaj膮 z przepis贸w prawa i dotycz膮 w szczeg贸lno艣ci:
1) Prowadzenia spraw zwi膮zanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo pozbawionym opieki rodzic贸w poprzez organizowanie r贸偶nych form opieki zast臋pczej,
2) Realizacji zada艅 na rzecz przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie,
3) Dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej,
4) Prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych,
5) Realizacji zada艅 wynikaj膮cych z rz膮dowych program贸w pomocy spo艂ecznej
i pieczy zast臋pczej,
6) Sprawowania nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, o艣rodk贸w wsparcia, dom贸w pomocy spo艂ecznej, o艣rodk贸w interwencji kryzysowej oraz rodzinnej pieczy zast臋pczej,
7) Innych spraw przewidzianych przez przepisy prawa.

搂 6.

1. Przy realizacji swoich zada艅 PCPR wsp贸艂pracuje z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, organizacjami spo艂ecznymi, ko艣cio艂ami i zwi膮zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
2. PCPR mo偶e zleci膰 podmiotom, o kt贸rych mowa w ust. 1, realizacj臋 swoich zada艅 w trybie i na zasadach ustalonych przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa oraz Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.

ROZDZIA艁 III
ORGANIZACJA I ZARZ膭DZANIE

搂 7.

1. Dzia艂alno艣ci膮 PCPR kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
2. Dyrektor reprezentuje PCPR na zewn膮trz.
3. Dyrektor PCPR odpowiada za realizacj臋 zada艅, w szczeg贸lno艣ci za:
1) wdro偶enie struktury organizacyjnej PCPR,
2) prowadzenie polityki kadrowej,
3) sporz膮dzanie plan贸w finansowych i ich realizacj臋,
4) planowanie i wytyczanie kierunk贸w dzia艂ania PCPR oraz podleg艂ym kom贸rkom organizacyjnym.
4. Dyrektor PCPR jest s艂u偶bowo prze艂o偶onym wszystkich pracownik贸w.
5. Dyrektor PCPR wydaje z upowa偶nienia Starosty decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo艂ecznej i pieczy zast臋pczej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci Powiatu Pyrzyckiego.
6. Dyrektor PCPR zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz膮dczej.
7. Dyrektor dzia艂a na podstawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych z prowadzeniem bie偶膮cej dzia艂alno艣ci powiatu
w zakresie zada艅 realizowanych przez Centrum i ponosi odpowiedzialno艣膰 za ca艂okszta艂t funkcjonowania jednostki.
8. Dyrektor PCPR sk艂ada Radzie Powiatu sprawozdania z dzia艂alno艣ci zgodnie
z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

ROZDZIA艁 IV
GOSPODARKA FINANSOWA

搂 8.

1. PCPR jest jednostk膮 bud偶etow膮 i prowadzi gospodark臋 finansow膮 zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstaw膮 dzia艂alno艣ci PCPR jest roczny plan finansowy zgodny z uchwa艂膮 bud偶etow膮 Powiatu.
3. PCPR prowadzi rachunkowo艣膰 oraz sporz膮dza sprawozdania finansowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.
4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego okre艣laj膮 odr臋bne przepisy.
5. Nadz贸r nad gospodark膮 finansow膮 PCPR sprawuje Dyrektor.
6. PCPR posiada odr臋bny rachunek bankowy.
7. Maj膮tek PCPR jest mieniem Powiatu Pyrzyckiego i mo偶e by膰 wykorzystywany jedynie do realizacji cel贸w zwi膮zanych z dzia艂aniami statutowymi.

ROZDZIA艁 V
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 9.

Szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 oraz zasady funkcjonowania PCPR okre艣la regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 10.

Zmiany w Statucie dokonywane s膮 w trybie okre艣lonym dla jego uchwalenia.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-07-02 13:36:33
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-02 13:36:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1629licznik odwiedzin: 12640121