logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Finansowy
ZADANIAWYDZIA艁 FINANSOWY

Symbol wydzia艂u: F
Nazwa: Wydzia艂 Finansowy
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 100, 101, 102, 122, ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: finanse@pyrzyce.pl ; skarbnik@pyrzyce.plAndrzej Wabi艅ski Skarbnik Telefon: 91 88 11 328
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 101

Dorota Wudarczyk Telefon: 91 88 11 327
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 100

Monika Jankowska-Czabo膰ko Telefon: 91 88 11 327
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 100


Magdalena Nowak Telefon: 91 88 11 329
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 102

Jolanta Boncela Telefon: 91 88 11 329
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 102

Monika Jani艂 Telefon: 91 88 11 348
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 122

Aneta Palczy艅ska Telefon: 91 88 11 347
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 122


Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Finansowego nale偶y:


1. W dziedzinie planowania i realizacji bud偶etu powiatu, a w tym mi臋dzy innymi:
1) koordynowanie prac i przygotowanie, zgodnie z procedur膮 uchwalenia bud偶etu, we
wsp贸艂pracy z wydzia艂ami starostwa i jednostkami r贸wnorz臋dnymi oraz powiatowymi
stra偶ami, s艂u偶bami i inspekcjami materia艂贸w do opracowania:
a) projektu bud偶ety Powiatu,
b) projektu uchwa艂y bud偶etowej,
2) przygotowanie na podstawie uchwa艂y bud偶etowej, we wsp贸艂pracy z zainteresowanymi
wydzia艂ami i jednostkami organizacyjnymi, materia艂贸w do uk艂adu wykonawczego
bud偶etu Powiatu;
3) opracowanie we wsp贸艂pracy z zainteresowanymi wydzia艂ami i jednostkami
organizacyjnymi planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej i innych
zada艅 zleconych ustawami;
4) przygotowanie materia艂贸w do projekt贸w uchwa艂 Zarz膮du o zmianach w planie
dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu wynikaj膮cych:
a) z wprowadzonych w trakcie roku bud偶etowego zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud偶etu pa艅stwa oraz bud偶et贸w innych jednostek samorz膮du terytorialnego,
b) z wprowadzonych w trakcie roku bud偶etowego zmian kwot subwencji w wyniku
uruchomienia rezerw,

c) z przeniesienia wydatk贸w z rezerwy bud偶etowej, zgodnie z planowanym
przeznaczeniem wydatk贸w,
d) z uprawnienia Zarz膮du do dokonywania innych zmian w planie wydatk贸w
w granicach stosowanego upowa偶nienia Rady,
5) wykonywanie bie偶膮cej analizy sprawozda艅 sporz膮dzonych przez jednostki
organizacyjne obj臋te bud偶etem Powiatu pod k膮tem kszta艂towania si臋 nale偶no艣ci
i zobowi膮za艅, a tak偶e przestrzegania dyscypliny bud偶etowej,
6) przygotowanie na podstawie okresowej oraz rocznej sprawozdawczo艣ci we wsp贸艂pracy z wydzia艂ami starostwa i jednostkami r贸wnorz臋dnymi oraz powiatowymi stra偶ami, s艂u偶bami i inspekcjami - informacji i analiz z przebiegu realizacji Powiatu.
2. W zakresie obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej bud偶etu Powiatu, a w szczeg贸lno艣ci:
1) prowadzenie ewidencji planowanych wydatk贸w i przekazywanych 艣rodk贸w pieni臋偶nych
na rachunki bie偶膮ce jednostek bud偶etowych z przeznaczeniem na finansowanie ich statutowej dzia艂alno艣ci;
2) przekazywanie, na wniosek w艂a艣ciwych wydzia艂贸w, 艣rodk贸w na rachunki bie偶膮ce powiatowych jednostek organizacyjnych, b膮d藕 na wyodr臋bnione rachunki bankowe, obejmuj膮ce 艣rodki na finansowanie inwestycji tych jednostek;
3) przekazywanie 艣rodk贸w finansowych na sfinansowanie zada艅 realizowanych przez wydzia艂y Starostwa na podstawie faktur (rachunk贸w) zatwierdzonych do zap艂aty przez kierownik贸w tych wydzia艂贸w, w granicach kwot wydatk贸w okre艣lonych na powy偶szy cel w planie finansowym bud偶etu urz臋du starostwa powiatowego;
4) prowadzenie ewidencji oraz wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z windykacj膮 nale偶nych dochod贸w:
a) w艂asnych bud偶etu Powiatu,
b) Skarbu Pa艅stwa, w tym mi臋dzy innymi z tytu艂u:
- op艂at za u偶ytkowanie wieczyste nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa,
- sprzeda偶y, najmu i dzier偶awy mienia Skarbu Pa艅stwa,
- nabycia prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa(uw艂aszczenia),
- op艂at melioracyjnych.
5) prowadzenie dokumentacji ksi臋gowo - finansowej oraz dokonywanie wyp艂at nale偶nych w艂a艣cicielom grunt贸w za wy艂膮czenie tych grunt贸w z upraw rolnych i prowadzenia uprawy le艣nej.
3. W dziedzinie obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej Starostwa, a w tym mi臋dzy innymi:
1) przyjmowanie i sprawdzanie pod wzgl臋dem formalnym i rachunkowych dochod贸w
finansowo - ksi臋gowych oraz przygotowanie ich do realizacji (do zap艂aty),
2) ewidencjonowanie i rozliczanie wyp艂at z tytu艂u um贸w zlece艅,
3) prowadzenie ewidencji ksi臋gowej w zakresie dochod贸w i zrealizowanych wydatk贸w bie偶膮cych i inwestycyjnych oraz sum depozytowych,
4) prowadzenie obs艂ugi finansowo - ksi臋gowej przychod贸w i wydatk贸w funduszy celowych, tj.:
a) Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych,
b) Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
c) Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej,
5) prowadzenie obs艂ugi wynagrodze艅 pracowniczych, w tym:
a) obliczanie wynagrodze艅 za prac臋 i inne 艣wiadczenia zwi膮zane z prac膮, sporz膮dzanie list wynagrodze艅 oraz list wyp艂at zasi艂k贸w z ubezpieczenia spo艂ecznego,
b) ewidencjonowanie wynagrodze艅 pracowniczych i nagr贸d oraz rejestrowanie dokonywanych wp艂at,
c) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od os贸b fizycznych oraz sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne,
d) sporz膮dzanie za艣wiadcze艅 i dokonywanie wpis贸w o wysoko艣ci zarobk贸w
w legitymacjach ubezpieczeniowych i 艣wiadectwach pracy.
4. W dziedzinie sprawozdawczo艣ci:
1) sporz膮dzanie okresowych sprawozda艅 w zakresie realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych, obj臋tych bud偶etem Powiatu a realizowanych przez wydzia艂y i jednostki obj臋te obs艂ug膮 ksi臋gow膮 oraz z realizacji przychod贸w i wydatk贸w gospodarki pozabud偶etowej i funduszy celowych,
2) sporz膮dzanie zbiorczej okresowej oraz rocznej sprawozdawczo艣ci z wykonania bud偶etu powiatu, gospodarki pozabud偶etowej i funduszy.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-21 15:40:44
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-02 11:47:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2222

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.12.2012 08:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:56poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.07.2010 08:02poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  12.01.2010 11:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  29.09.2009 12:11poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.09.2009 10:24poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.09.2009 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.09.2009 10:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.11.2005 14:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12423316