logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Na dostaw臋 pomocy dydaktycznych

Numer og艂oszenia: 161402 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: http://www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: na dostaw臋 pomocy dydaktycznych..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa Pomocy dydaktycznych i Mebli do Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach zgodnie z Zestawieniem stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej SIWZ. 2. Ka偶dy z dostarczonych artyku艂贸w winien posiada膰 deklaracj臋 zgodno艣ci CE oraz odpowiada膰 normom europejskim i krajowym i by膰 zgodny z Dyrektyw膮 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie og贸lnego bezpiecze艅stwa produkt贸w. Wykonawca na etapie sk艂adania ofert o艣wiadczy Zamawiaj膮cemu na formularzu ofertowym, i偶 ca艂y zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektyw膮 oraz oznakowany znakiem CE. W terminie 6 miesi臋cy od daty zrealizowania dostawy Zamawiaj膮cy mo偶e za偶膮da膰 od Wykonawcy dostarczenia Deklaracji Zgodno艣ci dla ka偶dego z dostarczanych produkt贸w. Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do dostarczenia wymaganego dokumentu. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadaj膮cy Deklaracj臋 Zgodno艣ci. 3. Wszystkie dostarczane produkty b臋d膮 nowe i pochodz膮ce z bie偶膮cej produkcji. 4. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia: Telewizory, Parawany sk艂adane, S艂owniki techniczne z j臋zyka niemieckiego, Podr臋cznik z 膰wiczeniami j臋zyk niemiecki, Podr臋cznik do j臋zyka niemieckiego, Mapa polityczna Europy, S艂ownik polsko- niemiecki, niemiecko- polski (ma艂y szkolny), S艂ownik niemiecko- polski (du偶y), J臋zyk niemiecki, programy, Podr臋czniki do geografii, Filmy edukacyjne Wiedza o spo艂ecze艅stwie, G艂o艣niki do komputera, Torba do laptop贸w, Myszki bezprzewodowe, Uchwyty do telewizor贸w i projektor贸w, Przed艂u偶acz z uziemieniem, Ekran projekcyjny, Toner do urz膮dzenia wielofunkcyjnego, Podr臋czniki j臋zyk angielski, Podr臋czne s艂owniki do j臋zyka angielskiego, Radiomagnetofon CD z g艂o艣nikami, Materia艂y dydaktyczne z j臋zyka polskiego, Odtwarzacz DVD, Stojaki do map, Rolety ochronne na okna, Podr臋czniki i lektury, Gablota informacyjna z przesuwanymi drzwiami, Tablice korkowe w metalowej ramie, Tablice flipcharty, Pomoce dydaktyczne doradztwo zawodowe, Pomoce dydaktyczne do diagnozy i treningu funkcji podstawowych Brain Boy Uniwersal, Oprogramowanie do zestawu Brain Boy, Program dydaktyczny Ralpha Rainer Professional Starter Set, Materia艂y dydaktyczne do zestawu m.in. okulary, diagnostyczne, s艂uchawki, mikrofon, P艂yty CD do treningu lateralnego..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 22.10.00.00-1, 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 32.32.10.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
. lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 11:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC486.5 KB POBIERZSIWZ2014-05-13 22:11:02745
.PDF86 KB POBIERZwyja艣nienia do SIWZ2014-05-18 17:40:571649
.ZIP317.4 KB POBIERZwyja艣nienia2014-06-12 09:09:46510
.PDF91.5 KB POBIERZwyb贸r oferty2014-06-12 09:09:54586

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-05-13 21:53:25
Data ostatniej modyfikacji : 2014-05-13 22:12:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1808

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  13.05.2014 20:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830551