logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

UCHWA艁A NR XXXVI/196/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - Dyrektora Powiatowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n. zm.) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi W. Sz. - z dnia 21 marca 2014 r. na dyrektora Powiatowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia Skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 marca 2014 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego zosta艂a wniesiona skarga "na bezczynno艣膰" dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, dotycz膮ca niepodj臋cia krok贸w zmierzaj膮cych do pobrania op艂at za zaj臋cie pasa drogowego, w zakresie umieszczenia w nim reklam - plakat贸w wyborczych. Skar偶膮cy zarzuci艂 dyrektorowi ww. jednostki, i偶 maj膮c wiedz臋 uzyskan膮 podczas obrad XV sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2012 r. o nieuzyskaniu zezwolenia na zaj臋cie pasa drogowego, nie podj膮艂 dzia艂a艅 celem poboru nale偶no艣ci za jego zaj臋cie, czym narazi艂 Powiat Pyrzycki na uszczuplenie dochod贸w bud偶etowych.
W dniu 2 kwietnia br. odby艂o si臋 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego, podczas kt贸rego dyrektor Powiatowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w pisemnych wyja艣nieniach ustosunkowa艂 si臋 do zarzut贸w podniesionych w skardze. Komisja Rewizyjna oceni艂a z艂o偶one wyja艣nienia, uznaj膮c je za przekonywuj膮ce i nie wnios艂a do nich zastrze偶e艅.
W ocenie Rady Powiatu powy偶sza skarga nie zas艂uguje na uwzgl臋dnienie.
Przede wszystkim wskaza膰 nale偶y, 偶e umieszczenie plakat贸w wyborczych w pasie drogowym nie wymaga艂o uzyskania zezwolenia na zaj臋cie pasa drogowego, wydawanego przez zarz膮dc臋 drogi w formie decyzji administracyjnej. Podkre艣li膰 nale偶y, 偶e zasady umieszczania plakat贸w wyborczych na urz膮dzeniach energetycznych okre艣lone zosta艂y w art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z p贸藕n. zm.), a przepisy powo艂anej ustawy nale偶y stosowa膰 do stanu faktycznego przedstawionego w tre艣ci skargi, maj膮cego miejsce w okresie kampanii wyborczej do organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego - jesieni膮 2010 r.). Z tre艣ci powo艂anego wy偶ej przepisu jednoznacznie wynika, 偶e plakaty wyborcze mo偶na umieszcza膰 na urz膮dzeniach energetycznych (latarniach) wy艂膮cznie po uzyskaniu zgody w艂a艣ciciela lub zarz膮dcy nieruchomo艣ci. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej uzyska艂 tak膮 zgod臋 od ENEA S.A. w Poznaniu, na mocy umowy zawartej w dniu 22.10.2010 r., na podstawie kt贸rej udost臋pniono ww. s艂upy o艣wietlenia drogowego celem umieszczenia na nich plakat贸w wyborczych. Przyj膮膰 przy tym nale偶y, 偶e regulacja art. 71 Ordynacji wyborczej (.) ma charakter szczeg贸lny - stanowi tzw. lex specialis w zakresie rozmieszczania materia艂贸w wyborczych, w tym plakat贸w wyborczych i tym samym wy艂膮cza stosowanie norm prawnych zawartych w ustawie o drogach publicznych, dotycz膮cych wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam.
Ponadto, plakaty wyborcze spe艂niaj膮ce cechy materia艂u wyborczego nie s膮 reklam膮
w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 3 w zwi膮zku z art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, a wi臋c umieszczanie plakat贸w w pasie drogi nie podlega dyspozycji przepisu art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Na szczeg贸lny charakter unormowa艅 zawartych w Ordynacji wyborczej (.) wobec przepis贸w ustawy o drogach publicznych wskazuje r贸wnie偶 odmienne uregulowanie sankcji przewidzianych za naruszenie obowi膮zku uzyskania zgody zarz膮dcy. Zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, w razie zaj臋cia pasa drogowego bez zezwolenia zarz膮dcy drogi wymierza si臋 w drodze decyzji administracyjnej kar臋 pieni臋偶n膮 w wysoko艣ci 10-krotno艣ci op艂aty za zaj臋cie pasa, za艣 zgodnie z 199a ust. 1 Ordynacji wyborczej (.) umieszczanie plakat贸w i hase艂 wyborczych na 艣cianach budynk贸w, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i s艂upach og艂oszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urz膮dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody w艂a艣ciciela lub zarz膮dcy nieruchomo艣ci, obiektu albo urz膮dzenia, stanowi wykroczenie zagro偶one kar膮 grzywny.
Maj膮c powy偶sze na uwadze, w ocenie Rady Powiatu, Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach nie mia艂 podstaw prawnych do podj臋cia dzia艂a艅 na podstawie przepis贸w ustawy o drogach publicznych, kt贸ra nie mia艂a w sprawie zastosowania. Tym samym, zasadnie post膮pi艂 dyrektor ww. jednostki nie podejmuj膮c czynno艣ci zwi膮zanych z wymierzeniem administracyjnej kary pieni臋偶nej, o kt贸rej mowa w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
Na marginesie wskaza膰 nale偶y, 偶e Skar偶膮cy w ko艅cowej tre艣ci wniesionej skargi wskaza艂, i偶 zezwala na ujawnienie jego danych osobowych tylko dla cel贸w post臋powania zwi膮zanych z post臋powaniem skargowym, a ka偶de nieuprawnione upublicznienie b臋dzie traktowa艂 jako naruszenie swojej prywatno艣ci. Z uwagi na powy偶sze, w tre艣ci uchwa艂y w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi Rada postanowi艂a ujawni膰 jedynie inicja艂y osoby wnosz膮cej skarg臋 na dzia艂ania dyrektora ww. jednostki organizacyjnej powiatu, maj膮c na uwadze przede wszystkim fakt, i偶 obrady sesji s膮 nagrywane, a ich przebieg jest rejestrowany przez 艣rodki masowego przekazu. Tym samym, zapewniona zostanie ochrona danych osobowych Skar偶膮cego.
W dniu 16 kwietnia br. do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂o drugie pismo Skar偶膮cego (z dnia 15 kwietnia br.), w kt贸rym zwr贸ci艂 si臋 on z wnioskiem
o zapoznanie Rady Powiatu ze swoim stanowiskiem, stanowi膮cym ustosunkowanie si臋 do projektu uchwa艂y Rady w sprawie uznania skargi na dyrektora Powiatowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach za bezzasadn膮. W tre艣ci uzupe艂nienia skargi z dnia 21 marca br. Skar偶膮cy wskaza艂, i偶 nie podziela argumentacji przedstawionej w projekcie ww. uchwa艂y, z kt贸rej wynika, i偶 przepis art. 71 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw - okre艣laj膮cy zasady rozmieszczania materia艂贸w wyborczych, w tym plakat贸w wyborczych na urz膮dzeniach energetycznych - ma charakter szczeg贸lny, stanowi tzw. lex specialis w stosunku do przepis贸w ustawy o drogach publicznych, a tym samym wy艂膮cza stosowanie norm prawnych zawartych w ustawie o drogach publicznych, dotycz膮cych wydawania zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam. W za艂膮czeniu do swojego pisma Skar偶膮cy przed艂o偶y艂:
1) odpowied藕 podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu na interpelacj臋 poselsk膮 w sprawie umieszczania plakat贸w wyborczych (z dnia 7 wrze艣nia 2006 r.), zgodnie z kt贸r膮 na umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogi publicznej powinno by膰 wydane zezwolenie na zaj臋cie pasa drogowego,
2) decyzj臋 Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (wydan膮 w indywidualnej sprawie) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie wnioskodawcy reklam w pasie drogi wojew贸dzkiej,
3) wydruki dw贸ch wyrok贸w wojew贸dzkich s膮d贸w administracyjnych w sprawie rozpatrzenia skarg na decyzje administracyjne (w indywidualnych sprawach) dotycz膮cych wymierzenia administracyjnej kary pieni臋偶nej za zaj臋cie pasa drogowego bez zezwolenia.
Maj膮c na uwadze powy偶sze wyst膮pienie Skar偶膮cego, cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 16 kwietnia br. na posiedzeniu poprzedzaj膮cym obrady sesyjne Rady Powiatu zapoznali si臋 z pismem Skar偶膮cego oraz przed艂o偶onymi materia艂ami i po ich przeanalizowaniu uznali, i偶 nadal zasadne jest stanowisko przed艂o偶one w projekcie uchwa艂y Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - Dyrektora Powiatowego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, uznaj膮ce skarg臋 za bezzasadn膮.
W ocenie Komisji Rewizyjnej przed艂o偶one przez Skar偶膮cego w uzupe艂nieniu wniesionej skargi materia艂y nie stanowi膮 wi膮偶膮cej organy administracji publicznej wyk艂adni przepis贸w prawa, kt贸r膮 nale偶y bezwzgl臋dnie stosowa膰 przy rozstrzyganiu indywidualnej sprawy za艂atwianej w drodze decyzji administracyjnej. Podkre艣li膰 nale偶y - na co zwr贸ci艂 uwag臋 w udzielonej odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, 偶e ustalenie stanu faktycznego i zastosowanie do niego konkretnych przepis贸w prawa nale偶y do w艂a艣ciwego organu administracji publicznej prowadz膮cego post臋powanie - a zatem ocena, czy wydanie decyzji nast膮pi艂o w spos贸b sprzeczny z przepisami prawa mo偶e si臋 odby膰 we w艂a艣ciwym post臋powaniu odwo艂awczym i jest weryfikowane przez organy wy偶szego stopnia w stosunku do organ贸w wydaj膮cych decyzj臋 w I instancji, a nast臋pnie przez s膮dy administracyjne.
Z uwagi na powy偶sze, zasadne jest podj臋cie uchwa艂y uznaj膮cej stanowisko dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w zakresie braku podstaw prawnych do podj臋cia dzia艂a艅 na podstawie przepis贸w ustawy o drogach publicznych za w艂a艣ciwe i prawid艂owe, a tym samym uznanie skargi na "bezczynno艣膰" ww. osoby za bezzasadn膮.


POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-04-23 12:55:43
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-23 13:04:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2490

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.04.2014 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  23.04.2014 11:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625202