logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. na dzia艂ania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (nr 2/14)

UCHWA艁A NR XXXVI/193/14
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. na dzia艂ania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (nr 2/14)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. 2013 poz. 595 zm.: poz. 645) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. na dzia艂ania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (nr 2/14) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi skar偶膮cych.

搂3

POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.

搂4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

UZASADNIENIE

Pismo pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. zatytu艂owane "Skarga pilna interwencja" zosta艂o skierowane do starosty pyrzyckiego. Starosta pyrzycki pismem z dnia 10 lutego 2014 r. dzia艂aj膮c na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt. 4 Kpa, przekaza艂 do rozpatrzenia ww. pismo do Rady Powiatu Pyrzyckiego jako skarg臋 na dzia艂ania kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, podnosz膮c, i偶 skarga dotyczy nienale偶ytego wykonywania zada艅 przez wskazan膮 jednostk臋 organizacyjn膮 w zakresie wype艂niania funkcji organizatora rodzinnej pieczy zast臋pczej. Przewodnicz膮cy rady pismem z dnia 12 lutego 2014 r. zwr贸ci艂 si臋 do radcy prawnego starostwa powiatowego z pro艣b膮 o opini臋 prawn膮 w powy偶szej sprawie w zakresie kompetencji rady powiatu do badania zarzut贸w zawartych w pi艣mie. W przed艂o偶onej opinii prawnej nr RP.074.6.2014.BB radca prawny starostwa powiatowego potwierdza, 偶e organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Powiatu. W zwi膮zku z powy偶szym przewodnicz膮cy rady skierowa艂 skarg臋 do rozpoznania do komisji rewizyjnej.

Po dog艂臋bnym przeanalizowaniu skargi Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich na dzia艂anie pani dyrektor PCPR w Pyrzycach komisja rewizyjna stwierdza brak zasadno艣ci przedstawionych w niej zarzut贸w.

Uzasadnienie faktyczne:
Pa艅stwo Ma艂gorzata i Rados艂aw Skowro艅scy wykonuj膮 funkcj臋 rodziny zast臋pczej zawodowej w stosunku do tr贸jki ma艂oletnich dzieci. W dniu 29 stycznia br. pani Ma艂gorzata Skowro艅ska w formie telefonicznej zwr贸ci艂a si臋 do osoby pe艂ni膮cej funkcj臋 koordynatora rodzinnej pieczy zast臋pczej z pro艣b膮 o pomoc w sprawie zachowania ma艂oletniej jednej z podopiecznych, kt贸re by艂o wielce niepokoj膮ce.
W ocenie komisji rewizyjnej skierowanie powy偶szej pro艣by, mo偶na uzna膰 za niezaprzeczalny dow贸d bezradno艣ci rodzic贸w zast臋pczych wobec zaistnia艂ej, dramatycznej sytuacji dziecka i ca艂ej rodziny. Obawy rodzic贸w, 偶e dziewczynka, b臋d膮ca w bardzo z艂ym stanie emocjonalnym, spe艂ni gro藕by skrzywdzenia siebie lub uczynienia krzywdy siostrom, je艣li nie zostanie zabrana do jakiegokolwiek domu dziecka, byle nie przebywa膰 w rodzinie zast臋pczej, tej ani 偶adnej innej - podzieli艂a koordynator pani Maria Jurecka wezwana na pro艣b臋 ma艂oletniej przez pani膮 Ma艂gorzat臋 Skowro艅sk膮. Gro藕by dziecka by艂y o tyle wiarygodne, 偶e w maju 2013 roku, ma艂oletnia podj臋艂a pr贸b臋 samob贸jcz膮. O zaistnia艂ej sytuacji pani koordynator poinformowa艂a swoj膮 bezpo艣redni膮 prze艂o偶on膮, pani膮 dyrektor PCPR w Pyrzycach. Ta z kolei, spe艂niaj膮c pro艣b臋 zdesperowanej matki zast臋pczej, w trosce o dobro rodziny, a zw艂aszcza w obawie o bezpiecze艅stwo 12-letniej dziewczynki i jej m艂odszego rodze艅stwa, podj臋艂a w艂a艣ciwe kroki. Ka偶de jej dzia艂anie by艂o przemy艣lane i zgodne z obliguj膮cymi j膮 przepisami. Przede wszystkim o sprawie zmuszona by艂a powiadomi膰 s膮d, co uczyni艂a. Do oceny s膮du nale偶a艂a decyzja o zabezpieczeniu ma艂oletniej. Decyzj臋 t臋 s膮d podj膮艂 m.in. w oparciu o nades艂an膮 przez pani膮 dyrektor PCPR opini臋 koordynatora, w kt贸rej pojawi艂o si臋 mi臋dzy innymi, okre艣lenie rodziny zast臋pczej jako niewydolnej wychowawczo wobec ma艂oletniej. Sformu艂owanie powy偶sze, na co wskazuje tre艣膰 z艂o偶onej skargi, wzbudzi艂o oburzenie pa艅stwa Skowro艅skich uznaj膮cych ww. wyra偶enie za obra藕liwe, k艂amliwe, oszczercze. Komisja rewizyjna sprzeciwia si臋 takiemu traktowaniu tego偶 wyra偶enia. Podczas rozpoznawania sprawy przez komisj臋 zgodnie stwierdzono, na co przystali r贸wnie偶 pa艅stwo Skowro艅scy, uczestnicz膮cy w posiedzeniu tej偶e komisji, 偶e sytuacja zwi膮zana z ma艂oletni膮 przeros艂a ich mo偶liwo艣ci wychowawcze, co jest r贸wnoznaczne - w ocenie komisji - z niewydolno艣ci膮 wychowawcz膮 wobec tego w艂a艣nie dziecka.
W kwestii zarzutu, 偶e dziecko zosta艂o umieszczone w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej "Maciejkowa Przysta艅" w Szczecinie, a nie w innej plac贸wce, komisja wyja艣nia, i偶 wskazanie w艂a艣ciwej plac贸wki, w kt贸rej do czasu rozstrzygni臋cia przez s膮d o istotnych sprawach dziecka nale偶a艂o umie艣ci膰 dziecko, by艂o wy艂膮czn膮 kompetencj膮 organizatora pieczy zast臋pczej, tj. prezydenta miasta Szczecin, reprezentowanego przez dyrektora MOPR w Szczecinie. Podkre艣li膰 bowiem nale偶y, 偶e miejscem zamieszkania dziecka pozostaje formalnie miejsce zamieszkania biologicznych rodzic贸w ma艂oletniej. Nadmieni膰 nale偶y r贸wnie偶, 偶e wszystkie plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze znajduj膮ce si臋 na terenie kraju obowi膮zuj膮 jednakowe standardy okre艣lone przepisami prawa r贸wnie偶 w kwestii opieki psychologicznej, terapeutycznej, zdrowotnej, czy pedagogicznej.

Podstawa prawna:
Dyrektor PCPR, dzia艂aj膮cy w imieniu Starosty Pyrzyckiego, podejmuj膮c opisane wy偶ej dzia艂ania - post臋powa艂 w oparciu o obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, maj膮c na uwadze przede wszystkim dobro ma艂oletniego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135 z p贸藕n. zm.) w przypadku, gdy rodzina zast臋pcza nie wype艂nia swoich funkcji lub wype艂nia je niew艂a艣ciwie, starosta zawiadamia w艂a艣ciwy s膮d.
Maj膮c na uwadze powy偶sze okoliczno艣ci faktyczne i prawne rozpatrywanej sprawy, komisja rewizyjna nie dopatrzy艂a si臋 uchybie艅 w pracy dyrektora PCPR w Pyrzycach.
Jednocze艣nie, komisja rewizyjna nie widzi potrzeby dokonywania kontroli w PCPR w Pyrzycach. Komisja potwierdza s艂uszno艣膰 post臋powania dyrektora PCPR w Pyrzycach w opisanej wy偶ej sytuacji, w kt贸rej szybka interwencja w艂a艣ciwej instytucji mia艂a na celu ochron臋 i pomoc dziecku znajduj膮cemu si臋 w sytuacji, mog膮cej stwarza膰 zagro偶enie jego 偶yciu. Z tego wzgl臋du wniesion膮 skarg臋 uzna膰 nale偶y za bezzasadn膮.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-04-23 12:53:54
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-23 12:53:54
Liczba wy艣wietle艅 : 2093licznik odwiedzin: 12640125