logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu

Pyrzyce: Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu
Numer og艂oszenia: 136486 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, dostawa drukarek, uruchomienie i 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu oraz przeprowadzenie szkole艅 w ramach realizacji projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje dostaw臋 sprz臋tu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem w iloci 145 komputer贸w, dostaw臋 8 drukarek, uruchomieniem i 艣wiadczeniem us艂ugi dost臋pu do Internetu dla 79 odbiorc贸w oraz przeprowadzenie szkoleia z podstawowej obs艂ugi komputera dla 71 uczestnik贸w projektu..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 30.21.31.00-6, 72.00.00.00-5, 30.23.21.10-8, 72.40.00.00-4, 80.53.31.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 28.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania uprawnie艅 do wykonywania dzia艂alno艣ci, je偶eli przedstawi aktualny dokument potwierdzaj膮cy prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie nie mniejszym ni偶 to wynika z przedmiotu zam贸wienia.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnych do wykonywania przedmiotowego zam贸wienia w贸wczas, gdy o艣wiadczy, 偶e spe艂nia ten warunek.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania potencja艂em technicznym do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje potencja艂em technicznym do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego do wykonania zam贸wienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia ten warunek.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY, US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:
za艣wiadczenie niezale偶nego podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮cego, 偶e dostarczane produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom lub specyfikacjom technicznym;
za艣wiadczenie niezale偶nego podmiotu zajmuj膮cego si臋 po艣wiadczaniem zgodno艣ci dzia艂a艅 wykonawcy z normami jako艣ciowymi, je偶eli zamawiaj膮cy odwo艂uj膮 si臋 do system贸w zapewniania jako艣ci opartych na odpowiednich normach europejskich;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualny, na dzie艅 sk艂adania ofert, certyfikat systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 kszta艂cenia/szkolenia, wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jako艣ci, wydany Wykonawcy, na podstawie mi臋dzynarodowych norm jako艣ci i/lub aktualn膮 decyzj臋 o przyznaniu akredytacji wydan膮 Wykonawcy przez kuratora o艣wiaty na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) potwierdzaj膮c膮 wysoki standard jako艣ci us艂ugi szkoleniowej, udzielonej na szkolenie podstaw obs艂ugi komputera. Aktualny wpis do Ewidencji Dzia艂alno艣ci O艣wiatowej. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy. Aktualny wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urz臋du Komunikacji Elektronicznej - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmiany umowy w nast臋puj膮cych sytuacjach: 1) terminu realizacji zam贸wienia - termin mo偶e ulec zmianie w nast臋puj膮cych przypadkach: a) wyst膮pi np. brak na rynku dost臋pnych materia艂贸w lub urz膮dze艅, oferowanych w ofercie Wykonawcy, kt贸re mog膮 by膰 zast膮pione innymi materia艂ami lub urz膮dzeniami spe艂niaj膮cymi wymagania Zamawiaj膮cego okre艣lone w SIWZ. Zamienne materia艂y lub urz膮dzenia zostan膮 ustalone, przed ich dostarczeniem, w zatwierdzonym przez Zamawiaj膮cego protokole konieczno艣ci, z zastrze偶eniem nieprzekraczalno艣ci ceny ofertowej, kt贸ra b臋dzie stanowi膰 maksymaln膮 graniczn膮 kwot臋 um贸wionego wynagrodzenia; b) gdy nast膮pi zmiana powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zakresie maj膮cym wp艂yw na realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia; c) gdy konieczno艣膰 wprowadzenia zmian b臋dzie nast臋pstwem zmian wprowadzonych w umowach pomi臋dzy Zamawiaj膮cym, a inn膮 ni偶 Wykonawca stron膮, w szczeg贸lno艣ci W艂adz膮 Wdra偶aj膮c膮, a tak偶e innymi instytucjami, kt贸re na podstawie przepis贸w prawa mog膮 wp艂ywa膰 na realizacj臋 zam贸wienia; d) gdy konieczno艣膰 wprowadzenia zmian b臋dzie nast臋pstwem zmian wytycznych dotycz膮cych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zalece艅 W艂adzy Wdra偶aj膮cej; e) gdy zaistnieje przerwa w realizacji zam贸wienia z przyczyn niezale偶nych od Wykonawcy, w szczeg贸lno艣ci dzia艂ania si艂y wy偶szej, wywo艂ane przez czynniki zewn臋trzne, kt贸re uniemo偶liwi艂yby terminowe wykonanie zobowi膮za艅. Strony zobowi膮zuj膮 si臋 do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu zam贸wienia o okres odpowiadaj膮cy okresowi zaistnia艂ej przerwy; 2) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy) - w uzasadnionych przypadkach powierzenie podwykonawcom innej cz臋艣ci prac ni偶 wskazana w ofercie Wykonawcy, za uprzedni膮 zgod膮 Zamawiaj膮cego; 3) w zakresie lokalizacji 艣wiadczenia us艂ugi w przypadku zmiany lub przeprowadzki uczestnika projektu w ramach granic administracyjnych powiatu pyrzyckiego. 2. Pod rygorem niewa偶no艣ci zmiana umowy mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.pyrzyce.samorzady.pl/
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 8. O艣 Priorytetowa: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszanie innowacyjno艣ci gospodarki. Dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF2668.2 KB POBIERZSIWZ2014-04-22 15:57:13760
.DOC970 KB POBIERZza艂. nr 12014-04-22 15:57:37779
.DOC912 KB POBIERZza艂. nr 22014-04-22 15:57:54649
.DOC16.4 KB POBIERZza艂. nr 32014-04-22 15:58:03562
.DOC16.1 KB POBIERZza艂. nr 42014-04-22 15:58:10579
.DOC17.1 KB POBIERZza艂. nr 52014-04-22 15:58:19564
.PDF1159.4 KB POBIERZza艂. nr 62014-04-22 15:58:40588
.PDF605.2 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ2014-04-25 20:21:37555
.PDF955.9 KB POBIERZwyb贸r oferty2014-05-20 14:33:57542

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-04-22 15:56:25
Data ostatniej modyfikacji : 2014-04-22 15:56:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2082licznik odwiedzin: 11796987