logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Prowadzenie stanowiska informatyka w projekcie Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.

Prowadzenie stanowiska informatyka w projekcie Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.

Numer og艂oszenia: 83268 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Prowadzenie stanowiska informatyka w projekcie Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje us艂ugi zwi膮zane z prowadzeniem stanowiska informatyka w projekcie Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 8. O艣 Priorytetowa: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszanie innowacyjno艣ci gospodarki. Dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Projekt ma na celu zapewnienie dost臋pu do Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu powiatu, zagro偶onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepe艂nosprawno艣ci. Dzi臋ki realizacji projektu sprz臋t teleinformatyczny i oprogramowanie wraz z dost臋pem do Internetu uzyska 71 gospodarstw domowych z terenu powiatu pyrzyckiego oraz 8 jednostek podleg艂ych Wnioskodawcy. Zakres obowi膮zk贸w informatyka: 1) doradztwo przy okre艣leniu specyfikacji sprz臋tu komputerowego i oprogramowania; 2) kontrola dostarczonego sprz臋tu komputerowego i oprogramowania (protoko艂y odbioru od dostawcy); 3) kontrola przekazywania sprz臋tu komputerowego i oprogramowania uczestnikom projektu (protoko艂y przekazania); 4) kontrola pod艂膮czonego do uczestnik贸w projektu Internetu (protok贸艂 odbioru us艂ugi); 5) stworzenia elektronicznej bazy danych wszystkich uczestnik贸w projektu; 6) stworzenie elektronicznych Kart dla ka偶dego uczestnika projektu, na kt贸rych b臋d膮 ewidencjonowane wszystkie zdarzenia z przebiegu realizacji projektu, w odniesieniu do konkretnego gospodarstwa domowego i jednostki podleg艂ej Wnioskodawcy (np. odnotowane trudno艣ci z obs艂ug膮 sprz臋tu, usterki sprz臋tu i oprogramowania, zakres udzielonej pomocy); 7) wsparcie techniczne dla uczestnik贸w projektu w formie Pulpitu zdalnego - usuwania drobnych usterek programu i sprz臋tu, spowodowanych b艂臋dami u偶ytkownik贸w w ich obs艂udze; 8) bezpo艣redni kontakt z uczestnikami projektu i pomoc w obs艂udze technicznej sprz臋tu i oprogramowania; 9) monitoring bezpo艣redni, dotycz膮cy bezpiecze艅stwa i wykorzystania sprz臋tu i Internetu zgodnie z celami dzia艂ania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przez wszystkich uczestnik贸w projektu..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 72.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 28.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania uprawnie艅 do wykonywania dzia艂alno艣ci, je偶eli przedstawi aktualny dokument potwierdzaj膮cy prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie nie mniejszym ni偶 to wynika z przedmiotu zam贸wienia.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnych do wykonywania przedmiotowego zam贸wienia w贸wczas, gdy o艣wiadczy, 偶e spe艂nia ten warunek.

III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania potencja艂em technicznym do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje potencja艂em technicznym do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego do wykonania zam贸wienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca z艂o偶y o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia ten warunek.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty pozwalaj膮ce oceni膰 kwalifikacje Wykonawcy, w tym: 艣wiadectwa uko艅czenia szko艂y, studi贸w, kurs贸w, certyfikaty, uprawnienia. Dokumenty pozwalaj膮ce oceni膰 do艣wiadczenie Wykonawcy, w tym: 艣wiadectwa pracy, referencje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 60
2 - kwalifikacje i do艣wiadczenie - 40
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 zmiany umowy w sytuacji, gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotycz膮cym realizowanej umowy, kt贸ry spowoduje konieczno艣膰 zmiany sposobu wykonania projektu przez Wykonawc臋; 2) powstanie konieczno艣膰 wprowadzenia zmian b臋d膮cych nast臋pstwem zmian wprowadzonych w umowach pomi臋dzy Daj膮cym zlecenie a inn膮 ni偶 Przyjmuj膮cy zlecenie stron膮, w szczeg贸lno艣ci instytucjami Zarz膮dzaj膮c膮, Po艣rednicz膮c膮 I i II stopnia, a tak偶e innymi instytucjami, kt贸re na podstawie przepis贸w prawa mog膮 wp艂ywa膰 na realizacj臋 projektu; 3) powstanie konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w zakresie termin贸w realizacji projektu na skutek obiektywnych przeszk贸d, kt贸re uniemo偶liwi膮 realizacj臋 zam贸wienia lub osi膮gni臋cie jego cel贸w wed艂ug pierwotnie przyj臋tego terminu realizacji projektu; 4) zaistniej膮 obiektywne przyczyny, z uwagi na kt贸re konieczne jest odst膮pienie od realizacji cz臋艣ci lub ca艂o艣ci projektu; 5) zaistniej膮 obiektywne przyczyny powoduj膮ce konieczno艣膰 pomniejszenia zakresu rzeczowego umowy o zam贸wienie w stosunku do przedmiotu zam贸wienia; 6) dojdzie do kryzys贸w finansowych w skali ponadpa艅stwowej; 7) zaistnieje konieczno艣膰 uwzgl臋dnienia wp艂ywu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacj臋 przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.pyrzyce.samorzady.pl/
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce sekretariat, pok贸j nr 106.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 8. O艣 Priorytetowa: Spo艂ecze艅stwo informacyjne, zwi臋kszanie innowacyjno艣ci gospodarki. Dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF317 KB POBIERZSIWZ2014-03-12 15:59:37633
.ZIP202.5 KB POBIERZza艂膮czniki2014-03-13 08:21:36519
.PDF564.6 KB POBIERZwyb贸r oferty2014-03-24 11:18:02619

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2014-03-12 15:54:47
Data ostatniej modyfikacji : 2014-03-12 15:55:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2149

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  12.03.2014 14:54poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797751