logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego..
Numer og艂oszenia: 252643 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o. , ul. Fa艂ata 94, 87-100 Toru艅, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.np.com.pl (strona Pe艂nomocnika); www.pyrzyce.pl (strona Zamawiaj膮cego)
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego...
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych. 2.Ubezpieczenie mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku (w tym szyb od st艂uczenia). 3.Ubezpieczenie sprz臋tu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk. 4.Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej;.
II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do wysoko艣ci 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego, w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cych przypadkach: wzrostu warto艣ci ubezpieczanego maj膮tku, nowo nabywanego mienia, podwy偶szenia lub uzupe艂nienia skonsumowanych limit贸w sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku konieczno艣ci zawarcia um贸w uzupe艂niaj膮cych dla konkretnych rodzaj贸w ubezpiecze艅 sporz膮dzone zostan膮 odpowiednie umowy okre艣laj膮ce szczeg贸艂owo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga od wykonawc贸w wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania uprawnie艅 do wykonywania dzia艂alno艣ci, je偶eli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzaj膮cy prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym ni偶 to wynika z przedmiotu zam贸wienia.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnych do wykonywania przedmiotowego zam贸wienia w贸wczas, gdy o艣wiadczy, 偶e spe艂nia ten warunek.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego lub os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy dysponowania potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, gdy o艣wiadczy, 偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego lub os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca o艣wiadczy (o艣wiadczenie sporz膮dzone na Za艂膮czniku nr 3 do SIWZ), 偶e: a.Posiada pokrycie marginesu wyp艂acalno艣ci 艣rodkami w艂asnymi min. 100%, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporz膮dzenia Ministra Finans贸w z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysoko艣ci marginesu wyp艂acalno艣ci oraz minimalnej wysoko艣ci kapita艂u gwarancyjnego dla dzia艂贸w i grup ubezpiecze艅 (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzie艅 31.12.2012 roku. b. posiada kapita艂y w艂asne w wysoko艣ci co najmniej 35.000.000 PLN na dzie艅 31.12.2012 r.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pe艂nomocnictwo (ci膮g pe艂nomocnictw) do podpisania Oferty (je偶eli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepis贸w lub innych dokument贸w za艂膮czonych do oferty (np. odpisu z rejestru s膮dowego). Pe艂nomocnictwo winno by膰 do艂膮czone w formie orygina艂u lub kopii po艣wiadczonej przez notariusza. 2) W przypadku korzystania przez Wykonawc臋 z os贸b trzecich przy wykonaniu zam贸wienia, Wykonawca sk艂ada pisemne zobowi膮zanie podmiot贸w (wy艂膮cznie orygina艂), na kt贸re Wykonawca si臋 powo艂uje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia. Zamawiaj膮cy wymaga, aby przed艂o偶one zobowi膮zanie zawiera艂o wyra藕ne doprecyzowanie jakie zasoby b臋d膮 przedmiotem udost臋pnienia, przez kogo zostan膮 one udost臋pnione i na czyj膮 rzecz, oraz na jaki czasokres . 3) List臋 podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, albo informacj臋 o tym, ze nie nale偶y do grupy kapita艂owej, wg Za艂膮cznika nr 5 4) Wype艂niony Za艂膮cznik nr 2.1 i/lub 2.2 - oferta 5) Celem potwierdzenie, 偶e oferowane us艂ugi odpowiadaj膮 wymaganiom okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego, Wykonawca do艂膮czy do oferty Og贸lne Warunki Ubezpieczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 70
2 - Klauzule fakultatywne - 30
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmiany umowy, kt贸ra polega膰 mo偶e w szczeg贸lno艣ci na: 1. zmianie ilo艣ci nabywanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w trwa艂ych, modernizacj臋 i ulepszenie 艣rodk贸w trwa艂ych, wdra偶anie nowych inwestycji; 2. zmianie ilo艣ci posiadanego przez Zamawiaj膮cego mienia na podstawie um贸w cywilnoprawnych nak艂adaj膮cych na Zamawiaj膮cego obowi膮zek ubezpieczenia; 3. zmianie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych, czy te偶 inwestycji; 5.zmianie zakresu wykonywanej dzia艂alno艣ci, w szczeg贸lno艣ci rodzaju miejsca dzia艂alno艣ci, 6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiaj膮cego i za zgod膮 wykonawcy w przypadku ujawnienia si臋 b膮d藕 powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, b膮d藕 w opisie przedmiotu zam贸wienia okre艣lone w SIWZ; 8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikaj膮ca ze zmian przepis贸w prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.np.com.pl/przetargi
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Nord Partner sp. z o.o. Oddzia艂 w Szczecinie, 70-101 Szczecin ul. Madali艅skiego 8/202; e-mail: tomasz.bak@np.com.pl..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Nord Partner sp. z o.o. Oddzia艂 w Szczecinie 70-101 Szczecin, ul. Madali艅skiego 8/202..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Nord Partner sp. z o.o. z/s w Toruniu dzia艂a na podstawie udzielonego przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego pe艂nomocnictwa do wykonywania w imieniu Zamawiaj膮cego wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno艣ci cywilnej Powiatu Pyrzyckiego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Strona pe艂nomocnika wraz z za艂膮cznikami http://www.np.com.pl/przetargi2.php
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-26 15:01:51
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-26 15:02:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1767

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  26.11.2013 14:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818358