logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXII/169/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWA艁A NR XXXII/169/2013
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., Dz.U. poz. 595 z p贸藕n. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 885 z p贸藕n. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 120 poz. 1300 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
1. Powiat Pyrzycki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela do kwoty 8.600.000,00 z艂 (s艂ownie: osiem milion贸w sze艣膰set tysi臋cy z艂otych) w 艂膮cznej liczbie 860 (s艂ownie: osiemset sze艣膰dziesi膮t) sztuk o warto艣ci nominalnej 10.000,00 z艂 (s艂ownie: dziesi臋膰 tysi臋cy z艂otych) ka偶da.
2. Obligacje zostan膮 wyemitowane w roku 2013 w nast臋puj膮cych seriach:
1) seria A13 na kwot臋 100.000,00 z艂;
2) seria B13 na kwot臋 300.000,00 z艂;
3) seria C13 na kwot臋 100.000,00 z艂;
4) seria D13 na kwot臋 100.000,00 z艂;
5) seria E13 na kwot臋 100.000,00 z艂;
6) seria F13 na kwot臋 100.000,00 z艂;
7) seria G13 na kwot臋 400.000,00 z艂;
8) seria H13 na kwot臋 1.000.000,00 z艂;
9) seria I13 na kwot臋 1.100.000,00 z艂;
10) seria J13 na kwot臋 1.700.000,00 z艂;
11) seria K13 na kwot臋 1.700.000,00 z艂;
12) seria L13 na kwot臋 1.900.000,00 z艂.
3. Cena emisyjna jednej obligacji b臋dzie r贸wna 10.000,00 z艂 (s艂ownie: dziesi臋膰 tysi臋cy z艂otych).
4. Obligacje mog膮 nie mie膰 formy dokumentu.

搂 2.
Emisja ma na celu sfinansowanie deficytu planowanego na rok 2013 oraz pozyskanie 艣rodk贸w na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅.

搂 3.
1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestor贸w krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej ni偶 150 (s艂ownie: sto pi臋膰dziesi膮t) os贸b.
2. Wykup obligacji i wyp艂ata oprocentowania zostan膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych
i przychod贸w Powiatu Pyrzyckiego.
3. Obligacje mog膮 by膰 zabezpieczone wekslem w艂asnym in blanco z deklaracj膮 wekslow膮 oraz kontrasygnat膮 skarbnika.

搂 4.
1. Oprocentowanie obligacji b臋dzie zmienne, r贸wne stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpocz臋ciem okresu odsetkowego, powi臋kszonej o mar偶臋 dla inwestor贸w.
2. Oprocentowanie ustala si臋 i wyp艂aca w okresach p贸艂rocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy s膮 wyp艂acane w pierwszym dniu nast臋pnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy s膮 wyp艂acane w dacie wykupu.
3. Je偶eli data wyp艂aty odsetek przypada na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy to wyp艂ata odsetek nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym przypadaj膮cym po tym dniu.

搂 5.
1. Wykup obligacji nast膮pi po up艂ywie:
1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13;
2) 3 lat od daty emisji obligacji serii B13;
3) 4 lat od daty emisji obligacji serii C13;
4) 5 lat od daty emisji obligacji serii D13;
5) 6 lat od daty emisji obligacji serii E13;
6) 7 lat od daty emisji obligacji serii F13;
7) 8 lat od daty emisji obligacji serii G13;
8) 9 lat od daty emisji obligacji serii H13;
9) 10 lat od daty emisji obligacji serii I13;
10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J13;
11) 12 lat od daty emisji obligacji serii K13;
12) 13 lat od daty emisji obligacji serii L13.
2. Obligacje zostan膮 wykupione wed艂ug warto艣ci nominalnej.
3. Je偶eli data wykupu obligacji przypada na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym przypadaj膮cym po tym dniu.
4. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia okre艣li Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.
1. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wype艂niania 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z obligacji, w tym zawarcia stosownych um贸w.
2. Czynno艣ci zwi膮zane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

搂 7.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 12:01:10
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 12:01:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1629licznik odwiedzin: 12639974