logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXI/168/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego w realizacji projektu

UCHWA艁A NR XXXI/168/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo艣ciach - Faza I".

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) i 搂 33 Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 1 poz. 29, z 2008 r. Nr 88 poz. 1873, z 2009 r. Nr 7 poz. 238, Nr 27 poz. 904, 910 i 911, z 2011 r. Nr 152, poz. 3154 i z 2012 r. poz. 2067) - Rada Powiatu w Pyrzycach uchwala, co nast臋puje:

W celu dostosowania bazy danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w (EGiB), prowadzonej dla powiatu pyrzyckiego, do wymaga艅 zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo艣ciach (ZSIN)


搂 1.

1. Wyra偶a si臋 zgod臋 na udzia艂 Powiatu Pyrzyckiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo艣ciach - Faza I", realizowanego przez G艂贸wnego Geodet臋 Kraju, przy wsp贸艂udziale Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 7. Spo艂ecze艅stwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, dalej zwanego projektem ZSIN - Faza I.
2. Projekt ZSIN - Faza I, b臋dzie realizowany w latach 2014 - 2015.

搂 2.

1. W ramach projektu ZSIN - Faza I:
1) zostanie wykonana modernizacja ewidencji grunt贸w i budynk贸w (EGiB),
w przedmiocie granic nieruchomo艣ci gruntowych w jednostce ewidencyjnej Bielice
w obr臋bach ewidencyjnych, wyszczeg贸lnionych w za艂膮czniku nr 1 do niniejszej uchwa艂y,
2) zostanie wdro偶ony system teleinformatyczny dostosowany do obowi膮zuj膮cych poj臋ciowych modeli danych dotycz膮cych: ewidencji grunt贸w i budynk贸w (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiekt贸w topograficznych (BDOT500),
3) zostanie wykonana konwersja istniej膮cych danych EGiB (w postaci elektronicznej) dotycz膮cych jednostek i obr臋b贸w ewidencyjnych, kt贸re nie b臋d膮 obj臋te modernizacj膮 EGiB do zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cym modelem poj臋ciowym danych EGiB oraz zapisanie tych danych w bazie danych systemu teleinformatycznego.
2. Szacowany koszt wykonania zada艅 o kt贸rych mowa w ust.1 wynosi 660.000,00 z艂 (s艂ownie: sze艣膰set sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych 00/100) i w ca艂o艣ci zostanie sfinansowany przez G艂贸wnego Geodet臋 Kraju.搂 3.

1. W realizacji projektu ZSIN - Faza I, w jednostce ewidencyjnej Bielice w obr臋bach ewidencyjnych wyszczeg贸lnionych w za艂膮czniku nr 2 do niniejszej uchwa艂y, zostan膮 r贸wnie偶 utworzone inicjalne bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).
2. Szacowany koszt utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, o kt贸rych mowa w ust. 1 wynosi 107.100,00 z艂 (s艂ownie: sto siedem tysi臋cy sto z艂otych 00/100) i w ca艂o艣ci zostanie sfinansowany przez powiat pyrzycki.
3. Na realizacj臋 zada艅, o kt贸rym mowa w ust. 1 Rada Powiatu zabezpieczy 艣rodki finansowe w latach 2014 - 2015, w wysoko艣ci 107.100,00 z艂 (s艂ownie: sto siedem tysi臋cy sto z艂otych 00/100).
4. Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego, maj膮ce na celu wy艂onienie wykonawcy zada艅, o kt贸rych mowa w 搂 2 i 搂3, przeprowadzi G艂贸wny Geodeta Kraju.

搂 4.

Upowa偶nia si臋 Starost臋 i Zarz膮d Powiatu do podpisania porozumie艅 i um贸w z G艂贸wnym Geodet膮 Kraju i Zwi膮zkiem Celowym Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego okre艣laj膮cych zasady finansowania i uczestniczenia powiatu pyrzyckiego w projekcie.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC47 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12013-11-06 12:37:31599
.DOC42.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-11-06 12:37:40631

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 11:56:52
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 11:56:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1751licznik odwiedzin: 12639920