logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXXI/163/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014

UCHWA艁A NR XXXI/163/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.


w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 205, poz. 1211, Dz. U. Nr 208, poz. 1241, Dz. U. Nr 209, poz. 1244, Dz. U. Nr 232, poz. 1378), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w ww. artykule, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2014 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2014 r.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXI/163/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014
搂 1.

Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi jest elementem lokalnego systemu polityki spo艂eczno-finansowej Powiatu.

搂 2.

Program okre艣la formy, zasady i zakres wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮dowych Powiatu z organizacjami, a tak偶e zadania publiczne, kt贸rych realizacja zwi膮zana b臋dzie z udzieleniem pomocy finansowej.

搂 3.

Ilekro膰 w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie si臋 przez to ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
2) organizacjach - rozumie si臋 przez to organizacje pozarz膮dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
3) Programie - rozumie si臋 przez to Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014.

搂 4.

CEL G艁脫WNY I CELE SZCZEG脫艁OWE PROGRAMU

1. Nadrz臋dnym celem wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego jest lepsze zaspokajanie potrzeb spo艂ecznych oraz podnoszenie poziomu 偶ycia mieszka艅c贸w powiatu.
2. Celami szczeg贸艂owymi wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami s膮 m.in.:
1) kszta艂towanie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego w powiecie poprzez tworzenie sprzyjaj膮cych warunk贸w dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywno艣ci obywatelskiej mieszka艅c贸w powiatu, umacnianie w 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej poczucia odpowiedzialno艣ci za siebie, swoje otoczenie, wsp贸lnot臋 lokaln膮 oraz jej tradycj臋;
2) promocja postaw obywatelskich i prospo艂ecznych, przeciwdzia艂anie dyskryminacji i wykluczeniu spo艂ecznemu;
3) zwi臋kszenie wp艂ywu sektora pozarz膮dowego i spo艂eczno艣ci lokalnych na kreowanie polityki spo艂ecznej i gospodarczej w Powiecie Pyrzyckim;
4) poprawa jako艣ci 偶ycia obywateli powiatu, poprzez pe艂niejsze zaspokajanie potrzeb spo艂ecznych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie zdrowia, pomocy spo艂ecznej, edukacji, kultury, sportu i turystyki;
5) integracja podmiot贸w kreuj膮cych polityk臋 lokaln膮 w sferze zada艅 publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;
6) w艂膮czenie zainteresowanych organizacji pozarz膮dowych i innych podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego do realizacji program贸w s艂u偶膮cych rozwojowi powiatu;
7) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im r贸wnych z innymi podmiotami szans w realizacji zada艅 publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zada艅, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich 艣rodk贸w na ich realizacj臋.

搂 5.

ZASADY WSP脫艁PRACY

Przy podejmowaniu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami
prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego kierowa膰 si臋 b臋dzie nast臋puj膮cymi zasadami:
1) pomocniczo艣ci - zgodnie z kt贸r膮 realizacja mo偶liwie szerokiego zakresu zada艅 publicznych samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego powinna odbywa膰 si臋 przez struktury usytuowane jak najbli偶ej obywateli, natomiast samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego podejmuje dzia艂ania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupe艂niania dzia艂alno艣ci sektora pozarz膮dowego;
2) suwerenno艣ci stron - kt贸ra oznacza, 偶e samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego
i organizacje pozarz膮dowe realizuj膮c zadania publiczne s膮 w stosunku do siebie r贸wnorz臋dnymi partnerami;
3) partnerstwa - co oznacza, 偶e organizacje pozarz膮dowe i inne podmioty, na zasadach i w formie okre艣lonej w ustawach, uczestnicz膮 w identyfikowaniu
i definiowaniu problem贸w spo艂ecznych, wypracowywaniu sposob贸w ich rozwi膮zywania oraz wsp贸艂dzia艂aj膮 z organami samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego przy wykonywaniu zada艅 publicznych;
4) efektywno艣ci - w my艣l kt贸rej samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego podejmuje wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi przy realizacji zada艅 spo艂eczno-ekonomicznych, uwzgl臋dniaj膮c kryterium racjonalno艣ci i skuteczno艣ci;
5) uczciwej konkurencji - kt贸ra oznacza, 偶e organy samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego udzielaj膮 wszystkim podmiotom tych samych informacji odno艣nie wykonywanych dzia艂a艅, a tak偶e stosuj膮 jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarz膮dowych;
6) jawno艣ci - zgodnie z kt贸r膮 wszystkie mo偶liwo艣ci oraz zasady wsp贸艂pracy samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi s膮 jawne, powszechnie wiadome i dost臋pne oraz jasne i zrozumia艂e w zakresie stosowanych procedur i kryteri贸w.


搂 6.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego wsp贸艂pracuje z organizacjami w sferze zada艅 publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te s膮 zadaniami powiatu, okre艣lonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym.
2. W roku 2014, jako priorytetowe zosta艂y okre艣lone zadania z nast臋puj膮cych obszar贸w:
1) o艣wiata i wychowanie;
2) sport i rekreacja;
3) promocja zdrowia;
4) kultura, sztuka, ochrona d贸br kultury i tradycji.

搂 7.

FORMY WSP脫艁PRACY

1. Wsp贸艂praca o charakterze finansowym mo偶e odbywa膰 si臋 w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Wsp贸艂praca pozafinansowa w szczeg贸lno艣ci polega na:
1) wymianie informacji b臋d膮cej podstaw膮 prawid艂owego diagnozowania problem贸w i potrzeb mieszka艅c贸w powiatu, na podstawie kt贸rego opracowywane b臋d膮 zadania i programy celowe;
2) udzielaniu pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotka艅 np. poprzez nieodp艂atne udost臋pnienie lokalu, sprz臋tu, 艣rodk贸w technicznych;
3) promocji dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych;
4) doradztwie i udzielaniu przez Powiat pomocy merytorycznej organizacjom pozarz膮dowym;
5) udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych i pozafinansowych na realizacj臋 zada艅 publicznych z innych 藕r贸de艂 ni偶 dotacja z bud偶etu powiatu;
6) opiniowaniu i konsultowaniu program贸w i projekt贸w akt贸w prawnych
w dziedzinach stanowi膮cych obszary wzajemnych zainteresowa艅;
7) zawieraniu um贸w partnerstwa okre艣lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
8) tworzeniu wsp贸lnych zespo艂贸w o charakterze doradczym i konsultacyjnym.

搂 8.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Zakres zada艅 obj臋tych Programem obejmuje wy艂膮cznie sfer臋 zada艅 publicznych okre艣lonych w art. 4 ustawy, a dotycz膮cych zada艅 powiatu o charakterze ponadgminnym.
2. Ustala si臋 nast臋puj膮ce zadania, jako priorytetowe, kt贸re mog膮 by膰 zlecane do realizacji organizacjom prowadz膮cym statutow膮 dzia艂alno艣膰 w danej dziedzinie:
1) w zakresie o艣wiaty i wychowania;
a) wspieranie m艂odzie偶y uzdolnionej,
b) aktywizacja rodzic贸w i umacnianie kontakt贸w mi臋dzy szko艂膮 a rodzicami,
c) wspieranie inicjatyw maj膮cych na celu kszta艂towanie w艂a艣ciwych postaw
i propagowanie wolontariatu,
d) dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo, pochodz膮cej z rodzin patologicznych, 偶yj膮cej w trudnych warunkach materialnych,
2) w zakresie sportu i rekreacji;
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych,
c) organizacja imprez sportowych o zasi臋gu powiatowym,
d) organizacja imprez turystycznych;
e) promocja walor贸w turystycznych powiatu,
3) w zakresie promocji zdrowia;
a) propagowanie zdrowego stylu 偶ycia,
b) dzia艂ania edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzale偶nie艅 od alkoholu,
c) przeciwdzia艂anie narkomanii,
d) dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych,
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji;
a) organizacja imprez kulturalnych - festiwali, konkurs贸w, przegl膮d贸w itp.,
b) edukacja kulturalna,
c) wspieranie amatorskich ruch贸w artystycznych,
d) piel臋gnowanie folkloru.

搂 9.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014 obowi膮zuje od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Termin realizacji poszczeg贸lnych zada艅 b臋dzie okre艣lany w warunkach konkursu ofert, jednak nie wcze艣niej ni偶 po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2014.

搂 10.

SPOS脫B REALIZACJI PROGRAMU

1. Wydzia艂y Starostwa Powiatowego w Pyrzycach prowadz膮 bezpo艣redni膮 wsp贸艂prac臋 z organizacjami, kt贸ra w szczeg贸lno艣ci polega na:
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkurs贸w ofert dla organizacji na realizacj臋 zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Powiatu;
2) sporz膮dzaniu sprawozda艅 z finansowej i pozafinansowej wsp贸艂pracy
z organizacjami pozarz膮dowymi;
3) udzia艂 w spotkaniach i szkoleniach.
2. Podstawowym trybem przekazywania 艣rodk贸w finansowych organizacjom pozarz膮dowym jest otwarty konkurs ofert.
3. Konkursy na realizacj臋 zada艅 publicznych b臋d膮 og艂aszane po uchwaleniu przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego bud偶etu na rok 2014.
4. Zasady i tryb wyboru ofert s膮 jawne i podawane do publicznej widomo艣ci
w og艂oszeniu o otwartym konkursie ofert.
5. Og艂oszenia o otwartych konkursach ofert publikowane s膮 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
6. Wyniki konkurs贸w podawane s膮 do publicznej wiadomo艣ci w spos贸b wskazany
w ust. 5.

搂 11.

WYSOKO艢膯 艢RODK脫W PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ臉 PROGRAMU

1. Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 programu, zaplanowana
w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014, wynosi 20 000 z艂.

搂 12.

SPOS脫B OCENY PROGRAMU

1. Wska藕nikami efektywno艣ci realizacji programu wsp贸艂pracy s膮 w szczeg贸lno艣ci:
1) liczba organizacji pozarz膮dowych podejmuj膮cych dzia艂ania publiczne na rzecz lokalnej spo艂eczno艣ci we wsp贸艂pracy z samorz膮dem Powiatu Pyrzyckiego;
2) liczba os贸b, kt贸re by艂y adresatami zada艅 realizowanych we wsp贸艂pracy
z samorz膮dem Powiatu Pyrzyckiego;
3) wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu powiatu na realizacj臋 tych zada艅;
4) liczba wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰 podejmowanych przez organizacje pozarz膮dowe i samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
2. Bie偶膮cym monitoringiem w zakresie realizacji zada艅 programu wsp贸艂pracy zajmuj膮 si臋 w艂a艣ciwe merytorycznie wydzia艂y Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach oraz jednostki organizacyjne powiatu.
3. Organizacje pozarz膮dowe mog膮 zg艂asza膰 swoje uwagi, wnioski i propozycje dotycz膮ce realizacji Programu.
4. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje b臋d膮 wykorzystywane do usprawnienia bie偶膮cej i przysz艂ej wsp贸艂pracy samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi.
5. W terminie do dnia 31 marca 2015 roku zostanie przed艂o偶one Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego sprawozdanie z realizacji Programu, w kt贸rym dokonana zostanie ocena stanu wsp贸艂pracy samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie realizacji projekt贸w oraz uwag, wniosk贸w i propozycji wyp艂ywaj膮cych ze wsp贸艂pracy, a tak偶e efekty tej wsp贸艂pracy.
6. Sprawozdanie, o kt贸rym mowa w ust. 5 zostanie przekazane w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku Radzie Powiatu Pyrzyckiego.

搂 13.

SPOS脫B TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014 zosta艂 opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w spos贸b okre艣lony
w uchwale Nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego.

搂 14.

TRYB POWO艁ANIA I ZASDY DZIA艁ANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Ka偶dorazowo, w zwi膮zku z og艂oszonym konkursem ofert na wykonanie zada艅 publicznych samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego, wynikaj膮cym z Programu, w celu opiniowania ofert sk艂adanych w otwartych konkursach ofert Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego powo艂uje Komisj臋 konkursow膮, zwan膮 dalej Komisj膮.
2. Do obowi膮zk贸w dyrektor贸w Wydzia艂贸w Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych powiatu, realizuj膮cych konkursy ofert na wykonanie zada艅 publicznych w obszarach wskazanych w Programie, nale偶y prowadzenie spraw, zwi膮zanych z powo艂aniem i prac膮 Komisji.
3. W sk艂ad komisji konkursowej wchodz膮:
1) przewodnicz膮cy Komisji - dyrektor wydzia艂u Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach lub jednostki organizacyjnej powiatu, w艂a艣ciwych merytorycznie;
2) przedstawiciel Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego;
3) dwie osoby reprezentuj膮ce organizacje pozarz膮dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, z wy艂膮czeniem os贸b reprezentuj膮cych organizacje bior膮ce udzia艂 w konkursie;
4) w sk艂ad Komisji mog膮 zosta膰 powo艂ane tak偶e, z g艂osem doradczym, osoby posiadaj膮ce specjalistyczn膮 wiedz臋 w dziedzinie obejmuj膮cej zakres zada艅 publicznych, kt贸rych konkurs dotyczy;
4. W ocenie oferty z艂o偶onej w konkursie, nie mo偶e bra膰 udzia艂u osoba, kt贸rej powi膮zania ze sk艂adaj膮cym j膮 podmiotem mog膮 budzi膰 zastrze偶enia, co do jej bezstronno艣ci.
5. Na pierwszym posiedzeniu ka偶dy cz艂onek Komisji podpisuje zobowi膮zanie,
偶e w przypadku stwierdzenia istnienia powi膮za艅, o kt贸rych mowa w ust. 4, cz艂onek Komisji zg艂asza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wy艂膮czony
z oceny oferty podmiotu, z kt贸rym powi膮zanie wyst臋puje. Wz贸r zobowi膮zania stanowi za艂膮cznik do Programu
6. Pracami Komisji konkursowej kieruje przewodnicz膮cy Komisji.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni臋tych, bez udzia艂u oferent贸w. Termin
i miejsce posiedzenia Komisji okre艣la przewodnicz膮cy. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz膮cy mo偶e zarz膮dzi膰 inny tryb pracy Komisji.
8. Komisja podejmuje rozstrzygni臋cia w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci co najmniej po艂owy pe艂nego sk艂adu. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os przewodnicz膮cego.
9. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodp艂atne.
10. Do zada艅 Komisji nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) ocena merytoryczna ofert spe艂niaj膮cych kryteria formalne, zgodnie
z dyspozycj膮 art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie;
2) sporz膮dzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznan膮 punktacj膮;
3) propozycja podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne oferty.
11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu "Karta oceny oferty".
12. Ocena merytoryczna ofert odbywa si臋 w oparciu o kryteria ustalane przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego i podawane do publicznej wiadomo艣ci w og艂oszeniu konkursowym.
13. Liczba punkt贸w przypadaj膮cych na poszczeg贸lne kryteria oceny ustalana jest dla poszczeg贸lnych konkurs贸w z zastrze偶eniem, 偶e suma punkt贸w mo偶liwych do uzyskania wynosi 100.
14. Z prac Komisji sporz膮dza si臋 protok贸艂, kt贸ry zawiera w szczeg贸lno艣ci:
1) wskazanie liczby ofert, kt贸re wp艂yn臋艂y na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zg艂oszonych po terminie;
2) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;
3) informacj臋 o wy艂膮czeniu si臋 cz艂onk贸w Komisji z oceny ofert z powod贸w,
o kt贸rych mowa w ust. 4;
4) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punkt贸w i propozycj膮 kwot dotacji;
15. Protok贸艂 podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie Komisji.
16. Protok贸艂 przedstawiany jest Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego 艂膮cznie z projektem uchwa艂y w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

Za艂膮cznik
do Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014
Zobowi膮zanie

cz艂onka Komisji konkursowej opiniuj膮cej oferty sk艂adane w otwartych konkursach ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych samorz膮du Powiatu Pyrzyckiego w otwartym konkursie ofert na:

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-11-06 11:47:31
Data ostatniej modyfikacji : 2013-11-06 11:48:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1790

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.11.2013 10:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625226