logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Remont i przebudowa pomieszcze艅 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach

Pyrzyce: Remont i przebudowa pomieszcze艅 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 346846 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Remont i przebudowa pomieszcze艅 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie remontu i przebudowy cz臋艣ci pomieszcze艅 na trzecim pi臋trze budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach obejmuj膮ce: 1) wymian臋 okien i drzwi, 2) wstawianie 艣cianek dzia艂owych, 3) wykuwanie i zamurowywanie otwor贸w drzwiowych, 4) poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, sieci komputerowej i telefonicznej, 5) wymian臋 w jednym pomieszczeniu pod艂ogi drewnianej na PCV, 6) demonta偶 w jednym pomieszczeniu brodzika prysznicowego i umywalki wykonanie przy艂膮cza wodno-kanalizacyjnego do zlewozmywaka oraz zabezpieczenie 艣cian i pod艂ogi glazur膮, 7) napraw臋 pod艂ogi PCV, 8) wymian臋 skrzynki hydrantowej, 9) monta偶 dw贸ch licznik贸w poboru wody, 10) malowanie 艣cian i sufit贸w. Szczeg贸艂owy zakres rob贸t przedstawiaj膮 za艂膮czniki nr 5-11 do niniejszej specyfikacji..
II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zgodnie ze specyfikacj膮 istotnych warunk贸w zam贸wienia oraz ustaw膮 Prawo zam贸wie艅 publicznych.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 Prawo zam贸wie艅 publicznych dotycz膮ce: 1) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5) nie podlegaj膮 wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. Ocena zgodnie ze SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
zamawiaj膮cy 偶膮da od wykonawc贸w wykaz wykonanych prac w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e dostawy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (wz贸r - za艂膮cznik nr 3 do SIWZ). Ocena zgodnie ze SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Ocena zgodnie ze SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Ocena zgodnie ze SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Ocena zgodnie ze SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok贸j nr 117.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok贸j nr 106.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF176.2 KB POBIERZSIWZ2013-08-28 13:25:16703
.DOC31.5 KB POBIERZza艂acznik nr 12013-08-28 13:25:30669
.DOC26 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-08-28 13:25:43634
.PDF144.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42013-08-28 13:26:00718
.PDF137.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52013-08-28 13:26:09778
.PDF733.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62013-08-28 13:26:23656
.PDF677.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 72013-08-28 13:26:39673
.PDF1971 KB POBIERZza艂膮cznik nr 82013-08-28 13:27:04707
.PDF786.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 92013-08-28 13:27:20713
.PDF3427.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 102013-08-28 13:27:57709
.PDF1752.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 112013-08-28 13:28:22723
.DOC35.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32013-09-11 13:24:02526
.PDF413.4 KB POBIERZinformacja o wyborze oferty2013-09-18 07:54:10620

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-08-28 13:23:44
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-28 13:23:44
Liczba wy艣wietle艅 : 2140licznik odwiedzin: 11818111