logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrze艣nia 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 1 lipca 2004 r. do 29 wrze艣nia 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 6 lipca 2004 r.
2. 20 lipca 2004 r.
3. 30 lipca 2004 r.
4. 6 sierpnia 2004 r.
5. 18 sierpnia 2004 r.
6. 31 sierpnia 2004 r.
7. 10 wrze艣nia 2004 r.
8. 14 wrze艣nia 2004 r.
9. 17 wrze艣nia 2004 r.
10. 29 wrze艣nia 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
– W sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do zatwierdzenia projekt贸w na realizacj臋 program贸w stypendialnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
– W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004.
– W sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci.
– W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004.
– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2004.
– W sprawie zmiany planu finansowego na rok 2004 Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
– W sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
– W sprawie upowa偶nienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli.
– W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo- Leczniczego w Pyrzycach oraz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2003.
– W sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w Pyrzycach za rok 2003.
– W sprawie udzielenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu por臋czenia po偶yczki. ZOL zawar艂 w roku 2003 umow臋 po偶yczki w ramach programu specjalnego przeciwdzia艂ania bezrobociu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy z Powiatowym Urz臋dem Pracy. Zarz膮d Powiatu udzieli艂 por臋czenia tej po偶yczki na okres do 31 grudnia 2004 r.
– W sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Te osoby to Halina Korzeniewicz i Piotr Rybkowski.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie zap艂aty za wycen臋 maj膮tku ruchomego przekazanego z SPZOZ do Szpitala Powiatowego i ZOL.
- W sprawie przesuni臋cia terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji. Termin sp艂aty po偶yczki w wysoko艣ci 282 100 z艂 up艂yn膮艂 z ko艅cem czerwca 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie terminu sp艂aty do ko艅ca roku 2004 r.
- W sprawie przesuni臋cie terminu rozpocz臋cia sp艂aty po偶yczki zaci膮gni臋tej przez ZOL. Zarz膮d odroczy艂 sp艂at臋 do ko艅ca roku z mo偶liwo艣ci膮 jej umorzenia po tym terminie. Sytuacja finansowa jednostki jest trudna. W zwi膮zku z nie podpisaniem kontraktu na prowadzenie oddzia艂u opieki d艂ugoterminowej w szpitalu w Gryficach jest nadzieja, 偶e nasza jednostka otrzyma dodatkowe 艣rodki. Dyrektor ZOL wystosowa艂 pismo do NFZ w sprawie zwi臋kszenia limitu przyj臋膰 pacjent贸w. Zarz膮d ze swej strony wspiera te dzia艂ania.
- W sprawie przesuni臋cia terminu zako艅czenia likwidacji SPZOZ. W dniu 9 i 10 wrze艣nia 2004 r. zosta艂y wyp艂acone zobowi膮zania pracownicze. Obecnie trwaj膮 przygotowania do zaspokojenia roszcze艅 pozosta艂ych wierzycieli. Procedury z tym zwi膮zane s膮 czasoch艂onne i w wyznaczonym wcze艣niej terminie nie zostan膮 przeprowadzone.
- W sprawie oceny bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.
- W sprawie zgody na wszcz臋cie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przegl膮d贸w podstawowych i szczeg贸艂owych most贸w w ci膮gach dr贸g powiatowych”. Zadanie to wymagane jest ustawowo.
- W sprawie wykonania us艂ug przy zimowym utrzymaniu dr贸g kategorii powiatowej na terenie powiatu pyrzyckiego administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
- W sprawie wykonania us艂ug przy utrzymaniu czysto艣ci ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na terenie miasta Pyrzyce w okresie stycze艅 2005 r. - grudzie艅 2007 r.
- W sprawie przekazania zadania utrzymaniu czysto艣ci ulic w mie艣cie Pyrzyce Gminie Pyrzyce i okre艣lenia, jakie 艣rodki powiat mo偶e przekaza膰 na jego realizacj臋. Ulice administrowane przez powiat, ze wzgl臋du na potrzeby na drogach powiatowych nie s膮 i nie b臋d膮 modernizowane. Propozycja taka powinna zosta膰 skierowana do Rady Miejskiej. Takie rozwi膮zanie pozwoli Burmistrzowi wykorzysta膰 przyznane 艣rodki na zgodne z jego planami kszta艂towanie wizerunku miasta. Zdaj膮c sobie z tego spraw臋, Burmistrz r贸wnie偶 wnioskuje o przej臋cie tego zadania.
- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o u偶yczenie parteru budynku przy Placu Ratuszowym 1 dla potrzeb O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Burmistrz proponuje przekazanie pomieszcze艅 z mo偶liwo艣ci膮 wykupu po up艂ywie roku u偶ytkowania. Zarz膮d zaprosi艂 Burmistrza na spotkanie w celu ustalenia zasad sprzeda偶y udzia艂贸w, ale Burmistrz si臋 nie pojawi艂 w 偶adnym z dw贸ch um贸wionych termin贸w.
- W sprawie rozwi膮zania problemu z艂ej jako艣ci wody dostarczanej do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Pomimo rozm贸w prowadzonych z przedstawicielami Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego nie uzyskano zgody na przy艂膮czenie szko艂y do wodoci膮gu miejskiego. Proponowano Zarz膮dowi wybudowanie na w艂asny koszt nitki o d艂ugo艣ci ponad 1 km pomimo tego, 偶e ko艅c贸wka wcze艣niej wybudowanej linii wodoci膮gowej znajduje si臋 na granicy dzia艂ki szko艂y. Ze wzgl臋du na zakaz u偶ywania wody z dotychczasowego uj臋cia do jakichkolwiek cel贸w, wydany przez SANEPID, Starosta podj膮艂 decyzj臋 o przy艂膮czeniu szko艂y do ko艅c贸wki wodoci膮gu miejskiego.
- W sprawie zaopiniowania projekt贸w Planu Gospodarki Odpadami i Program贸w Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kozielice, Bielice i Warnice.
- w sprawie uzgodnienia projekt贸w decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urz臋dy Miejskie i Gminne.
- W sprawie przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki nr ew. 204/9 o pow. 0,4224 ha po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Pyrzyce 9 przy ul Jana Paw艂a II 2, zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. Kolejne cztery przetargi nie doprowadzi艂y do znalezienia nabywcy.
- W sprawie wyra偶enia zgody na og艂oszenie przetargu na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci nr 204/11 zabudowanej budynkiem prosektorium.
- W sprawie zmiany przeznaczenia 艣rodk贸w z bud偶etu powiatu przyznanych Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach na modernizacj臋 pomieszcze艅, budow臋 masztu oraz instalacji system贸w antenowych.
- W sprawie wyra偶enia zgody na powo艂anie klasy 艂膮czonej III/IV w Szkole Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach.
- W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatku w wysoko艣ci 20 % wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 wrze艣nia 2004 r.
- W sprawie dalszego u偶ytkowania budynku filii DPS w Lipianach. Do Rady Miejskiej w Lipianach zosta艂o wys艂ane pismo z pro艣b膮 o zaj臋cie stanowiska. W przypadku braku zgody na jego dalsze u偶ytkowanie filia w Lipianach b臋dzie zlikwidowana, a mieszka艅cy przeniesieni do innych plac贸wek.

IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2004 r.
– W sprawie dzia艂alno艣ci organizacji rolniczych w powiecie pyrzyckim,
– W sprawie oceny stanu ochrony 艣rodowiska i edukacji ekologicznej oraz podejmowane dzia艂ania na obszarze powiatu pyrzyckiego,
– W sprawie realizacji zada艅 ograniczaj膮cych skutki niepe艂nosprawno艣ci,
– W sprawie funkcjonowania O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Nowielinie.
– W sprawie funkcjonowania Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego,
– W sprawie dzia艂a艅 ograniczaj膮cych dost臋pno艣膰 uczni贸w szk贸艂 艣rednich do 艣rodk贸w odurzaj膮cych.
– W sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.
– W sprawie funkcjonowania jednostek i s艂u偶b powiatowych oraz realizacji ich plan贸w finansowych.

V. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

1 lipca 2004 r.
- Powiatowa Rada Zatrudnienia, podczas kt贸rej zosta艂y wr臋czone nominacje cz艂onkom Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- Szkolenie w sprawie “Instrukcji post臋powania w zakresie przeciwdzia艂ania wprowadzeniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz przeciwdzia艂aniu finansowego terroryzmu” zorganizowane dla Starostwa przez Sekretarza Powiatu.
2 lipca 2004 r.
- Coroczna impreza rolna pod nazw膮 “Dni Szczeci艅skiej Centrali Nasiennej” w Siemczynie.
8 lipca 2004 r.
- Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Windykacji, Banku Ochrony 艢rodowiska w Warszawie w sprawie zobowi膮za艅 SPZOZ w Pyrzycach.
9 lipca 2004 r.
- Spotkanie z Komendantem Wojew贸dzkiej Stra偶y Po偶arnej w Szczecinie
- Spotkanie z przedstawicielami Zwi膮zku Producent贸w Zb贸偶 Ziemi Pyrzyckiej.
10 lipca 2004 r.
- Gminny Turniej Sportowo-Rekreacyjny, kt贸ry odby艂 si臋 na Stadionie Sportowym w Przelewicach. W programie przewidziane by艂y konkursy sportowe, pokazy z udzia艂em ps贸w policyjnych, ratownictwa i wyst臋py m艂odzie偶owych dru偶yn stra偶ackich, a tak偶e plastyczne i wiedzy nt.: “Bezpieczne Wakacje”.
16 lipca 2004 r.
- Uroczysta odprawa z okazji 艢wi臋ta Policji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
17 lipca 2004 r.
- VII Wojew贸dzkie Zawody W臋dkarskie w Lipianach.
20 lipca 2004 r.
- Spotkanie organizacyjne w sprawie Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach z uczestnikami ekspozycji Powiatu Pyrzyckiego.
3 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie w Pa艅stwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach o jako艣ci wody w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach.
4 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym w sprawie dostarczania wody do ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Sesja Rady Miejskiej.
5 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie pt: „Rynek Zb贸偶 2004”, z so艂tysami, przedstawicielami zw. zawodowych i organizacji rolnik贸w, JST oraz instytucjami i podmiotami.
- Uroczyste przekazanie samochodu stra偶ackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach.
10 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie z Z-c膮 Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach w sprawie organizacji imprez masowych.
11 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy „DEKOM” Europejskiej Sp贸艂ki Rozwoju Komunalnego i Regionalnego w sprawie wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu 艣rodk贸w z U.E.
16 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie z Dyrektorem ZS nr2 RCKU i przedstawicielami Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego w sprawie zasilania wody z uj臋cia miejskiego.
- Spotkanie organizacyjne w sprawie „Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego” w Szczecinku.
17 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie z Prezesem „Elstaru” i Pos艂em na sejm RP Wac艂awem Klukowskim w sprawie skupu zb贸偶 na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie z Kierownikiem Terenowego Oddzia艂u w Pyrzycach Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych w Szczecinie z udzia艂em Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, gdzie zosta艂y podj臋te rozmowy w sprawie granicy dzia艂ek przy drodze Mechowo-Letnin.
18 sierpnia 2004 r.
- Spotkanie w ZS nr 2 RCKU w sprawie nierozwi膮zanego problemu z dostaw膮 wody.
25 sierpnia 2004 r.
- Wystawa z wyk艂adem dr in偶. Janusza 呕elazi艅skiego w Zachodniopomorskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim pod has艂em: ”Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”.
28 sierpnia 2004 r.
- Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku, gdzie Powiat Pyrzycki zaprezentowa艂 zasoby inwestycyjne z udzia艂em 15 przedsi臋biorc贸w i jednostek samorz膮dowych .Ekspozycja Powiatu Pyrzyckiego w Konkursie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego zyska艂a najwi臋ksze uznanie w wojew贸dztwie zachodniopomorskim.
- Spotkanie z przedstawicielami Zarz膮du Stowarzyszenia Inicjatyw Spo艂eczno-Gospodarczych z Karlina z udzia艂em w贸jt贸w i burmistrz贸w Powiatu Pyrzyckiego, gdzie zosta艂a zaprezentowana dzia艂alno艣膰 jednej z najpot臋偶niej dzia艂aj膮cych instytucji wsparcia biznesu.
29 sierpnia 2004 r.
- Do偶ynki Diecezjalne i Obchody 880 Rocznicy Misji 艣w. Ottona z Bambergu.
1 wrze艣nia 2004 r.
- Rozpocz臋cie roku szkolnego 2004/2005 w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Rozpocz臋cie roku szkolnego 2004/05 w ZS nr.1 Pyrzycach.
- Inauguracja roku szkolnego 2004/05 uroczysty apel i otwarcie hali sportowej przy ZS w Kozielicach.
- Uroczysto艣膰 z okazji 65-tej rocznicy wybuchu II Wojny 艢wiatowej i Dnia Weterana, gdzie delegacje uczci艂y to wydarzenie sk艂adaniem wie艅c贸w pod Pomnikiem Wdzi臋czno艣ci w Pyrzycach.
3 wrze艣nia 2004 r.
- Festyn Rodzinny z Gal膮 Piosenki Biesiadnej w Pyrzycach.
7 wrze艣nia 2004 r.
- Spotkanie z przedstawicielami w Narodowym Funduszu Zdrowia w sprawie kategoryzacji oddzia艂贸w Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, kt贸remu towarzyszy艂 Dyrektor szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Spotkanie z Dyrektorem Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy w sprawie 艣rodk贸w dla Powiatu Pyrzyckiego na Gminne Centrum Informacji.
- Uroczyste wr臋czenie awansu na nauczyciela dyplomowanego w D臋bnie Lubuskim.
11 wrze艣nia 2004 r.
- XVII Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania”.
- Gminno-Parafialne Uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Warnicach.
12 wrze艣nia 2004 r.
- Turnieje sportowo-rekreacyjne w Kozielicach.
- Do偶ynkowa Msza 艢wi臋ta.
- Do偶ynki Powiatowo-Gminne w My艣liborzu.
18 wrze艣nia 2004 r.
- Gminne Do偶ynki „艢wi臋to Plon贸w:” w 呕ukowie.
- Regionalne Targi Gospodarcze-Bia艂ogard 2004.
19 wrze艣nia 2004 r.
- Gminne uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Starym Chrapowie.
- Zawody Konne w skokach przez przeszkody w Pyrzycach.
21 wrze艣nia 2004 r.
- Spotkanie z delegacj膮 ze szko艂y 艣redniej w Halstahammar ze Szwecji w ZS nr 1 w Pyrzycach.
23 wrze艣nia 2004 r.
- Spotkanie podsumowuj膮ce pobyt delegat贸w z Szwecji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
25 wrze艣nia 2004 r.
- Gminne uroczysto艣ci Do偶ynkowe w Okunicy.
- Grand Prix Starosty S艂awie艅skiego w Samorz膮dowym W臋dkarstwie Morskim w Dar艂贸wku,
26 wrze艣nia 2004 r.
- Do偶ynki Powiatowe 2004 r.
28 wrze艣nia 2004 r.
- Jubileuszowa Sesja z okazji 50-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie pt.: ”Nauki rolnicze w s艂u偶bie cz艂owieka i przyrody”.
- Spotkanie w sprawie Domu Dziecka w Czernicach w Wydziale Polityki Spo艂ecznej Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-05 07:48:51
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-05 07:48:51
Liczba wy艣wietle艅 : 4242licznik odwiedzin: 11807914