logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

na dostaw臋 urz膮dze艅 elektronicznych na potrzeby projektu Nauka moj膮 szans膮


Numer og艂oszenia: 235012 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: na dostaw臋 urz膮dze艅 elektronicznych na potrzeby projektu Nauka moj膮 szans膮.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa nast臋puj膮cych urz膮dze艅 elektronicznych: - Telewizor 1 szt., - Urz膮dzenie wielofunkcyjne do drukowania - 1 szt., - Laptop - 5 szt., - Oprogramowanie do notebook贸w - 5 kpl., - Rzutnik projekcyjny multimedialny - 1 szt., - Projektor multimedialny - 1 szt., - Radiomagnetofon CD/MP3 z g艂o艣nikami - 2 szt., - Nagrywarka DVD z twardym dyskiem - 1 szt., - Pami臋膰 minimum 1 GB - 15 szt., - Oprogramowanie do laptopa - 1 kpl. 2. Ka偶dy z dostarczonych artyku艂贸w winien posiada膰 deklaracj臋 zgodno艣ci CE oraz odpowiada膰 normom europejskim i krajowym i by膰 zgodny z Dyrektyw膮 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie og贸lnego bezpiecze艅stwa produkt贸w. Wykonawca na etapie sk艂adania ofert o艣wiadczy Zamawiaj膮cemu na formularzu ofertowym, i偶 ca艂y zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektyw膮 oraz oznakowany znakiem CE. 3. Wraz z dostaw膮 Wykonawca dostarczy papierow膮 wersj臋 Deklaracji Zgodno艣ci CE dla ka偶dego z dostarczanych produkt贸w. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie b臋dzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadaj膮cy Deklaracj臋 Zgodno艣ci. 4. Wszystkie dostarczane produkty b臋d膮 nowe i pochodz膮ce z bie偶膮cej produkcji. 5. Wykonawca udziela gwarancji jako艣ci na wszystkie urz膮dzenia na okres minimum 24 miesi臋cy. (Na lamp臋 rzutnika ilo艣膰 godzin zgodna z gwarancj膮 producenta) 6. Ka偶de urz膮dzenie b臋dzie posiada艂o kart臋 gwarancyjn膮..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 30.21.31.00-6, 32.32.00.00-6, 32.32.10.00-9, 32.32.46.00-6, 32.33.00.00-5, 30.23.31.53-8.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 23.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie stawia szczeg贸艂owych wymaga艅 w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
. lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY, US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:
. pr贸bki, opisy lub fotografie produkt贸w, kt贸re maj膮 zosta膰 dostarczone, kt贸rych autentyczno艣膰 musi zosta膰 po艣wiadczona przez wykonawc臋 na 偶膮danie zamawiaj膮cego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
. 1 - Cena - 60
. 2 - Warunki gwarancji - 40
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC292 KB POBIERZSIWZ2013-06-19 12:08:301198
.DOC133.5 KB POBIERZwyb贸r oferty2013-07-03 10:49:36489

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-06-19 12:08:14
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-19 12:08:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1965licznik odwiedzin: 11818469