logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 34/2004 z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 34/2004
z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du z uwzgl臋dnieniem uwagi Piotra Rybkowskiego, zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e przy omawianiu projektu uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004 Skarbnik zaproponowa艂 przeznaczenie kwoty 50 tys. z艂 dla Domu Dziecka w Czernicach. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e ta kwota zostanie zapisana w Rozdziale 75020 Starostwa powiatowe sk膮d, w przypadku konieczno艣ci b臋dzie mo偶na dokona膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w. Ta zmiana w projekcie uchwa艂y nie zosta艂a odnotowana w protokole.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Marka Kiba艂臋 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przedstawienie informacji z realizacji zalece艅 pokontrolnych. Cz艂onkowie zapoznali si臋 wcze艣niej z pisemn膮 informacj膮. Dyrektor podkre艣li艂, 偶e sam nie mo偶e wykona膰 zalecenia przekazania zada艅 zwi膮zanych z organizacj膮 ruchu Staro艣cie, kt贸remu z mocy prawa te zadania s膮 przypisane. Starosta wyja艣ni艂, 偶e s膮 przygotowywane zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jeszcze w tym roku uchwa艂膮 Rady Powiatu zadania zwi膮zane z organizacj膮 ruchu przejmie Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Dyrektor Kiba艂a zaproponowa艂 utworzenie etatu do realizacji tego zadania. Dotychczas zajmowa艂y si臋 tym dwie osoby i mimo to, ze wzgl臋du na ogrom innych czynno艣ci, w dziedzinie organizacji ruchu by艂o wiele brak贸w. W Zarz膮dzie Dr贸g pracuje absolwent Politechniki o odpowiedniej specjalizacji. Korzystne by艂oby zatrudnienie go w Wydziale ITiK. W jego miejsce przyj臋to by do pracy w Zarz膮dzie Dr贸g dr贸偶nika. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Marek Kiba艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu nieograniczonego na budow臋 chodnika wzd艂u偶 drogi 1712Z Kunowo - Stary Przylep w miejscowo艣ci Czernice. Ta inwestycja nie by艂a uj臋ta w planie rob贸t na drogach w tym roku. Niemniej jednak, ze wzgl臋du na deklaracj臋 partycypacji w kosztach z艂o偶on膮 przez mieszka艅c贸w Czernic i Burmistrza Pyrzyc, powiat mo偶e wesprze膰 Gmin臋 Pyrzyce przy realizacji tej inwestycji. Nie jest jeszcze gotowy kosztorys, ale szacunkowo koszt powiatu to ok. 20 tys. z艂. Starosta popar艂 ten wniosek. Obecnie jest wstrzymana budowa chodnika w Bielicach. Zosta艂o wystosowane pismo do W贸jta Gminy Bielice z pro艣b膮 o wsparcie finansowe. Zarz膮d dr贸g posiada na realizacj臋 tej inwestycji 艣rodki przyznane przez Rad臋 Powiatu i mo偶e j膮 kontynuowa膰. Zarz膮d Powiatu wyrazi艂 zgod臋 na kontynuacj臋 inwestycji w ramach posiadanych 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta zaproponowa艂, aby w tym roku nie zmienia膰 planu inwestycji. Na rok 2005 mo偶na zebra膰 wnioski poszczeg贸lnych gmin o przeprowadzenie koniecznych prac na drogach wraz z deklaracj膮 poziomu wsp贸艂finansowania tych zada艅. Mo偶na te偶 okre艣li膰 dofinansowanie dla gmin na podstawie wielko艣ci ich wk艂adu na 艣rodku specjalnym. Istniej jednak zagro偶enie, 偶e „biedniejsze” gminy nie b臋d膮 mog艂y przeznaczy膰 艣rodk贸w na dofinansowanie remont贸w na drogach i wtedy stan ich dr贸g b臋dzie si臋 pogarsza艂. Nale偶y opracowa膰 jasne kryteria wyboru zada艅 do realizacji w 2005 r., kt贸re nie b臋d膮 dyskryminowa膰 偶adnej gminy. W tym celu Zarz膮d od艂o偶y艂 podj臋cie decyzji o przyst膮pieniu do budowy chodnika w Czernicach i przekaza艂 ten wniosek do zaopiniowania przez Komisj臋 Bud偶etow膮, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Z kolei Marek Kiba艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie us艂ug przy zimowym utrzymaniu dr贸g kategorii powiatowej na terenie powiatu pyrzyckiego administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 oraz na wykonanie us艂ug przy utrzymaniu czysto艣ci ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na terenie miasta Pyrzyce w okresie stycze艅 2005 r. - grudzie艅 2007 r. Ka偶dego roku przekazanie tych zada艅 stanowi du偶y problem, gdy偶 偶adna firma nie chce inwestowa膰 w sprz臋t i wyposa偶enie na zam贸wienie obejmuj膮ce jeden sezon. Umowa na trzy lata spowoduje to, 偶e wykonawca b臋dzie m贸g艂 zaplanowa膰 prace zakupi膰 sprz臋t do realizacji tego zadania.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie tych przetarg贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Przy okazji poruszono spraw臋 przekazania Burmistrzowi zadania utrzymania czysto艣ci ulic w mie艣cie Pyrzyce, podobnie jak ma to miejsce w Lipianach. Wcze艣niejsze propozycje zosta艂y odrzucone, ale nale偶y przygotowa膰 propozycj臋 przekazania tego zadania i okre艣li膰, jakie 艣rodki powiat mo偶e przekaza膰 Gminie Pyrzyce na jego realizacj臋. Takie rozwi膮zanie pozwoli Burmistrzowi wykorzysta膰 przyznane 艣rodki na zgodne z jego planami kszta艂towanie wizerunku miasta. Ulice administrowane przez powiat, ze wzgl臋du na potrzeby na drogach powiatowych nie s膮 i nie b臋d膮 modernizowane. Propozycja taka powinna zosta膰 skierowana do Rady Miejskiej.
Robert Betyna spyta艂 jak jest realizowany jego wniosek dotycz膮cy naprawy chodnik贸w przy ulicach Jana Paw艂a II oraz 呕wirki i Wigury. Dyrektor Kiba艂a wyja艣ni艂, 偶e wi膮偶e si臋 to z usuwaniem drzew, kt贸rych korzenie powoduj膮 niszczenie chodnik贸w, a jest to kosztowna inwestycja. Obieca艂, 偶e w spos贸b dora藕ny spr贸buje dokona膰 napraw najbardziej zniszczonych fragment贸w chodnik贸w.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie por臋czenia z terminem wa偶no艣ci do 31 grudnia 2004 r. na poprzednim posiedzeniu. Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zaproponowano kandydatur臋 Haliny Korzeniewicz i Piotra Rybkowskiego. Oboje wyrazili zgod臋. Uchwa艂a zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali projekt planu naprawczego Domu Dziecka w Czernicach. Projekt nie zosta艂 zaopiniowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kt贸re jest jednostk膮 sprawuj膮c膮 nadz贸r nad Domem Dziecka. Poza tym zapisy w planie s膮 niezgodne z aktualnymi przepisami prawa oraz Regulaminem Organizacyjnym Domu Dziecka. Zarz膮d odrzuci艂 projekt z zaleceniem jego poprawienia i skonsultowania z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 wniosek dotycz膮cy przeksi臋gowania wydatk贸w poniesionych w 2004 r. dotycz膮cych SPZOZ w likwidacji i Szpitala Powiatowego uj臋tych w wydatkach Starostwa Powiatowego. Pozwoli to urealni膰 wydatki bud偶etowe w Rozdziale Starostwa powiatowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeksi臋gowanie wszystkich mo偶liwych zwi膮zanych z tym wydatk贸w, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik zaproponowa艂 rozwa偶enie mo偶liwo艣ci przesuni臋cia terminu zako艅czenia likwidacji SPZOZ. Trwaj膮ce obecnie procedury zwi膮zane z zaspokajaniem wierzycieli s膮 czasoch艂onne i w wyznaczonym wcze艣niej terminie nie zostan膮 przeprowadzone. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna sprawa poruszona przez Skarbnika dotyczy艂a sp艂aty kredytu zaci膮gni臋tego w euro. Do sp艂aty pozosta艂y jeszcze dwie raty po 13 843 euro w terminie 30 wrze艣nia i 30 listopada 2004 r. Obecnie jest bardzo niski kurs euro, dlatego Skarbnik zaproponowa艂 jednoczesne sp艂acenie obu rat w terminie 30 wrze艣nia 2004 r. Zarz膮d zadecydowa艂, aby sp艂aci膰 tylko jedn膮 rat臋, a drug膮 sp艂aci膰 wcze艣niej w przypadku zauwa偶alnej zwy偶ki kursu euro.

Ad. 5
Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
– funkcjonowania Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego,
– dzia艂a艅 ograniczaj膮cych dost臋pno艣膰 uczni贸w szk贸艂 艣rednich do 艣rodk贸w odurzaj膮cych.
Informacje te b臋d膮 tematem omawianym a komisji Rady. Zarz膮d przyj膮艂 obie informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o przetargu og艂oszonym na sprzeda偶 dzia艂ki zabudowanej budynkiem pralni, administracyjnym i gara偶em. Jest to ju偶 trzeci przetarg i nic nie wskazuje, 偶e znajdzie si臋 nabywca w drodze przetargu. Dlatego zaproponowa艂 przeprowadzenie negocjacji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na t臋 form臋 sprzeda偶y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Termin przeprowadzenia negocjacji ustalono na 21 wrze艣nia br.
Robert Betyna spyta艂, dlaczego w tym roku powiat nie organizuje do偶ynek wsp贸lnie z jedn膮 z gmin powiatu, tak jak to zosta艂o przyj臋te w roku ubieg艂ym. Starosta wyja艣ni艂, 偶e nie uda艂o si臋 ustali膰 z 偶adn膮 gmin膮 terminu, kt贸ry by nie kolidowa艂 z innymi wcze艣niej ustalonymi imprezami. Dlatego do偶ynki powiatowe b臋d膮 mia艂y skromna form臋 w postaci mszy 艣w. i spotkania przedstawicieli r贸偶nych 艣rodowisk naszego powiatu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-09-22 12:10:57
Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-22 12:10:57
Liczba wy艣wietle艅 : 3001licznik odwiedzin: 11431285