logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

UCHWA艁A NR XXVII/149/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej:
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281) w zwi膮zku z art. 66 oraz 42 ust. 4 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach, przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydzia艂 XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000178132 i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Jana Paw艂a II nr 2, wpisanego do rejestru publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydzia艂 XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000183906 poprzez przeniesienie ca艂ego mienia Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach (przejmowanego) na Szpital Powiatowy w Pyrzycach (przejmuj膮cy) z dniem 16 maja 2013 roku.

搂 2.

Samodzielny publiczny zak艂ad opieki zdrowotnej powsta艂y w wyniku po艂膮czenia b臋dzie nosi艂 nazw臋: Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

搂 3.

Z dniem po艂膮czenia:
1) mienie przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach staje si臋 mieniem przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
2) nale偶no艣ci i zobowi膮zania przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach staj膮 si臋 nale偶no艣ciami i zobowi膮zaniami przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.


搂 4.

Do pracownik贸w przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach stosuje si臋 art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p贸藕n. zm.).搂 5.

1. Przejmuj膮cemu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach nadaje si臋 Statut o tre艣ci jak w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.
2. Traci moc uchwa艂a Nr XVIII/103/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniona uchwa艂膮 XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dyrektor przejmuj膮cego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zobowi膮zany jest, od daty wej艣cia
w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, do z艂o偶enia wniosku o wykre艣lenia przejmowanego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach z rejestru podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 oraz Krajowego Rejestru S膮dowego.


搂 6.

Z dniem wykre艣lenia przejmowanego - Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
z Krajowego Rejestru S膮dowego, przejmuj膮cy - Szpital Powiatowy w Pyrzycach wst臋puje we wszystkie stosunki prawne, kt贸rych podmiotem by艂 przejmowany Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy w Pyrzycach, bez wzgl臋du na charakter prawny tych stosunk贸w.


搂 7.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.


搂 8.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
UZASADNIENIE

Celem po艂膮czenia samodzielnych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach jest poprawa sytuacji ekonomicznej Szpitala. Oddzia艂y po艂o偶niczo-ginekologiczny i neonatologiczny od 2009 roku przynios艂y straty w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach: 2009 r. - 300 tysi臋cy z艂otych, 2010 r. - 400 tysi臋cy z艂otych, 2011 r. - 700 tysi臋cy z艂otych, 2012 r. - 900 tysi臋cy z艂otych. Szpital w tych latach osi膮ga艂 pozytywny wynik finansowy poniewa偶 pozosta艂e oddzia艂y i poradnie specjalistyczne wypracowywa艂y 艣rodki, kt贸rymi pokryty zosta艂 niekorzystny wynik finansowy oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu si臋 wyniku finansowego i doprowadzenia do zad艂u偶enia szpitala, kt贸re
w obecnej sytuacji prawnej spowodowa艂oby konieczno艣膰 przekszta艂cenia szpitala w sp贸艂k臋 prawa handlowego rozwa偶ono mo偶liwo艣膰 likwidacji oddzia艂u po艂o偶niczo-ginekologicznego
i neonatologicznego, kt贸re nie s膮 w stanie wykona膰 us艂ug zakontraktowanych z Narodowym Funduszu Zdrowia. W miejsce us艂ug na tych oddzia艂ach planowano zwi臋kszenie kontraktu na innych oddzia艂ach, ale NFZ nie wyrazi艂 na to zgody. Zwi臋kszenie kontraktu mo偶liwe jest tylko na us艂ugi zwi膮zane z opiek膮 d艂ugoterminow膮. Dlatego przyj臋to wariant po艂膮czenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Umo偶liwi to dalszy rozw贸j ZOL-u poprzez jego modernizacj臋 i zwi臋kszenie liczby 艂贸偶ek o 100 %. Zachodniopomorski Oddzia艂 Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zaakceptowa艂 tak膮 reorganizacj臋. Propozycja likwidacji oddzia艂贸w po艂o偶niczo-ginekologicznego i neonatologicznego
i po艂膮czenia jednostek zosta艂a przedstawiona pracownikom i mieszka艅com powiatu. Najmniej zadowolone z planowanych zmian by艂y pracownice likwidowanych oddzia艂贸w,
a szczeg贸lnie po艂o偶ne. Po艂o偶ne obawiaj膮 si臋, 偶e utrac膮 prawo wykonywania zawodu przechodz膮c do pracy na oddziale opieki d艂ugoterminowej. Proponowano inne rozwi膮zania, jak chocia偶by zmniejszenie zatrudnienia, po艂膮czenie oddzia艂贸w, od艂o偶enie w czasie reorganizacji. Wszystkie propozycje by艂y rozwa偶ane, ale ich wprowadzenie okaza艂o si臋
z r贸偶nych powod贸w niemo偶liwe. Istniej mo偶liwo艣膰 zachowania przez po艂o偶ne prawa do wykonywania zawodu, je偶eli raz na 5 lat podejmie trzymiesi臋czn膮 prac臋 wolontariuszki
w poradni dla kobiet. W trosce o kobiety, kt贸re obawiaj膮 si臋 utraty opieki, szpital planuje rozszerzenie dzia艂alno艣ci poradni dla kobiet i jej rozbudow臋 o sal臋 i gabinet zabiegowy,
w kt贸rym b臋dzie mo偶na przeprowadza膰 zabiegi ambulatoryjne. Rady spo艂eczne dzia艂aj膮ce przy Szpitalu Powiatowym i przy Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym wyrazi艂y pozytywn膮 opini臋 o planowanej reorganizacji.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP38.8 KB POBIERZza艂膮czniki2013-05-14 09:19:57608

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-05-14 09:17:42
Data ostatniej modyfikacji : 2013-05-14 09:24:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1908

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  14.05.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.05.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.05.2013 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.05.2013 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.05.2013 08:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.05.2013 08:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12640033