logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wykonanie, monta偶 mebli i wyposa偶enia do nowo wybudowanych dw贸ch dom贸w z przeznaczeniem na cele opieku艅czo wychowawcze w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5b,5c

Pyrzyce: Wykonanie, monta偶 mebli i wyposa偶enia do nowo wybudowanych dw贸ch dom贸w z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5b,5c

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
. Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie, monta偶 mebli i wyposa偶enia do nowo wybudowanych dw贸ch dom贸w z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5b,5c

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1 Dostarczenie i monta偶 w zabudowie dw贸ch zestaw贸w mebli kuchennych w kszta艂cie litery L wraz ze sprz臋tem AGD (p艂yta elektryczna indukcyjna-2szt, piekarnik elektryczny-2szt, zmywarka do naczy艅 60 -2szt, ch艂odziarko - zamra偶arka-2szt, okap kuchenny-2szt, pojemnik na sztu膰ce -2szt. Meble i sprz臋t wykona膰 zgodnie z opisem zam贸wienia. 2.Monta偶 zlewozmywak贸w komorowych -2szt, monta偶 baterii zlewozmywakowej z mieszaczem - 2szt (zlewozmywaki i baterie s膮 w posiadaniu zamawiaj膮cego). 3.Dostarczenie i monta偶 wyposa偶enia dw贸ch salon贸w w nast臋puj膮ce meble (szafka RTV-2szt, st贸艂 rozk艂adany 240-280cm. -2szt , krzes艂a w ilo艣ci 32szt. komplet wypoczynkowy naro偶nik-2szt, 艂awa -2szt. 4.Dostarczenie i monta偶 wyposa偶enia pokoi wychowank贸w w nast臋puj膮ce meble ( 艁贸偶ka pojedyncze z materacem i szuflad膮 na po艣ciel - 28szt, szafy w zabudowie- 14szt. zgodnie z opisem zam贸wienia , szafki nocne -28szt, blaty pe艂ni膮ce rol臋 biurek (dwuosobowe) z 2 szafkami pod 1 blat -14szt, biurka pojedyncze -2szt. 5.Dostarczenie po艣cieli i bielizny po艣cielowej : ko艂dra -28szt, poduszka -28szt, komplet po艣cieli -28szt, prze艣cierad艂o -28szt, narzuta na 艂贸偶ko-28szt. 6. Dostarczenie i monta偶 luster 艂azienkowych -16szt. 7.Przed przyst膮pieniem do realizacji zam贸wienia wykonawca we w艂asnym zakresie i na w艂asny koszt dokona szczeg贸艂owych pomiar贸w w budynkach w kt贸rych b臋d膮 montowane meble i sprz臋t w celu unikni臋cia b艂臋d贸w w trakcji ich wykonania i monta偶u. 8.Na wbudowane materia艂y wykonawca przedstawi aprobaty i atesty szczeg贸lnie na kontakt z 偶ywno艣ci膮 oraz atesty na wbudowany sprz臋t AGD.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 39.10.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium w wysoko艣ci 2000 z艂otych. Wadium wnosi si臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: pieni膮dzu; por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieni膮dzu wp艂aca si臋 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego 85203000451110000000549050. Wadium wniesione w pieni膮dzu zamawiaj膮cy przechowuje na rachunku bankowym.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 Prawo zam贸wie艅 publicznych dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) nie podlegaj膮 wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p. Ocena zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw o podobnym charakterze i rozmiarze. Ocena zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
. wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
. nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
. za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
. za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY, US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:
. pr贸bki, opisy lub fotografie produkt贸w, kt贸re maj膮 zosta膰 dostarczone, kt贸rych autentyczno艣膰 musi zosta膰 po艣wiadczona przez wykonawc臋 na 偶膮danie zamawiaj膮cego;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce po. 108 I pi臋tro (sekretariat Starostwa).
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC115.5 KB POBIERZSIWZ2013-04-25 14:57:38877
.DOC28 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12013-04-25 14:57:46699
.DOC22.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-04-25 14:57:52696
.DOC34 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32013-04-25 14:57:59677
.DOC45.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42013-04-25 14:58:07737
.DOC356 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52013-04-25 14:58:21704
.PDF218.7 KB POBIERZparter2013-04-25 14:59:00715
.PDF245.5 KB POBIERZpoddasze2013-04-25 14:59:12755
.DOC31 KB POBIERZwyb贸r oferty2013-05-08 15:07:26580

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-25 14:57:16
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-25 15:01:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2247

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  25.04.2013 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  25.04.2013 13:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818254