logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania

UCHWA艁A NR XXVI/145/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281), oraz art. 90 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala si臋, co nast臋puje:
搂 1. 1. Dotacje z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego przys艂uguj膮:
1) ponadgimnazjalnym szko艂om niepublicznym dla doros艂ych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych na ka偶dego ucznia w wysoko艣ci 50% ustalonych w bud偶ecie Powiatu wydatk贸w bie偶膮cych ponoszonych w szko艂ach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia wg stanu na dzie艅 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji z zastrze偶eniem 搂 8, a w przypadku braku na terenie Powiatu szko艂y publicznej danego typu i rodzaju podstaw膮 do ustalenia wysoko艣ci dotacji s膮 wydatki bie偶膮ce ponoszone przez najbli偶szy powiat na prowadzenie szko艂y publicznej danego typu lub rodzaju,
2) niepublicznym o艣rodkom umo偶liwiaj膮cym dzieciom i m艂odzie偶y z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki w wysoko艣ci kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju o艣rodka w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla Powiatu Pyrzyckiego na jednego ucznia wg stanu na dzie艅 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji,
3) o艣rodkom, a tak偶e niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, kt贸re prowadz膮 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysoko艣ci kwoty przewidzianej na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej dla Powiatu Pyrzyckiego, pod warunkiem 偶e osoba prowadz膮ca o艣rodek lub poradni臋 poda organowi w艂a艣ciwemu do udzielania dotacji planowan膮 liczb臋 dzieci, kt贸re maj膮 by膰 obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji,
4) pocz膮wszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szko艂y, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, otrzymuj膮 dotacj臋 na ka偶dego ucznia, kt贸ry uczestniczy艂 w co najmniej 50% obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych w danym miesi膮cu.
搂 2. 1. Dotacji udziela si臋 na wniosek osoby prawnej b膮d藕 fizycznej prowadz膮cej szko艂臋, zwanej dalej osob膮 prowadz膮c膮, z艂o偶ony nie p贸藕niej ni偶 do dnia 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust. 1, powinien zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce elementy:
1) nazw臋 i adres szko艂y,
2) nazw臋 i adres osoby prowadz膮cej,
3) typ i rodzaj szko艂y,
4) forma kszta艂cenia,
5) system kszta艂cenia,
6) numer i dat臋 wydania za艣wiadczenia o wpisie szko艂y do ewidencji,
7) numer i dat臋 wydania decyzji o nadaniu uprawnie艅 szko艂y publicznej,
8) numer NIP szko艂y,
9) numer REGON szko艂y,
10) planowan膮 liczb臋 uczni贸w w roku, kt贸rego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
11) nazw臋 i numer rachunku bankowego szko艂y, na kt贸ry ma by膰 przekazana dotacja.
3. Wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.
4. Szko艂y niepubliczne posiadaj膮ce uprawnienia szko艂y publicznej, prowadz膮ce kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymuj膮 dotacj臋 z bud偶etu powiatu na ka偶dego s艂uchacza kursu, kt贸ry zda艂 egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, je偶eli organ prowadz膮cy szko艂臋:
1) z艂o偶y wniosek, na zasadach o kt贸rym mowa w ust. 1-3,
2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez s艂uchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty og艂oszenia wynik贸w tego egzaminu przez okr臋gow膮 komisj臋 egzaminacyjn膮.
5. Dotacje, o kt贸rych mowa w ust. 4 s膮 wyp艂acane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia przez osob臋 prowadz膮c膮 szko艂臋 za艣wiadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez s艂uchaczy, kt贸rzy uko艅czyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okr臋gow膮 komisj臋 egzaminacyjn膮 na wniosek osoby prowadz膮cej szko艂臋.
6. Szko艂y, o kt贸rych mowa w ust. 4 i z zastrze偶eniem ust. 5 otrzymuj膮 na ka偶dego s艂uchacza kursu, kt贸ry zda艂 egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotacj臋 z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 kwota przewidziana na jednego s艂uchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej
搂 3. 1. Osoba prowadz膮ca zobowi膮zana jest do:
1) sk艂adania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do 15 ka偶dego miesi膮ca, informacji o rzeczywistej liczbie uczni贸w aktualnej na pierwszy dzie艅 ka偶dego miesi膮ca, zgodnie ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y,
2) sk艂adania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do dnia 31 stycznia nast臋pnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 3 do niniejszej uchwa艂y,
3) sk艂adania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do 15 ka偶dego miesi膮ca, informacji o frekwencji uczni贸w na obowi膮zkowych zaj臋ciach edukacyjnych w poprzednim miesi膮cu, zgodnie ze wzorem stanowi膮cym za艂膮cznik nr 4 do niniejszej uchwa艂y,
4) prowadzenia wyodr臋bnionej dokumentacji finansowo-ksi臋gowej 艣rodk贸w finansowych otrzymanych na realizacj臋 zadania w spos贸b umo偶liwiaj膮cy identyfikacj臋 poszczeg贸lnych operacji ksi臋gowych w odniesieniu do danej szko艂y lub plac贸wki i dokumentacji zawieraj膮cej informacje o liczbie uczni贸w,
5) zg艂aszania w ci膮gu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.
搂 4. Dotacje s膮 udzielane od 1 stycznia ka偶dego roku bud偶etowego i przekazywane s膮 w 12 cz臋艣ciach w terminie do ostatniego dnia ka偶dego miesi膮ca.
搂 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osob臋 prowadz膮c膮 we wniosku.
搂 6. Dotacje s膮 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zada艅 szko艂y lub plac贸wki w zakresie kszta艂cenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spo艂ecznej i mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie na pokrycie wydatk贸w bie偶膮cych szko艂y.
搂 7. 1. Dotacje dla szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych, w kt贸rych zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwy偶szych ko艅cz膮 si臋:
1) w kwietniu - przys艂uguje r贸wnie偶 na ka偶dego absolwenta szko艂y, do ko艅ca roku szkolnego, w kt贸rym absolwent uko艅czy艂 szko艂臋. Podstaw膮 naliczenia dotacji za miesi膮ce: maj, czerwiec, lipiec, sierpie艅, b臋dzie spe艂nienie przez absolwenta szko艂y, warunku uczestnictwa w 50% obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych w miesi膮cu kwietniu,
2) w czerwcu - przys艂uguje r贸wnie偶 na ka偶dego absolwenta szko艂y, do ko艅ca roku szkolnego, w kt贸rym absolwent uko艅czy艂 szko艂臋. Podstaw膮 naliczenia dotacji za miesi膮ce: lipiec, sierpie艅, b臋dzie spe艂nienie przez absolwenta szko艂y, warunku uczestnictwa w 50% obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych w miesi膮cu czerwcu.
搂 8. 1. Cz臋艣ci dotacji, o kt贸rych mowa w 搂 4, b臋d膮 przekazywane w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej rzeczywistej liczbie uczni贸w wykazanej przez osob臋 prowadz膮c膮 w informacji, o kt贸rej mowa w 搂 3 ust. 1 pkt 1.
2. W przypadku przekazania w danym miesi膮cu dotacji naliczonej na uczni贸w, kt贸rzy nie spe艂nili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowi膮zkowych zaj臋膰 edukacyjnych, dotacja pobrana w nadmiernej wysoko艣ci podlega zwrotowi do bud偶etu powiatu pyrzyckiego w terminie 15 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 1 pkt 3.
搂 9. Do momentu przekazania przez ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania informacji o ostatecznej wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dany rok bud偶etowy, dotacja dla uczni贸w i wychowank贸w szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych b臋dzie udzielona w wysoko艣ci ustalonej w roku poprzednim. Za okres od 1 stycznia danego roku do czasu ich ostatecznego ustalenia zostanie sporz膮dzone rozliczenie kwot przekazywanych dotacji w odniesieniu do stawek ustalonych na dany rok.
搂 10. 1. Informacje o wysoko艣ci ostatecznej, na dany rok bud偶etowy, kwoty dotacji przys艂uguj膮cych szko艂om na zasadach okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych przepisach i niniejszej uchwale przekazuje si臋 osobom prowadz膮cym w 2013 r. niezw艂ocznie po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, a w latach nast臋pnych do dnia 30 kwietnia danego roku.
2. Informacje, o kt贸rych mowa w pkt 1, przekazywane s膮 przez Wydzia艂 Finansowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na podstawie informacji merytorycznej kom贸rki organizacyjnej.
3. Dotacje przekazywane za miesi膮c kwiecie艅 zostan膮 skorygowane o kwoty wynikaj膮ce z rozliczenia, o kt贸rym mowa w 搂 9.
搂 11. 1. Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego przys艂uguje prawo kontroli prawid艂owo艣ci wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na kt贸ry zosta艂a udzielona, stosownie do przepis贸w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie o艣wiaty, zwanej dalej kontrol膮, oraz:
1) zgodno艣ci danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) zgodno艣ci z艂o偶onego rozliczenia dotacji, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 1 pkt 2, z dokumentacj膮 organizacyjn膮 i finansow膮 szko艂y/plac贸wki.
2. Je偶eli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, 偶e dotacja zosta艂a:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienale偶nie,
3) pobrana w nadmiernej wysoko艣ci, podlega ona zwrotowi na zasadach okre艣lonych w ustawie o finansach publicznych.
搂 12. 1. Kontrol臋 przeprowadzaj膮 pracownicy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na podstawie imiennego upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
2. Upowa偶nienie zawiera:
1) imi臋 i nazwisko upowa偶nionej/ych os贸b,
2) nazw臋 kontrolowanej szko艂y/plac贸wki,
3) zakres przedmiotowy kontroli,
4) dat臋 rozpocz臋cia i przewidywany termin zako艅czenia kontroli.
3. Czynno艣ci kontrolne przeprowadza si臋 w siedzibie kontrolowanej szko艂y/plac贸wki w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecno艣ci pracownik贸w tej szko艂y/plac贸wki.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia si臋 organ prowadz膮cy szko艂臋/plac贸wk臋 co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacj膮 o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
搂 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporz膮dza si臋 protok贸艂 kontroli w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach, kt贸ry podpisuj膮 kontroluj膮cy i przedstawiciele kontrolowanej szko艂y/plac贸wki. Ka偶da strona protoko艂u jest parafowana przez podpisuj膮cych protok贸艂.
2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protoko艂u, przys艂uguje prawo zg艂oszenia zastrze偶e艅 co do ustale艅 zawartych w protokole kontroli. Zastrze偶enia nale偶y zg艂osi膰 kontroluj膮cemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protoko艂u kontroli.
3. W razie zg艂oszenia zastrze偶e艅, o kt贸rych mowa w ust. 3, kontroluj膮cy jest zobowi膮zany dokona膰 ich analizy i w miar臋 mo偶liwo艣ci podj膮膰 dodatkowe czynno艣ci kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadno艣ci zastrze偶e艅, zmieni膰 lub uzupe艂ni膰 odpowiedni膮 cz臋艣膰 protoko艂u kontroli.
4. W przypadku nieuwzgl臋dnienia zastrze偶e艅 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, kontroluj膮cy przekazuje pisemnie swoje stanowisko zg艂aszaj膮cemu zastrze偶enia. Kontrolowany podpisuje protok贸艂 w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontroluj膮cego.
5. W przypadku odmowy podpisania protoko艂u kontroli i z艂o偶enia wyja艣nie艅 przez kontrolowanego, kontroluj膮cy odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.
6. Odmowa podpisania protoko艂u kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustale艅 kontroli.
搂 14. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 15. Uchwa艂a ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2013 r.
搂 16. Traci moc uchwa艂a Nr XXXVIII/214/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
搂 17. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego


Wojciech Ku藕mi艅ski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC84 KB POBIERZza艂膮czniki2013-04-23 14:28:21612
.PDF1654 KB POBIERZUchwa艂a RIO w sprawie stwierdzenia niewa偶no艣ci cz臋艣ci uchwa艂y Nr XXVI/145/132013-06-03 15:32:35583

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 14:27:32
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 14:27:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1916

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.04.2013 13:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625665