logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania


UCHWA艁A XXVI/143/13
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i 搂 8 ust. 2 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w (Dz. U. Nr 5 poz. 46) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Skarg臋 Pana Edwarda Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2012 r. (rejestr skarg 2/12) z艂o偶on膮 do Rady Powiatu w Pyrzycach w dniu 18 stycznia 2012 r., postanawia si臋 pozostawi膰 bez rozpoznania, z przyczyn okre艣lonych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do przekazania Skar偶膮cemu niniejszej uchwa艂y.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXVI/143/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


UZASADNIENIE:

W dniu 18 stycznia 2012 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wp艂yn臋艂a skarga pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska oraz w zakresie za艂atwienia spraw petent贸w (rejestr skarg nr 2/12).
W uzasadnieniu skargi pan Edward Zawadzki napisa艂 "nie za艂atwione s膮 zg艂oszenia emisji nadmiernego ha艂asu przez zak艂ad Prescon Kozielice. Ostatnie pismo w tej sprawie dostarczy艂em 29 listopada 2011 r. Nadmieniam. I偶 zak艂ad dalej niszczy 艣rodowisko za czynnym poparciem Starosty i s艂u偶b powo艂anych do ochrony 艣rodowiska. Prosz臋 r贸wnie偶 o odpowied藕, dlaczego w Starostwie Pyrzyckim nie jest szanowane obowi膮zuj膮ce prawo?"
Wiceprzewodnicz膮cy Rady Powiatu w Pyrzycach dzia艂aj膮c w oparciu o 搂 8 ust. 2 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 8 stycznia 20102 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk贸w (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - z uwagi na og贸lne sformu艂owania zawarte w przedmiotowej skardze, wezwa艂 pana Edwarda Zawadzkiego pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. znak: BR.1510.2.1.2012.JK do sprecyzowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma - zarzut贸w, z pouczeniem, i偶 nieusuni臋cie brak贸w spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.
Skar偶膮cy udzieli艂 odpowiedzi na pismo Wiceprzewodnicz膮cego Rady, jednak z uwagi na fakt, i偶 w dalszym ci膮gu nie sprecyzowa艂 swoich zarzut贸w na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego, jego skarga pozostawiona zosta艂a bez rozpoznania. Jednocze艣nie Przewodnicz膮cy Rady Powiatu na podstawie art. 229 搂 1 kpa podtrzyma艂 stanowisko wyra偶one w uchwale Nr VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz w uchwale Nr XI/62/2011 z dnia 28 wrze艣nia 2011 r. pisz膮c stosown膮 adnotacj臋 na skardze pana Edwarda Zawadzkiego, i偶 wyja艣nienia z艂o偶one przez skar偶膮cego w pi艣mie z dnia 27 stycznia 2012 r. nie wnosz膮 nowych okoliczno艣ci w sprawie.
Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 26 lutego 2013 r. znak: NK-3.4100.49.2013.K do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu w Pyrzycach stwierdzi艂, i偶 Rada Powiatu powinna w tym wzgl臋dzie podj膮膰 stosown膮 uchwa艂臋 i jako organ nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego, zwr贸ci艂 si臋 do Rady Powiatu w Pyrzycach o rozpatrzenie merytoryczne skargi Pana Edwarda Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2012 r. i poinformowanie go o sposobie jej rozpatrzenia.
Pan Edward Zawadzki pierwsz膮 skarg臋 na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z艂o偶y艂 pismem z dnia 4 lipca 2007 r., do tej pory z艂o偶y艂 ich ponad 140. Wi臋kszo艣膰 z nich sk艂adana jest na dzia艂alno艣膰 Starost臋 Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i s膮 identycznej tre艣ci. Rada Powiatu wielokrotnie bada艂a zasadno艣膰 tych skarg.
Z powy偶szych wzgl臋d贸w sta艂o si臋 uzasadnione podj臋cie niniejszej uchwa艂y.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-04-23 14:26:00
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-23 14:26:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1730licznik odwiedzin: 12640118