logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

przebudowa istniej膮cej drogi wewn臋trznej dojazdowej do dw贸ch dom贸w mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze przy ul. M艂odych Technik贸w 5

Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa istniej膮cej drogi wewn臋trznej dojazdowej do dw贸ch dom贸w mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach (dzia艂ka nr 7/5 obr臋b 12 miasta Pyrzyce)
Numer og艂oszenia: 121790 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa istniej膮cej drogi wewn臋trznej dojazdowej do dw贸ch dom贸w mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach (dzia艂ka nr 7/5 obr臋b 12 miasta Pyrzyce).
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa istniej膮cej drogi wewn臋trznej dojazdowej do dw贸ch dom贸w mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach (dzia艂ka nr 7/5 obr臋b 12 miasta Pyrzyce). W ramach powy偶szego planuje si臋 wykona膰 przebudow臋 drogi utwardzonej kruszywem z recyklingu na dzia艂ce nr 7/5 obr. 12 m. Pyrzyce poprzez: - wybranie kruszywa, wykorytowanie, - u艂o偶enie warstwy odcinaj膮cej z piasku na pod艂o偶u z gruntu nieprzepuszczalnego grubo艣ci 10 cm, - podbudowy zasadniczej z kruszywa 艂amanego o grubo艣ci 20 cm stabilizowanej mechanicznie, - u艂o偶enie warstwy podsypki cementowo - piaskowej o grubo艣ci 5 cm po zag臋szczeniu, - u艂o偶enie warstwy 艣cieralnej z kostki polbrukowej (betonowej) szarej o grubo艣ci 8 cm, Konstrukcja ograniczona kraw臋偶nikiem wtopionym 12x25x100 cm. Zakres opracowania obejmuje przebudow臋 73,64 m drogi pocz膮wszy od rozwidlenia drogi z trylinki na dz. nr 7/5 obr. 12 m. Pyrzyce do ko艅ca ogrodzenia posesji na dzia艂ce nr 7/7 obr. 12 m. Pyrzyce. Cz臋艣膰 drogi zlokalizowana na dzia艂ce nr 7/5 wykonana jest z trylinki. Przy ko艅cu drogi nast臋puje jej rozwidlenie. Na tej samej dzia艂ce znajduje si臋 droga utwardzona kruszywem pochodz膮cym z recyklingu betonu wymieszanym z kruszywem mineralnym. Szczeg贸艂owo przedmiot zam贸wienia i zakres rob贸t okre艣lony zosta艂 w za艂膮cznikach Nr 5, 6, 7, 8, 9 do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.
II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zgodnie ze Specyfikacj膮 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia Publicznego oraz z ustaw膮 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 10.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 Prawo zam贸wie艅 publicznych dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) nie podlegaj膮 wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p. Ocena zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat rob贸t budowlanych. Ocena zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce sekretariat - pok贸j nr 106 (II pi臋tro).
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF172.6 KB POBIERZSIWZ2013-03-27 15:14:24695
.DOC28 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12013-03-27 15:14:33626
.DOC23 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-03-27 15:14:39641
.DOC36 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32013-03-27 15:14:46627
.DOC43.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42013-03-27 15:14:56638
.PDF519.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52013-03-27 15:15:13791
.PDF71.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62013-03-27 15:15:29659
.PDF178.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 72013-03-27 15:15:50670
.PDF31 KB POBIERZza艂膮cznik nr 82013-03-27 15:16:01676
.PDF711.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 92013-03-27 15:16:28662
.PDF323.5 KB POBIERZzmiana terminu sk艂adania ofert2013-04-08 15:03:34549
.DOC34.5 KB POBIERZwynik post臋powania2013-04-18 13:45:50737

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-27 15:14:11
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-27 15:14:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2158licznik odwiedzin: 11838715