logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

na 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania

na 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania.
Numer og艂oszenia: 120270 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: na 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. 艁膮czna ilo艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia wynosi 5. UWAGA! - w celu zapewnienia mo偶liwo艣ci realizacji wszystkich cz臋艣ci zam贸wienia ka偶dy z Wykonawc贸w mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na NIE WI臉CEJ NI呕 DWIE CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA. Oferty wykonawc贸w z艂o偶one na wi臋cej ni偶 dwie cz臋艣ci zostan膮 odrzucone z uwagi na niezgodno艣膰 ich tre艣ci z tre艣ci膮 SIWZ. Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania, w tym przeprowadzenie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych wed艂ug nast臋puj膮cych punkt贸w: Informatyka 14 grup/336 godzin, Indywidualna pomoc pedagogiczna, organizowanie grup uczestnik贸w do poszczeg贸lnych zaj臋膰 specjalistycznych dla uczni贸w z trudno艣ciami w uczeniu si臋 oraz zagro偶onych niedostosowaniem oraz organizowanie grup rodzic贸w i opiekun贸w uczni贸w do zaj臋膰 szko艂a dla rodzic贸w, uczestnictwo w grupach trenerskich (razem 120 godzin). 1.cz臋艣膰 zam贸wienia PEDAGOGA GR. 1 (od podpisania umowy do 31.12.2014). Informatyka - nauka obs艂ugi wybranych program贸w z pakietu Office oraz oprogramowania do obr贸bki zdj臋膰 i film贸w oraz prezentacji multimedialnych. G艂贸wnym za艂o偶eniem jest poszerzenie wiedzy poprzez aktywno艣膰 uczestnik贸w. 2.cz臋艣膰 zam贸wienia INFORMATYKA GR. 1 (od podpisania umowy do 31.12.2014). 3.cz臋艣膰 zam贸wienia INFORMATYKA GR. 2 (od podpisania umowy do 31.12.2014). 4.cz臋艣膰 zam贸wienia INFORMATYKA GR. 3 (od IX.2013 do 31.12.2014). 5.cz臋艣膰 zam贸wienia INFORMATYKA GR. 4 (od IX.2013 do 31.12.2014)..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 80.31.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje i/lub b臋dzie dysponowa艂 dla danej cz臋艣ci, na kt贸r膮 sk艂ada ofert臋 co najmniej jedn膮 osob膮 spe艂niaj膮c膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: dla cz臋艣ci 1: - wykszta艂cenie wy偶sze pedagogiczne, - minimum 5 letni w ostatnich 7 latach sta偶 pracy w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w plac贸wce o艣wiatowej na poziomie szko艂y 艣redniej ko艅cz膮cej si臋 egzaminem maturalnym. dla cz臋艣ci od 2 do 5: - wykszta艂cenie minimum wy偶sze o kierunku zgodnym z przedmiotem danej cz臋艣ci zam贸wienia, - kwalifikacje uprawniaj膮ce do nauczania w szkole 艣redniej ko艅cz膮cej si臋 egzaminem maturalnym oraz stopie艅 nauczyciela minimum kontraktowego o kierunku nauczania zgodnym z dan膮 cz臋艣ci膮 zam贸wienia, - minimum 5 letni w ostatnich 7 latach sta偶 pracy w nauczaniu zgodnym z dan膮 cz臋艣ci膮 zam贸wienia w plac贸wce o艣wiatowej na poziomie szko艂y 艣redniej ko艅cz膮cej si臋 egzaminem maturalnym.
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
. wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
. wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
. lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 02.04.2013 godzina 07:45, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF366 KB POBIERZSIWZ2013-03-26 20:35:15612

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-26 20:32:51
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-26 20:32:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1691licznik odwiedzin: 11838685