logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

艣wiadczenie us艂ug dostarczania posi艂k贸w dla uczestnik贸w projektu

Numer og艂oszenia: 120268 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艣wiadczenie us艂ug dostarczania posi艂k贸w dla uczestnik贸w projektu.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostarczanie posi艂k贸w dla uczestnik贸w projektu Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie dostarczy膰 w okresie realizacji projektu posi艂ki: - Zestaw obiadowy, dwudaniowy z napojem (drugie danie co najmniej trzy razy w tygodniu danie mi臋sne), b膮d藕 sokiem oraz owocem lub dodatkiem w formie deseru. - Dania g艂贸wne winny by膰 gor膮ce i gotowe do spo偶ycia. - Przygotowane, dostarczone i podane posi艂ki b臋d膮 艣wie偶e, pierwszej jako艣ci, zamkni臋te w pojemnikach przeznaczonych dla produkt贸w wymagaj膮cych sta艂ych warunk贸w temperaturowych. - Spos贸b podania - estetycznie z zapewnieniem talerzy, szklanek, sztu膰c贸w i serwetek. - Posi艂ki powinny posiada膰 odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygl膮d. Wykonawca przy oferowaniu obiad贸w uwzgl臋dnia膰 b臋dzie 艣wie偶e produkty. - Wy偶ywienie powinno spe艂nia膰 wymogi aktualnych wytycznych Instytutu 呕ywno艣ci i 呕ywienia. - W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posi艂k贸w brak贸w jako艣ciowych 艣wiadczonych us艂ug, Zamawiaj膮cemu przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo obni偶enia wynagrodzenia b膮d藕 zerwania umowy z tytu艂u realizowanej us艂ugi przez Wykonawc臋. - Miejscem dostaw posi艂k贸w jest: Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach - Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce ul. Lipia艅ska 2, 74-200 Pyrzyce. - 艁膮czna szacunkowa ilo艣膰 posi艂k贸w wynosi: 9 600 sztuk. - Wykonawca zapewni transport dostosowanymi do przewozu posi艂k贸w pojazdami samochodowymi, kt贸rego warto艣膰 wliczona jest w cen臋 jednostkow膮 posi艂ku. - Wykonawca zapewni na sw贸j koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia pojemniki na odpady oraz odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa..
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 55.52.40.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony je偶eli Wykonawca dope艂ni艂 wszystkich formalno艣ci wynikaj膮cych z przepis贸w prawa reguluj膮cych 艣wiadczenie us艂ug, kt贸rych przedmiotem jest dostarczanie posi艂k贸w do szk贸艂.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
. wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
. lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
. 1 - Cena - 50
. 2 - Odleg艂o艣膰 kuchni, w kt贸rej przygotowywane b臋d膮 posi艂ki od miejsca dostaw - 50
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 02.04.2013 godzina 07:45, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF169.2 KB POBIERZSIWZ2013-03-26 20:31:31796
.DOC133 KB POBIERZwyja艣nienie nr 12013-03-29 11:42:53541
.DOC132.5 KB POBIERZwyb贸r oferty2013-04-09 08:16:40531

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-26 20:30:51
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-26 20:30:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1895licznik odwiedzin: 11797869