logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu na przeprowadzenie audytu

na realizacj臋 zlecenia przeprowadzenia audytu wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz jednostkach organizacyjnych podleg艂ych Powiatowi Pyrzyckiemu

Pyrzyce, dnia 10 maja 2012 r.Og艂oszenie
na realizacj臋 zlecenia przeprowadzenia audytu wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz jednostkach organizacyjnych podleg艂ych Powiatowi PyrzyckiemuZapytanie ofertowe
dla zam贸wienia o warto艣ci nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty
14 000 euro.
Powiat Pyrzycki z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza Pa艅stwa do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie audytu wewn臋trznego:
dla wariantu I - jednorazowego zrealizowania zadania audytowego,
dla wariantu II - w cyklu zawartej umowy 12-miesi臋cznej,
wed艂ug poni偶szego opisu:
1. Zamawiaj膮cy: Powiat Pyrzycki, reprezentowany przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 4 w Pyrzycach, tel: 91 88 11 300; fax: 91 88 63 213, e-mail: starostwo@pyrzyce.pl.
2. Przedmiot zam贸wienia: Us艂uga przeprowadzenia audytu wewn臋trznego w Powiecie Pyrzyckim wed艂ug standard贸w okre艣lonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z p贸藕n. zm.) zwanej w dalszej cz臋艣ci zapytania ustaw膮, w zakresie:

1) przeprowadzenia analizy obszar贸w ryzyka dla Powiatu Pyrzyckiego (Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu),
2) przygotowania w porozumieniu z Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego planu audytu w oparciu o analiz臋 obszar贸w ryzyka w zakresie dzia艂ania Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz innych podleg艂ych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych powiatu,
3) opracowanie programu poszczeg贸lnych zada艅 audytowych,
4) przeprowadzenie 2 zada艅 audytowych, zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewn臋trznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108), standardami audytu wewn臋trznego w jednostkach sektora finans贸w publicznych (Dz. U. MF. z 2010 r., Nr 5, poz. 24),
5) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewn臋trznego,
6) skompletowanie dokumentacji - prowadzenie akt sta艂ych i bie偶膮cych. Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV) - 79.21.22.00-5

3. Termin wykonania: dla wariantu I - od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2013 r.
dla wariantu II - od podpisania umowy do zako艅czenia w okresie 12 miesi臋cy.

4. Opis warunk贸w udzia艂u:
1) ofert臋 na przeprowadzenie audytu wewn臋trznego dla Powiatu Pyrzyckiego sk艂ada us艂ugodawca w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
2) uprawniony do przeprowadzenia audytu wewn臋trznego dla Powiatu Pyrzyckiego "us艂ugodawca" musi spe艂ni膰 wymagania wynikaj膮ce z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
3) wykaza膰 si臋 opracowaniem min. 3 plan贸w audytowych dla JST
4) wykaza膰 co najmniej 10 zada艅 audytowych ( poda膰 tematy ) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zada艅 zrealizowanych na rzecz starostwa powiatowego.

5. Wykaz o艣wiadcze艅 i dokument贸w do dostarczenia przez us艂ugodawc臋:
1) formularz ofertowy (za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania),
2) o艣wiadczenie dotycz膮ce do艣wiadczenia wykonawcy (za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania). Nale偶y wype艂ni膰 po jednym egzemplarzu dla poszczeg贸lnych os贸b wyznaczonych do przeprowadzenia audytu,
3) dokument(y) potwierdzaj膮cy(e) posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu wewn臋trznego, o kt贸rych mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
4) wypisy z w艂a艣ciwych rejestr贸w w przypadku os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, czy sp贸艂ek prawa handlowego. Podmioty nie b臋d膮ce osobami fizycznymi przedk艂adaj膮 aktualny wyci膮g z KRS wystawiony nie wcze艣niej, ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem sk艂adania ofert,
5) o艣wiadczenie, 偶e wykonawca wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.),
Wymagane dokumenty w zakresie pkt. 3, 4, mog膮 by膰 z艂o偶one w formie kserokopii i potwierdzone "za zgodno艣膰 z orygina艂em" przez osob臋 uprawnion膮.
6. Kryteria oceny ofert:
Wybrana zostanie oferta z najni偶sz膮 cen膮 za wykonanie przedmiotu zam贸wienia i odpowiadaj膮ca wszystkim warunkom postawionym przez zamawiaj膮cego w tym post臋powaniu. Nie dopuszcza si臋 waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo uniewa偶nienia post臋powania na ka偶dym etapie bez podania przyczyn.
7. Termin i miejsce sk艂adania ofert:

1) Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia 28 czerwca 2012 r. do godz. 1200 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, I pi臋tro pok贸j 106 lub przes艂anie poczt膮 na wskazany adres. Koperta powinna zawiera膰 adnotacj臋:

"OFERTA - AUDYT WEWN臉TRZNY"
NIE OTWIERA膯 PRZED DNIEM 28.06.2012 , PRZED GODZIN膭 13002) Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane,
3) Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4 (parter)
4) Otwarcie ofert jest jawne.

Za艂膮czniki:

1) formularz ofertowy,
2) o艣wiadczenie dotycz膮ce do艣wiadczenia Wykonawcy.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC42 KB POBIERZza艂膮czniki2012-05-10 14:29:04751
.DOC29.5 KB POBIERZwyja艣nienia2012-06-20 15:19:30598
.DOC22 KB POBIERZwyb贸r oferty2012-07-11 12:54:38592

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-05-10 14:27:13
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-08 12:26:16
Liczba wy艣wietle艅 : 2148

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.05.2012 13:27poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.05.2012 13:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797022