logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Na 艣wiadczenie us艂ugi transportu dla Uczestnik贸w projektu POKL

Na 艣wiadczenie us艂ugi transportu dla Uczestnik贸w projektu POKL.
Numer og艂oszenia: 94580 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Na 艣wiadczenie us艂ugi transportu dla Uczestnik贸w projektu POKL..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug transportowych: CZ臉艢膯 I 1. Rozwiezienie uczni贸w po dodatkowych zaj臋ciach (oko艂o 13 050 km.): Odwozy m艂odzie偶y z ZS nr 1 w Pyrzycach do 55 miejscowo艣ci powiatu pyrzyckiego po dodatkowych zaj臋ciach, przy sporz膮dzonych rozk艂adach jazdy w momencie organizacji grup. Jednocze艣nie przewo藕nik comiesi臋cznie zobowi膮zany b臋dzie do wystawienia faktury z ilo艣ci膮 przejechanych kilometr贸w wraz z kart膮 przejechanych kilometr贸w. Podczas realizacji projektu zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmian tras, a tym samym ilo艣ci kilometr贸w. Jednocze艣nie mo偶liwa r贸wnie偶 b臋dzie rezygnacja przez zamawiaj膮cego z przejazdu w danym dniu. Wykonawca otrzyma zap艂at臋 za przejechane kilometry. Ka偶dego dnia, w kt贸rym realizowany b臋dzie transport osoba wyznaczona przez zamawiaj膮cego do godziny 12:00 przeka偶e wykonawcy informacj臋 dotycz膮c膮 ilo艣ci os贸b korzystaj膮cych z przejazdu w danym dniu. Do zapewnienia przewoz贸w wystarczaj膮ce b臋d膮 pojazdy mieszcz膮ce 8-9 oraz 12- 15 os贸b. W przypadku mniejszej ilo艣ci os贸b korzystaj膮cych z przejazdu w danym dniu Wykonawca mo偶e zapewni膰 mniejszy pojazd osobowy. CZ臉艢膯 II 2. Transport na wyjazdy na basen (oko艂o 17 280 km.): Transport uczni贸w na przewozy uczni贸w na trasie ZS 1 Pyrzyce - basen Gryfino i z powrotem. Udzia艂 w zaj臋ciach na p艂ywalni we藕mie 14 grup po 10 os贸b. Wyjazdy b臋d膮 odbywa艂y si臋 w systemie po dwie grupy 10 osobowe przez 3 miesi膮ce. Nast臋pnie kolejne dwie grupy 10 osobowe przez 3 miesi膮ce itd. Jednorazowo przewo偶onych b臋dzie 20 os贸b + 1 lub 2 opiekun贸w..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 16.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cyn nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony je偶eli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania drogowego przewozu os贸b i rzeczy w krajowym transporcie drogowym.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
.
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 15.03.2013 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce..
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艢rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC218.5 KB POBIERZSIWZ2013-03-08 12:23:57601
.DOC115 KB POBIERZwyja艣nienie nr 12013-03-12 12:50:55502
.DOC136 KB POBIERZwyb贸r oferty2013-03-20 08:08:43540

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-08 12:23:36
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-08 12:23:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1847licznik odwiedzin: 11836242