logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w dla obr臋b贸w Obromino i Pstrowice w gminie Pyrzyce z podzia艂em na 2 zadania

Wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w dla obr臋b贸w Obromino i Pstrowice w gminie Pyrzyce z podzia艂em na 2 zadania
Numer og艂oszenia: 92574 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w dla obr臋b贸w Obromino i Pstrowice w gminie Pyrzyce z podzia艂em na 2 zadania.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w w dw贸ch obr臋bach w gminie Pyrzyce z podzia艂em na dwa zadania, poprzez dostosowanie obecnej ewidencji grunt贸w i budynk贸w do wymog贸w rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grunt贸w i budynk贸w (Dz. U. nr 38, poz. 454), w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r. ze zm.)..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.35.43.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 Prawo zam贸wie艅 publicznych dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) nie podlegaj膮 wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy wykonali nale偶ycie w okresie ostatnich 3 latach przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum 1 zlecenie podobne do obj臋tego przedmiotem zam贸wienia. Za zlecenie podobne zamawiaj膮cy uzna: wykonanie zlecenia polegaj膮cego na modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w, za艂膮czaj膮c dokumenty potwierdzaj膮ce nale偶yte wykonanie zam贸wienia (np. referencje, protok贸艂 odbioru prac itd.). Ocena spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie dokument贸w z艂o偶onych przez wykonawc臋, na zasadzie SPE艁NIA/NIE SPE艁NIA.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowa膰 osobami posiadaj膮cymi uprawnienia do pe艂nienia funkcji kierownika prac z zakresu nr 1 i nr 2 , zgodnie z ustaw膮 z dnia 17 maja 1989r. (jedn. tekst Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zm.) Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ocena spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie dokument贸w z艂o偶onych przez wykonawc臋, na zasadzie SPE艁NIA/NIE SPE艁NIA.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: www.pyrzyce.samorzady.pl..
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,. ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - I pi臋tro, sekretariat Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Obromino.
1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w - obr臋b Obromino, Ilo艣膰 dzia艂ek 299, ilo艣膰 budynk贸w 155, Powierzchnia 539 ha, ilo艣膰 jednostek rejestrowych 198.Rok za艂o偶enia ewidencji grunt贸w 1963.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Pstrowice..
1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w obr臋b Pstrowice, ilo艣膰 dzia艂ek 219, ilo艣膰 budynk贸w 141, powierzchnia 565 ha, Ilo艣膰 jednostek rejestrowych 150, Rok za艂o偶enia ewidencji grunt贸w 1966. 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.35.43.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.11.2013. 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.35.43.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.11.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF128.4 KB POBIERZSIWZ2013-03-07 11:30:39687
.PDF7209.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12013-03-07 11:32:351132
.DOC16 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-03-07 11:32:55643
.DOC12 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32013-03-07 11:33:01609
.DOC21.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42013-03-07 11:33:11613
.DOC15 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52013-03-07 11:33:22581
.DOC26.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62013-03-07 11:33:35630
.PDF76.3 KB POBIERZwynik post臋powania2013-03-25 10:44:56861

Autor : Bo偶ena Gottfried
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-07 11:30:12
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-07 11:34:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2176

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.03.2013 10:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796903