logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

艢wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania.

艢wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania.

Numer og艂oszenia: 84218 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: na 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug poszerzenia oferty edukacyjnej o zaj臋cia wyr贸wnawcze, rozwijaj膮ce i specjalistyczne oraz wdro偶enie nowych innowacyjnych form nauczania, w tym przeprowadzenie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych:
1. MATEMATYKA 20 grup/480 godzin,
2. FIZYKA 8 grup/192 godziny.
3. CHEMIA 8 grup/192 godziny,
4. BIOLOGIA 9 grup/216 godzin Podczas zaj臋膰 b臋d膮 mia艂y zastosowanie formy wsparcia w zale偶no艣ci od wynik贸w test贸w diagnostycznych. Aktywne formy nauki wspomagane b臋d膮 nowoczesn膮 technik膮: tablice multimedialne, komputery, itp. Podstawowym za艂o偶eniem b臋dzie samodzielne rozwijanie zainteresowa艅 uczni贸w przedmiotami poprzez anga偶owanie do samodzielnego przeprowadzania do艣wiadcze艅 z chemii, fizyki oraz rozwi膮zywanie problem贸w teoretycznych z zakresu wybranych zagadnie艅 z dziedziny przedmiot贸w matematyczno-przyrodniczych.
5. GEOGRAFIA 8 grup/192 godziny, Zaj臋cia prowadzone metod膮 warsztatow膮. Na kt贸rej uczniowie charakteryzuj膮 wybrane krainy geograficzne Polski oraz rozwi膮zywane b臋d膮 zadania obliczeniowe z geografii.
6. INFORMATYKA 14 grup/336 godzin, Nauka obs艂ugi wybranych program贸w z pakietu Office oraz oprogramowania do obr贸bki zdj臋膰 i film贸w oraz prezentacji multimedialnych. G艂贸wnym za艂o偶eniem jest poszerzenie wiedzy poprzez aktywno艣膰 uczestnik贸w.
7. J. ANGIELSKI 13 grup/312 godzin,
8. J. NIEMIECKI 12 grup/312 godzin Zaj臋cia prowadzone metod膮 komunikatywn膮. Grupy zaawansowania zostan膮 utworzone na podstawie testu plasuj膮cego. Uczni贸w i uczennice b臋d膮 korzysta膰 z kontynentu j臋zykowego na platformie e-laringowej, nauczyciele b臋d膮 za jej pomoc膮 koordynowa膰 nauczanie.
9. Zaj臋cia z doradztwa zawodowego, celem b臋dzie kszta艂towanie postaw przedsi臋biorczych, umiej臋tno艣ci rozpoznawania zasob贸w osobistych i wykorzystanie ich w kszta艂towaniu swojej drogi zawodowej, rozwijanie potrzeb samokszta艂cenia i samorealizacji. Od podpisania umowy do VI.2014, 3 grupy/po 15 os贸b, 2 godziny/tydzie艅 przez 12 tygodni (razem 72 godziny). Liczba os贸b uzale偶niona jest od okresu trwania zaj臋膰. Zaj臋cia prowadzone b臋d膮 metod膮 warsztatow膮.
10. Indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego, w tygodniu przez 21 tygodni/ rok x 2 godziny/tydzie艅 (razem 84 godzin),
11. Indywidualna pomoc psychologiczna, od organizowanie pomocy w formie zaj臋膰 specjalistycznych dla uczni贸w z trudno艣ciami w uczeniu si臋 oraz zagro偶onych niedostosowaniem, przez 21 tygodni/rok x 4 godziny/tydzie艅 (razem 168 godzin), 20 os贸b.
12. Trening zast臋powania agresji TZA_ART - da uczestnikom mo偶liwo艣膰 radzenia sobie z emocjami, z agresj膮 innych i w艂asn膮. W ka偶dej 6 osobowej grupie trenerskiej (2 trener贸w na grup臋 6 osobow膮). Czas trwania 2 godzny/tydzie艅, 艂膮cznie 40 godzin x 3 grupy (razem 120 godzin),
13. szko艂a dla rodzic贸w - nauka umiej臋tno艣ci komunikacyjnych, dobra komunikacja z dzieckiem daje szans臋 na profilaktyk臋 zachowa艅 niepo偶膮danych, zagro偶enia niedostosowaniem i jest profilaktyk膮 uzale偶nie艅. Program przyczyni si臋 do budowania silnej wi臋zi mi臋dzy rodzicami a dzie膰mi na ka偶dym etapie proces贸w dojrzewania. Warsztaty obejm膮 2 grupy 1 raz w tygodniu, po 3 godziny (razem 60 godzin),
14. Jak radzi膰 sobie ze stresem kl. III, celem b臋dzie przygotowanie maturzyst贸w do radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych np. przed egzaminem maturalnym. Zaj臋cia odbywa膰 si臋 b臋d膮 1 raz w tygodniu 2 godziny na 9 klas x 2 trener贸w (艂膮cznie 36 godzin),
15. Jak rozbroi膰 agresj臋 radzenie sobie z agresj膮 w艂asnych i innych. Na (ka偶d膮) klas臋 przypada 2 godziny zaj臋膰 (po 1 godzina/tydzie艅). W trakcie zaj臋膰 uczniowie poznaj膮 sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych gdy maj膮 kontakt z kim艣 kto jest agresywny i poznaj膮 sposoby radzenia sobie z agresj膮 w艂asn膮 (艂膮cznie 52 godziny),
16. Opiekunowie podczas wyjazd贸w na basen - 4 godziny/tydzie艅 dw贸ch opiekun贸w x 72 wyjazdy. Zaj臋cia odbywa膰 si臋 b臋d膮 w pomieszczeniach Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Zamawiaj膮cy bezp艂atnie udost臋pni pracownie wyposa偶one w sprz臋t zakupiony w ramach projektu, m.in. pracownia fizyki, biologii i chemii, matematyczna, pomoce dydaktyczne i podr臋czniki, rzutnik, tablic臋 multimedialn膮 itp. Zaj臋cia odbywa膰 si臋 b臋d膮 w tygodniu (od poniedzia艂ku do pi膮tku), po zaj臋ciach lekcyjnych 2 godziny/tydzie艅 z ka偶dego przedmiotu, w trakcie 45 minut jednej godziny dydaktycznej. Ka偶de zaj臋cia b臋d膮 w 100% prowadzone z wykorzystaniem aktywizuj膮cych metod nauczania m.in. metoda projekt贸w, praca w grupach z wykorzystaniem burzy m贸zg贸w, laboratoria, warsztaty, 膰wiczenia, dyskusja oraz analizie tekstu. M艂odzie偶 b臋dzie pracowa艂a z wykorzystaniem obowi膮zuj膮cych akt贸w prawnych dost臋pnych w Internecie, oraz przygotowanych przez wyk艂adowc贸w materia艂贸w dydaktycznych (tekst, procedura z poleceniami, skrypty). Zamawiaj膮cy udost臋pni uczniom pomoce dydaktyczne (podr臋czniki, testy, zbiory zada艅 itp.). Osoby z ni偶szymi wynikami b臋d膮 pracowa膰 w grupach z osobami lepszymi. Podczas zaj臋膰 role w pracach grupowych b臋d膮 przydzielane niezale偶nie od p艂ci. Ramowy plan nauczania b臋dzie ustalany na bie偶膮co..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 80.31.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zamawiaj膮cy nie doprecyzowuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
.
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: tak

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC221 KB POBIERZSIWZ2013-03-01 09:19:41781
.DOC33.5 KB POBIERZwyja艣nienie nr 12013-03-06 14:56:09570
.DOC221 KB POBIERZSIWZ po zmianach2013-03-06 14:56:26622
.DOC59 KB POBIERZwyja艣nienie nr 22013-03-11 18:09:24559
.DOC261.5 KB POBIERZSIWZ po zmianach nr 22013-03-11 18:10:11673
.DOC134.5 KB POBIERZwyja艣nienie nr 32013-03-13 10:06:48546

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-03-01 09:19:17
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-01 09:23:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2223

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  01.03.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  01.03.2013 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  01.03.2013 08:20poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  01.03.2013 08:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836107