logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wymiana instalacji wodoci膮gowej na potrzeby budowy dw贸ch dom贸w jednorodzinnych z przeznaczeniem na plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮 przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach

Pyrzyce: Wymiana instalacji wodoci膮gowej na potrzeby budowy dw贸ch dom贸w jednorodzinnych z przeznaczeniem na plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮 przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 14720 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wymiana instalacji wodoci膮gowej na potrzeby budowy dw贸ch dom贸w jednorodzinnych z przeznaczeniem na plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮 przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wymiana instalacji wodoci膮gowej w budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zakres rob贸t obejmuje wymian臋 poziom贸w instalacji wodoci膮gowej od zasuwy w komorze poprzez poziom do kuchni, do w臋z艂a cieplnego odej艣膰 do blok贸w A i B internatu z pod艂膮czeniem odej艣膰 znajduj膮cej si臋 w pomieszczeniu starej kot艂owni. W zwi膮zku z pe艂nieniem przez instalacj臋 funkcji zabezpieczenia p.po偶, instalacj臋 wykona膰 z rur stalowych ocynkowanych 艂膮czonych na gwint lub ko艂nierz. Instalacj臋 prowadzi膰 po wierzchu 艣cian. Na odcinku od studni z zasuwami do 艣ciany budynku instalacj臋 wykona膰 z rur PE sdr11 f-110mm. Na odej艣ciach montowa膰 armatur臋 odcinaj膮c膮. Na odej艣ciu do nowoprojektowanej sieci zamontowa膰 wodomierz sprz臋偶ony f-80 mm z zasuwami odcinaj膮cymi. Po wykonaniu instalacj臋 podda膰 pr贸bie szczelno艣ci, zdezynfekowa膰 oraz przep艂uka膰. Wszystkie przej艣cia przez przegrody budowlane wykona膰 w tulejach ochronnych..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zgodnie ze Specyfikacj膮 Istotnych Warunk贸w Zzam贸wienia i ustaw膮 Prawo zam贸wie艅 publicznych
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 28.02.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 Prawo zam贸wie艅 publicznych dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) nie podlegaj膮 wykluczeniu z udzia艂u w post臋powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat rob贸t budowlanych. Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: bip.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 09:00, miejsce: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4, pok贸j nr 121.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: NIe dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF171.6 KB POBIERZSIWZ2013-01-10 11:05:41743
.DOC27.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12013-01-10 11:07:58717
.DOC23 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22013-01-10 11:08:05717
.DOC35.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32013-01-10 11:08:13714
.DOC43.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 42013-01-10 11:08:22729
.PDF2024 KB POBIERZza艂膮cznik nr 52013-01-10 11:09:06728
.PDF95.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 62013-01-10 11:09:17715
.PDF251.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 72013-01-10 11:09:29768
.PDF781 KB POBIERZWyja艣nienie nr 12013-01-17 18:59:02648
.PDF424.8 KB POBIERZWyja艣nienie nr 22013-01-17 18:59:25656
.PDF117.9 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2013-01-28 15:10:12712

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2013-01-10 11:03:07
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-10 11:05:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2224

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.01.2013 10:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796837