logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.PROTOK脫艁 NR 28/2004
z dnia 30 lipca 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a informacj臋 w sprawie funkcjonowania tej plac贸wki w miesi膮cu czerwcu. Piotr Rybkowski spyta艂 jak jednostka b臋dzie sp艂aca膰 zaci膮gni臋te po偶yczki. Pani dyrektor wyja艣ni艂a, 偶e sp艂ata po偶yczki z Powiatowego Urz臋du Pracy jest roz艂o偶ona na trzy lata z mo偶liwo艣ci膮 rozpocz臋cia sp艂aty od nast臋pnego roku. W sprawie po偶yczki od Starostwa Skarbnik zaproponowa艂 ustalenie realnego terminu sp艂aty i przed艂u偶enie terminu, kt贸ry up艂yn膮艂 w ko艅cu czerwca. Poza zobowi膮zaniami z tytu艂u po偶yczek ZOL reguluje swoje zobowi膮zania wynikaj膮ce z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci terminowo.
Zarz膮d zwr贸ci艂 uwag臋 na niezbyt przejrzyst膮 form臋 sprawozdania. Zaproponowano, aby nie ujmowa膰 w nim 艣rodk贸w naliczonych za procedury ponadlimitowe. Dla por贸wnania powinie by膰 podany wynik finansowy za poprzedni miesi膮c, a przy sprawozdaniu p贸艂rocznym wyniki winny by膰 podane narastaj膮co. Wskazane jest r贸wnie偶, aby przy relacjonowaniu sprawozdania by艂a obecna osoba przygotowuj膮ca zestawienia finansowe. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 z uwzgl臋dnienie powy偶szych uwag w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Przed podj臋ciem decyzji w sprawie wynagrodzenia za miesi膮c czerwiec dyskutowano o mo偶liwo艣ciach i szansach jednostki na popraw臋 sytuacji finansowej. Piotr Rybkowski zaproponowa艂, aby pani dyrektor przygotowa艂a plan naprawczy, kt贸ry umo偶liwi racjonalne dzia艂anie. Obecnie wi臋kszo艣膰 dzia艂a艅 jest przypadkowa i nastawiona na dora藕ne efekty. Zarz膮d podj膮艂 decyzje o wyp艂aceniu pe艂nego wynagrodzenia dyrektorowi ZOL za miesi膮c czerwiec w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Przy okazji wynagrodzenia dla dyrektora ZOL Wicestarosta z艂o偶y艂 wniosek o sprawdzenie przez radc臋 prawnego aktualnego stanu prawnego w zakresie um贸w o zarz膮dzanie i obowi膮zk贸w dotycz膮cych wynagrodzenia.

Ad 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do zatwierdzenia projekt贸w na realizacj臋 program贸w stypendialnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Uchwa艂a dotyczy艂a skierowania Danuty Krzemi臋dak, Ireny Letka, Kazimierza 艢wiat艂owskiego, Julii Budzianowskiej, Stanis艂awa Hrymowicza, Stanis艂awy Kurek, Armeli Szczygie艂, Alfredy Bia艂ek, Jana Cia艣 i Stanis艂awy Bajko. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Projekt Nr 97 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004. Zwo艂anie sesji nadzwyczajnej zosta艂o podyktowane potrzeb膮 podj臋cia uchwa艂 w sprawie:
upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do zatwierdzenia projekt贸w na realizacj臋 program贸w stypendialnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004, w sprawie przej臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o u偶yczenie parteru budynku przy Placu Ratuszowym 1 dla potrzeb O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. Od roku 2003 Zarz膮d Powiatu prowadzi korespondencj臋 z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie ww. pomieszcze艅 stanowi膮cych udzia艂 powiatu. Niestety rzeczowe propozycje Zarz膮du nie zyskuj膮 akceptacji przedstawiciela Gminy. Dotyczy艂o to zar贸wno przekazania pomieszcze艅 na Dzia艂 Tradycji i Promocji Regionu, jak i dla O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej. Akceptacji nie zyska艂a r贸wnie偶 propozycja zamiany nieruchomo艣ci ani sprzeda偶y po obni偶onej cenie. Obecnie Burmistrz proponuje przekazanie pomieszcze艅 z mo偶liwo艣ci膮 wykupu po up艂ywie roku u偶ytkowania. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na kolejne, odsuni臋te w czasie procedury. Mo偶liwe jest tylko rozwi膮zanie polegaj膮ce na wykupie udzia艂贸w powiatu przez Gmin臋 za cen臋 wywo艂awcz膮 z ostatniego przetargu tj. 500 000 z艂. Warunki zap艂aty zostan膮 uzgodnione na wsp贸lnym spotkaniu stron. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozwi膮zania problemu z艂ej jako艣ci wody dostarczanej do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach stwierdzi艂 decyzj膮 z dnia 21 lipca 2004 r. brak przydatno艣ci wody do spo偶ycia i innych cel贸w gospodarczych. Por贸wnanie jako艣ci wody u innych odbiorc贸w z tego samego 藕r贸d艂a wskazuje na to, 偶e zanieczyszczenia dostaj膮 si臋 do wody na odcinku sieci Zespo艂u Szk贸艂. Obecnie jako艣膰 wody spe艂nia minimalne wymagania jednak problem wymaga rozwi膮zania. Najw艂a艣ciwsze by艂oby pod艂膮czenie Zespo艂u Szk贸艂 do sieci miejskiej. Mo偶liwe jest te偶 przejecie uj臋cia wody i wymiana z艂o偶a przez Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Komunalne lub Zesp贸艂 Szk贸艂. Starosta zaproponowa艂, aby doprowadzi膰 do spotkania z Burmistrzem Pyrzyc, przedstawicielem PPK i sp贸艂ki POM-MED, b臋d膮cej w艂a艣cicielem uj臋cia, w celu znalezienia korzystnego dla wszystkich rozwi膮zania. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Waldemara K臋dziory o odszkodowanie oraz opini臋 prawn膮 w tej sprawie. Obecnie brak jest formalnych podstaw do okre艣lenia rzeczywistej szkody poniesionej przez wnioskodawc臋 oraz, 偶e win臋 za t臋 szkod臋 mo偶na przypisa膰 Staro艣cie Pyrzyckiemu. Z tych samych przes艂anek Wojewoda Zachodniopomorski odm贸wi艂 przyznania Waldemarowi K臋dziorze odszkodowania. Zarz膮d na podstawie opinii prawnej r贸wnie偶 odm贸wi艂 przyznania odszkodowania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wyst膮pienie do w艂adz Gminy Lipiany w sprawie uregulowania stanu w艂adania nieruchomo艣ci膮, w kt贸rej mie艣ci si臋 filia Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d zatwierdzi艂 tre艣膰 wyst膮pienia w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekty decyzji o warunkach zabudowy:
- nieruchomo艣ci nr 76/2 w obr臋bie geodezyjnym P艂o艅sko gm. Przelewice,
- nieruchomo艣ci nr 336 w obr臋bie geodezyjnym K艂odzino, gm. Przelewice,
- nieruchomo艣ci nr 149 w obr臋bie geodezyjnym Brzezin gm. Pyrzyce,
- nieruchomo艣ci nr 39 w obr臋bie geodezyjnym Turze gm. Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 o sposobie zagospodarowania kombajnu zbo偶owego b臋d膮cego na stanie jednostki. Spos贸b zagospodarowania maj膮tku jednostki nale偶y do kompetencji dyrektora. Zarz膮d musi wyrazi膰 zgod臋 jedynie w sprawie ewentualnego zbycia, a wniosek dyrektora dotyczy艂 mo偶liwo艣ci wydzier偶awienia kombajnu. Kolejna informacja dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 dotyczy艂a op艂at za korzystanie Akademii Rolniczej z pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2. Wcze艣niejsza umowa zosta艂a zawarta pomi臋dzy gmin膮 a uczelni膮. Obecnie stron膮 jest powiat i umowa, w kt贸rej powiat i uczelnia dofinansowuj膮 kszta艂cenie student贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 jest korzystna.
Nast臋pnie Starosta zapozna艂 Zarz膮d z opini膮 prawn膮 dotycz膮c膮 pobierania op艂at od PINB za materia艂y geodezyjne. Nie ma prawnych mo偶liwo艣ci zwolnienia Inspektoratu z op艂at. Jednak偶e Inspektorat nie musi gromadzi膰 dokumentacji. Obowi膮zek ten mo偶e przenie艣膰 na stron臋 ubiegaj膮ca si臋 o wydanie decyzji.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o wynikach spotkania w sprawie objazdu przez Pyrzyce. Na wniosek Komendy Wojew贸dzkiej Policji w Szczecinie odby艂o si臋 spotkanie z udzia艂em przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dr贸g Krajowych i Autostrad, PKP, Burmistrza Pyrzyc i Wicestarosty Pyrzyckiego. Pod presj膮 Komendy Wojew贸dzkiej ustalono tras臋 zalecanego objazdu. Objazd prowadzi ul. Dworcow膮, Ko艣ciuszki, Cmentarn膮, Mickiewicza i Sportow膮. Aby mo偶na by艂o uruchomi膰 ten przejazd konieczne by艂o wykonanie cz臋艣ciowych napraw ulic i zmiana organizacji ruchu. W kosztach napraw partycypowa艂a GDDKiA, Gmina Pyrzyce, PUP i Starostwo (w zakresie remont贸w cz膮stkowych na drogach powiatowych).
Starosta poinformowa艂, 偶e prowadzi dzia艂ania zmierzaj膮ce do utworzenia jednej administracji do zarz膮dzania obydwoma zespo艂ami szk贸艂. Siedziba tej administracji znajdowa膰 si臋 b臋dzie w budynku Starostwa obok pomieszcze艅 Wydzia艂u O艣wiaty. Zmianie r贸wnie偶 ulegn膮 zadania realizowane przez Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Zgodnie z przepisami zarz膮dzanie ruchem powinien prowadzi膰 Wydzia艂 ITiK, a nie jak dotychczas Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Analizowana jest tak偶e mo偶liwo艣膰 przej臋cia w przysz艂o艣ci wszystkich zada艅 Zarz膮du Dr贸g przez Wydzia艂 ITiK.

Robert Betyna zwr贸ci艂 uwag臋 na zniszczony chodnik przy ul. 呕wirki i Wigury oraz zniszczony przez korzenie drzew chodnik przy ulicy Jana Paw艂a II w Pyrzycach, kt贸ra nale偶y do dr贸g powiatowych i poprosi艂 o w艂膮czenie jego naprawy do zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych.
Nast臋pnie poinformowa艂 o wynikach swojej rozmowy z Lekarzem Wojew贸dzkim na temat pyrzyckiego szpitala i Oddzia艂u Ratownictwa Medycznego, kt贸ry mia艂by przy nim funkcjonowa膰. Zaproponowa艂, aby zaprosi膰 go na spotkanie z Zarz膮dem w celu przedstawienia pogl膮d贸w w艂adz wojew贸dzkich w tej sprawie.
Piotr Rybkowski poskar偶y艂 si臋, 偶e nie zosta艂y podj臋te 偶adne dzia艂ania w zg艂aszanej przez niego sprawie dotycz膮cej niebezpiecznego skrzy偶owania przed Za艂臋偶em oraz poinformowa艂, 偶e w mo艣cie na trasie Siemczyn Mielno jest dziura. Poprosi艂, aby Zarz膮d Dr贸g zaj膮艂 si臋 tymi sprawami.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin
Pyrzyce, dnia 30 lipca 2004 r.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-08-04 13:22:38
Data ostatniej modyfikacji : 2004-08-04 13:22:38
Liczba wy艣wietle艅 : 3187licznik odwiedzin: 11420439