logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 28 czerwca do 18 wrze艣nia 2012 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 czerwca do 18 wrze艣nia 2012 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 28 czerwca 2012 r.
2. 29 czerwca 2012 r.
3. 3 lipca 2012 r.
4. 18 lipca 2012 r.
5. 27 lipca 2012 r.
6. 30 lipca 2012 r.
7. 31 lipca 2012 r.
8. 21 sierpnia 2012 r.
9. 30 sierpnia 2012 r.
10. 4 wrze艣nia 2012 r.
11. 11 wrze艣nia 2012 r.
12. 18 wrze艣nia 2012 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic
w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej.
- W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu
w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013.
- W sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia nieruchomo艣ci w drodze przetargu.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Zmiany bud偶etu wynika艂y
ze zmian w wysoko艣ciach dotacji przyznawanych powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami.
- W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024. Zmiany zwi膮zane s膮 ze zmianami bud偶etu powiatu na rok 2012
i zamianami w bud偶ecie dokonanymi uchwa艂ami rady powiatu i zarz膮du.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2011 rok.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 rok.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci
ul. Podgrodzie w Pyrzycach. Ta cz臋艣膰 dzia艂ki nie jest wykorzystywana, jako droga i zosta艂a przeznaczona na powi臋kszenie s膮siaduj膮cych dzia艂ek. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Zarz膮d powierzy艂 stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach Annie Zasadzi艅skiej na kolejne 5 lat.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2012 r. w szko艂ach
i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Maksymalna kwota dofinansowania zosta艂a ustalona na 800 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕 w kolegiach j臋zyk贸w obcych.
- W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Uchwa艂膮 powo艂ano dziesi臋膰 komisji, w sk艂ad kt贸rych wchodz膮 przedstawiciele organu prowadz膮cego, dyrektor szko艂y oraz eksperci z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- W sprawie powierzenia w imieniu powiatu realizacji zadania inwestycyjnego dotycz膮cego prac remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego zlokalizowanego na dzia艂ce nr 7/4 w Pyrzycach z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-administracyjne powiatowej jednostki opieku艅czo-wychowawczej. Prowadzenie tego zadania powierzono Zdzis艂awowi Wudarczykowi dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chojnie w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Plac Wolno艣ci w miejscowo艣ci Mory艅 w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania reprezentacji Powiatu Pyrzyckiego do udzia艂u w zawodach sportowych w tenisie sto艂owym w Ferdinandshof (Niemcy). Zawody sportowe zorganizowa艂o Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie z Meklemburgii w ramach projektu "Polski Tydzie艅". Zarz膮d zatwierdzi艂 sk艂ad reprezentacji i wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie jednodniowego wyjazdu na zawody.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/5, nr 7/6 i nr 122 obr臋b 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶ono zgod臋 dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o. na dysponowanie terenem w celu realizacji zadania "Zasilenie w energi臋 elektryczn膮 dzia艂ek budowlanych przy ul. Lipia艅skiej w Pyrzycach". Na tym terenie b臋d膮 budowane domy dziecka.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2013 rok.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 na dofinansowanie budowy pieszojezdni przy ul. Okrzei w Lipianach.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 15/3, nr 15/8 i nr 15/9 obr臋b 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶ono zgod臋 dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o. na dysponowanie terenem w celu realizacji zadania "Zasilenie w energi臋 elektryczn膮 dzia艂ek budowlanych przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach".

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku Burmistrza Pyrzyc o zmian臋 w umowie o nieodp艂atne u偶yczenie cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej pas drogi powiatowej
w miejscowo艣ci Brzesko na rzecz Gminy Pyrzyce zapisu dotycz膮cego przeznaczenia nieruchomo艣ci. Zamiast "plac zabaw" proponuje si臋 "cele rekreacyjno-sportowe". Po takiej zmianie mo偶liwe b臋dzie wybudowanie boiska do pi艂ki siatkowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie protoko艂u z czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 stanowi艂a dzia艂ka niezabudowana po艂o偶ona przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w i dochod贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej o kwot臋 24 886 z艂. 艢rodki te b臋d膮 przeznaczone na realizacj臋 projektu pn. "Pomoc spo艂eczna. 呕ywienie os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅". Projekt jest dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 艢rodki
w wysoko艣ci 84,99 % wydatk贸w zostan膮 zrefundowane po zako艅czeniu projektu. Pozosta艂a cz臋艣膰 wydatk贸w stanowi wk艂ad w艂asny. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji magazynu odpad贸w medycznych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska. Magazyn odpad贸w medycznych przy Szpitalu Powiatowym nie spe艂nia wymog贸w w zakresie utrzymania temperatury poni偶ej 10 oC, dlatego konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji. Koszty tej inwestycji wynosz膮 22 000 z艂, a wnioskuje si臋 o dofinansowanie w wysoko艣ci 80 % tych koszt贸w tj. 18 600 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie protok贸艂 z post臋powania o udzielenia zam贸wienia publicznego na "Budow臋 dw贸ch dom贸w jednorodzinnych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮". Zarz膮d udzieli艂 zam贸wienia na to zadanie Przedsi臋biorstwu Budowlanemu "Tomaszewicz" ze Szczecina.
- W sprawie wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz臋cie post臋powania. Zarz膮d skierowa艂 wniosek o wydanie decyzji stwierdzaj膮cej nabycie przez Powiat Pyrzycki prawa w艂asno艣ci dzia艂ek ewidencyjnych oznaczonych numerami 171/1 i nr 172/1 po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym J贸zefin w gminie Lipiany, stanowi膮cych cz臋艣ci sk艂adowe drogi powiatowej
nr 1567Z Lipiany-Czajczyn.
- W sprawie wniosk贸w o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych i opieku艅czo-wychowawczych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki motywacyjne w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 20 %
- dyrektor Domu Dziecka w Czernicach 45 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2012 r. do 28 lutego 2013
roku
- W sprawie wniosku o zwrot wadium wniesionego w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. Budowa dw贸ch dom贸w jednorodzinnych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮. Jeden z oferent贸w zosta艂 wezwany do uzupe艂nienia brak贸w w dokumentacji i nie uczyni艂 tego w wyznaczonym terminie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot wadium.
- W sprawie wniosku o zawarcie ugody z wierzycielem SPZOZ
w Likwidacji. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie kwoty g艂贸wnej w wysoko艣ci 108 727,55 z艂 bez odsetek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wsparcie finansowe remontu plebanii
w Jesionowie. Jedna ze 艣cian uleg艂a zawaleniu i decyzj膮 inspektora nadzoru budowlanego konieczne jest natychmiastowe uporz膮dkowanie terenu
i zabezpieczenie budynku. W bud偶ecie powiatu nie ma wyodr臋bnionych 艣rodk贸w przeznaczonych na takie zadania i nie ma prawnych mo偶liwo艣ci przekazania pomocy finansowej. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 tego wniosku.
- W sprawie wniosku dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
o wyra偶enie opinii w sprawie odwo艂ania Krystyny Konik i El偶biety Karweckiej
z dniem 31 sierpnia 2012 r. ze stanowisk wicedyrektor贸w oraz powierzenia
z dniem 1 wrze艣nia 2012 r. stanowiska wicedyrektora Annie D臋bek. Zmiana na stanowiskach kierowniczych wynika z reorganizacji pracy plac贸wki podyktowanej zmniejszeniem si臋 liczby uczni贸w. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku dyrektora PMOS o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. 艢rodki zostan膮 przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 6 tygodni, po okresie sta偶u. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2012 r.
- informacje o umorzeniach nale偶no艣ci dokonanych przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Umorzenia dotycz膮 odsetek i wynosz膮 36,42 z艂 dla PODGiK-u oraz 795,02 z艂 dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Informacja o kontrolach w plac贸wkach o艣wiatowych, dotycz膮cych sposobu rozliczania i dokumentowania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych
w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2012 r.
- Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsi臋wzi臋膰 w I p贸艂roczu 2012 r.
- Informacja o przebiegu wykonania plan贸w finansowych za I p贸艂rocze 2012 r. Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach.
- Informacja o dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji
i Urz膮dze艅 Wodnych.
- Ocena dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i ZOL-u w Pyrzycach za I p贸艂rocze 2012.
- Informacja o dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych.
- Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich w Powiecie Pyrzyckim.
- Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w
z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2011/2012.
- Dom Dziecka w Czernicach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 otwarcia 33. Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
1 lipca
- VIII Festiwal "Pierog贸w i chleba" w ramach 33. Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
6 lipca
- Spotkanie podsumowuj膮ce 33. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.
7 lipca
- Folklorystyczne Spotkanie Zaprzyja藕nionych Zespo艂贸w w Warnicach.
- Lipia艅ski Piknik Rozmaito艣ci "Zaczynaj".
11 lipca
- Spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Perspektywa finansowa na lata 2014-2020".
18 lipca
- Seminarium "Rozwi艅 swoj膮 firm臋 z Inicjatyw膮 Jeremie" w Starostwie.
19 lipca
- Uroczyste obchody 艢wi臋ta Policji w Starostwie.
23 i 24 lipca
- Wakacyjny Turniej Siatk贸wki Pla偶owej na boisku przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
29 lipca
- Odebranie darowizny na rzecz Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie od Fundacji SkiP z Holandii.
1 sierpnia
- Spotkanie w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
8 sierpnia
- II Turniej Pi艂ki No偶nej "ORLIK" z okazji 艢wi臋ta Wojska Polskiego pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego.
16 sierpnia
- Turniej pi艂ki pla偶owej na boisku przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
17 sierpnia
- Spotkanie Klubu Oficer贸w Rezerwy na stadionie OSiR w Pyrzycach.
22 sierpnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
23-24 sierpnia
- Wizyta na obozie sportowym w Ko艂obrzegu.
25 sierpnia
- Turniej miast Lipiany - Wietzendorf.
- Oddanie do u偶ytku pomostu rekreacyjnego na jeziorze W膮d贸艂 w Lipianach.
26 sierpnia
- Do偶ynki Archidiecezjalne.
29 sierpnia
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
31 sierpnia
- Przekazanie placu budowy dom贸w dziecka w Pyrzycach.
- Do偶ynki w Witkowie.
1 wrze艣nia
- I Powiatowe Obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny 艢wiatowej.
- Do偶ynki Gminne w Bielicach, w Kozielicach, w Turzu i w Warnicach.
3 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach oraz w Spo艂ecznym Gimnazjum w Pyrzycach.
5 wrze艣nia
- Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia w Warszawie.
6 wrze艣nia
- Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
8 wrze艣nia
- Sp艂awikowe Zawody W臋dkarskie Spo艂ecznych Stra偶y Rybackich.
- Zawody sportowe w tenisie sto艂owym w Ferdinandshof w Niemczech.
7-9 wrze艣nia
- XXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2012.
10 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
12 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
13 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
14 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
15 wrze艣nia
- Rajd pn. "Po偶egnanie lata" w Domu Dziecka w Czernicach.
- Zawody sportowo-po偶arnicze m艂odzie偶owych dru偶yn po偶arniczych powiatu pyrzyckiego, na stadionie OSiR w Pyrzycach.
17 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.
- Obchody 73 rocznicy napa艣ci ZSRR na Polsk臋, w Kozielicach.
18 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-10-11 10:30:21
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-11 10:30:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1835licznik odwiedzin: 11840394