logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o przetargu

Budowa dw贸ch dom贸w jednorodzinnych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮

Budowa dw贸ch dom贸w jednorodzinnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 po艂o偶onych na dzia艂kach nr geodezyjny 7/6 i 7/7 przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach

Numer og艂oszenia: 237674 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: http://www.pyrzyce.samorzady.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa dw贸ch dom贸w jednorodzinnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 po艂o偶onych na dzia艂kach nr geodezyjny 7/6 i 7/7 przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest budowa dw贸ch jednorodzinnych dom贸w mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opieku艅czo - wychowawcze wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 po艂o偶onych na dzia艂kach nr geodezyjny 7/6 i 7/7 przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. S膮 to budynki parterowe z poddaszem u偶ytkowym. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia znajduje si臋 w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia Publicznego oraz w za艂膮czonej di SIWZ dokumentacji technicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w zak艂adce Zam贸wienia publiczne - www.pyrzyce.samorzady.pl.
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.21.13.50-7.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 15.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko艣ci 50 000,00 z艂 (s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych) przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Dzia艂alno艣膰, kt贸rej dotyczy przedmiot zam贸wienia nie wymaga posiadania uprawnie艅 specjalnych
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Wykonawcy przedstawiaj膮 Zamawiajacemu wykaz, co najmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia (2.000.000 z艂), z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Warunek zostanie spe艂niony je艣li Wykonawca z艂o偶y stosowne o艣wiadcznie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Warunek zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca udokumentuje dysponowanie: kierownikiem budowy oraz kierownikami rob贸t og贸lnobudowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych, posiadaj膮cymi wymagane uprawnienia w zakresie wykonawczym - budowlanym oraz posiadaj膮cymi za艣wiadczenia potwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego. Osoba wskazana jako kierownik budowy musi posiada膰 kwalifikacje: 艂膮cznie, co najmniej 24 miesi膮ce do艣wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy. Wykonawca winien przedstawi膰 informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca z艂o偶y stosowne o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Warunek zostanie spe艂niony je艣li Wykonawcy udokumentuj膮 i偶: a) posiadaj膮 艣rodki finansowe lub zdolno艣膰 kredytow膮 w wysoko艣ci 100 % warto艣ci sk艂adanej oferty. Warunek zostanie spe艂niony je偶eli wykonawca z艂o偶y stosow膮 informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej. Je偶eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo偶e przedstawi膰 dokument贸w dotycz膮cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj膮cego, mo偶e przedstawi膰 inny dokument, kt贸ry w wystarczaj膮cy spos贸b potwierdza spe艂nienie opisanego przez zamawiaj膮cego warunku. b) posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na kwot臋 minimum 2.000 000,00 z艂,
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
. wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
. o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
. informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia
. Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zdolno艣膰 finansow膮 innych podmiot贸w, przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, dotycz膮c膮 podmiotu, z kt贸rego zdolno艣ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych przez ten podmiot 艣rodk贸w finansowych lub jego zdolno艣膰 kredytow膮, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
. III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach wyst膮pienia przynajmniej jednej z okoliczno艣ci wymienionych poni偶ej, z uwzgl臋dnieniem podanych warunk贸w ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu uko艅czenia rob贸t: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg贸lno艣ci: - kl臋ski 偶ywio艂owe, - warunki atmosferyczne odbiegaj膮ce od typowych uniemo偶liwiaj膮ce prowadzenie rob贸t budowlanych, przeprowadzenia pr贸b sprawdze艅, dokonywania odbior贸w, zgodnie z polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania robot. b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg贸lno艣ci: - wykopaliska archeologiczne;; - niewypa艂y i niewybuchy - odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg贸lno艣ci istnienie niezinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych obiekt贸w budowlanych. c) Zmiany b臋d膮ce nast臋pstwem okoliczno艣ci le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego, w szczeg贸lno艣ci: - wstrzymanie rob贸t przez Zamawiaj膮cego; - konieczno艣ci usuni臋cia b艂臋d贸w lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t. - konieczno艣膰 wykonania rob贸t dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w projekcie budowlanym d) Zmiany przepis贸w prawa niezale偶ne od Zamawiaj膮cego oraz Wykonawcy skutkuj膮ce niemo偶liwo艣ci膮 prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno艣ci przewidzianych umow膮. 2) Zmiany sposobu spe艂niania 艣wiadcze艅: a) pojawienie si臋 na rynku materia艂贸w lub urz膮dze艅 nowszej generacji pozwalaj膮cych na zaoszcz臋dzeniu koszt贸w eksploatacji lub uzyskanie lepszej jako艣ci. b) pojawienie si臋 nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob贸t pozwalaj膮cej na zaoszcz臋dzeniu czasu realizacji inwestycji, jak r贸wnie偶 koszt贸w eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy. c) konieczno艣膰 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych/technologicznych niewskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi膮za艅 grozi艂o by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. d) odmienne od przyj臋tych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t warunki terenowe, w szczeg贸lno艣ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych obiekt贸w budowlanych. e) konieczno艣膰 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa. f) rezygnacja z podwykonawstwa, wykonuj膮c przedmiot zam贸wienia przy udziale Podwykonawc贸w. W przypadku wyst膮pienia kt贸rejkolwiek z okoliczno艣ci wymienionych w pkt 2) mo偶liwa jest w szczeg贸lno艣ci zmiana sposobu wykonywania, materia艂贸w i technologii rob贸t, jak r贸wnie偶 zmiany lokalizacji budowanych urz膮dze艅. 3) Zmiany osobowe: a) zmiana os贸b, przy pomocy kt贸rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spe艂niaj膮ce warunki okre艣lone w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, wed艂ug polityki kadrowej wykonawcy. b) zmiana os贸b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy kt贸rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mo偶liwa na osoby spe艂niaj膮ce wymogi Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, a dla uzyskania skutecznej zmiany niezb臋dne jest uzyskanie zgody zamawiaj膮cego na zaproponowan膮 zmian臋 osobow膮. 4) Pozosta艂e zmiany spowodowane nast臋puj膮cymi okoliczno艣ciami: a) si艂a wy偶sza uniemo偶liwiaj膮ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. b) zmiana obowi膮zuj膮cej stawki VAT. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych realizacji projektu. d) rezygnacja przez Zamawiaj膮cego z realizacji cz臋艣ci przedmiotu umowy. e) kolizja z planowanymi lub r贸wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostan膮 ograniczone do zmian koniecznych f) gdy zaistnieje inna okoliczno艣膰 prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj膮ca niemo偶liwo艣ci膮 wykonywania lub nale偶ytego wykonania umowy zgodnie z Specyfikacj膮 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia. Wszystkie powy偶sze postanowienia okre艣lone w ust.2 pkt 2 stanowi膮 katalog zmian na kt贸re Zamawiaj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋. Nie stanowi膮 jednocze艣nie zobowi膮zania do wyra偶enia takiej zgody. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych: a) zmiana danych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjno organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). b) zmiana danych teleadresowych. c) udzielenie zam贸wie艅 dodatkowych okre艣lonych w przepisach o zam贸wieniach publicznych. Dopuszcza si臋 r贸wnie偶 zmian臋 umowy, je偶eli zmiana ta b臋dzie korzystna dla Zamawiaj膮cego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.pyrzyce.samorzady.pl/
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: http://www.pyrzyce.samorzady.pl/.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - I pi臋tro - sekretariat Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF314.7 KB POBIERZSIWZ2012-07-05 15:32:32954
.DOC78 KB POBIERZza艂. nr 12012-07-05 15:32:47778
.DOC33.5 KB POBIERZza艂. nr 22012-07-05 15:33:06725
.DOC25.5 KB POBIERZza艂. nr 2 a2012-07-05 15:33:15713
.DOC30 KB POBIERZza艂. nr 2 b2012-07-05 15:33:25728
.DOC36.5 KB POBIERZza艂. nr 32012-07-05 15:33:33716
.DOC34.5 KB POBIERZza艂. nr 42012-07-05 15:33:42726
.DOC30 KB POBIERZza艂. nr 4 a2012-07-05 15:33:53726
.DOC35 KB POBIERZza艂. nr 4 b2012-07-05 15:34:04691
.DOC253 KB POBIERZza艂. nr 52012-07-05 15:34:17792
.ZIP25258.4 KB POBIERZza艂. nr 62012-07-06 14:35:39754
.ZIP3116 KB POBIERZza艂. nr 72012-07-06 14:37:09664
.ZIP3035.8 KB POBIERZza艂. nr 82012-07-06 14:38:47671
.DOC24 KB POBIERZSprostowanie SIWZ2012-07-09 15:51:00687
.DOC22.5 KB POBIERZZmiana og艂oszenia2012-07-09 15:51:12623
.ZIP303.1 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 12012-07-11 15:08:24628
.ZIP115.2 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 22012-07-12 14:55:42612
.DOC29.5 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 32012-07-13 14:26:09641
.ZIP31.5 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 42012-07-16 19:23:04560
.ZIP27.5 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 52012-07-16 19:23:18567
.ZIP1445.8 KB POBIERZWynik post臋powania2012-07-30 14:36:01627

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-05 15:30:45
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-09 15:52:30
Liczba wy艣wietle艅 : 3074

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.07.2012 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.07.2012 14:37poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.07.2012 14:31poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.07.2012 14:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797813