logo
logo
Zarz膮d Powiatu » komunikaty
Sprawozdanie z realizacji

Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011

Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi
w roku 2011, stanowi膮cy za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XLII/244/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r., okre艣la艂 formy, zasady i zakres wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮dowych Powiatu z organizacjami, a tak偶e zadania publiczne, kt贸rych realizacja zwi膮zana by艂a z udzieleniem pomocy finansowej.

W roku 2011, jako priorytetowe zosta艂y okre艣lone zadania z nast臋puj膮cych obszar贸w:
1) o艣wiata i wychowanie;
2) sport i rekreacja;
3) promocja zdrowia;
4) polityka rynku pracy;
5) bezpiecze艅stwo i porz膮dek publiczny.

Formy wsp贸艂pracy mia艂y charakter finansowy oraz pozafinansowy. Wsp贸艂praca o charakterze finansowym odbywa艂a si臋 poprzez powierzanie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

艢rodki finansowe, kt贸re przeznaczono na realizacj臋 programu zosta艂y zapisane w bud偶ecie powiatu na rok 2011 w rozdziale 92695 Kultura fizyczna i 75095 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada艅 zleconych stowarzyszeniom.

Kluby sportowe otrzymywa艂y w ci膮gu roku 艣rodki, uj臋te w bud偶ecie powiatu
w rozdziale 92695. Wynios艂y one 51 438,91 z艂. Klubom sportowym zwi膮zanym
z jednostkami powiatowymi udzielono wsparcia w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
1) LKS Spartakus 19 478,47 z艂
2) LMKS 呕ak 21 128,32 z艂
3) Powiatowe Zrzeszenie LZS 8 832,12 z艂
4) Pyrzycki Klub Olimpijczyka 2 000,00 z艂

Dotacje dla stowarzysze艅, uj臋to w bud偶ecie powiatu w rozdziale 75095
w kwocie 20 000 z艂 i zosta艂y udzielone w trybie otwartego konkursu ofert.
Konkurs nr 1 w obszarze o艣wiaty i wychowania, obejmuj膮cy dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo.
Dotacj臋 w wysoko艣ci 6 636 z艂 przyznano stowarzyszeniu Fabryka Dobrego Czasu na "opracowanie i wdro偶enie programu dzia艂a艅 alternatywnych wobec uzale偶nie艅
i patologii w艣r贸d podopiecznych Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
w Pyrzycach". Stowarzyszenie przeprowadzi艂o cykl zaj臋膰 pod nazw膮 "Warsztaty B臋bniarskie".
Konkurs nr 2 w obszarze promocja zdrowia, obejmuj膮cy dzia艂ania na rzecz propagowania zdrowego stylu 偶ycia.
Dotacj臋 w wysoko艣ci 6 000 z艂 przyznano stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach na "dzia艂ania prowadz膮ce do pe艂nego uczestnictwa w 偶yciu spo艂eczno艣ci lokalnej ludzi w trzecim wieku".
Konkurs nr 3 w obszarze sport i rekreacja, obejmuj膮cy organizacj臋 imprez turystycznych.
Dotacj臋 w wysoko艣ci 4 000 z艂 przyznano stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Regionalny Oddzia艂 Szczeci艅ski - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej na "propagowanie ca艂orocznego wsp贸艂zawodnictwa szkolnych klub贸w krajoznawczo-turystycznych, poprzez realizacj臋 kalendarza rajd贸w, zlot贸w i z艂az贸w na rok 2011".
Konkurs nr 4 w obszarze sport i rekreacja, obejmuj膮cy "upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji; promocja walor贸w turystycznych powiatu".
Dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 przyznano stowarzyszeniu Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o nr 41 w Pyrzycach na "zorganizowanie i przeprowadzenie 4 rundowych Mistrzostw Powiatu Gimnazjalist贸w w w臋dkarstwie sp艂awikowym".

Opr贸cz dotacji z bud偶etu powiatu organizacje pozarz膮dowe otrzyma艂y pomoc w formie wsparcia, kt贸re najcz臋艣ciej przyjmowa艂o form臋 nagr贸d i upomink贸w oraz pomoc techniczn膮 i organizacyjn膮.
Dla uczni贸w, b臋d膮cych cz艂onkami stowarzysze艅 kultury fizycznej zosta艂 zorganizowany ob贸z sportowy w G艂ucho艂azach. Powiat dofinansowa艂 pobyt dzieci kwot膮 w wysoko艣ci 16 400 z艂 oraz sfinansowa艂 transport za kwot臋 ok. 6 300 z艂.
Na zakup sprz臋tu sportowego, jako nagrody Starosty Pyrzyckiego za uzyskanie najlepszych wynik贸w w wojew贸dzkim wsp贸艂zawodnictwie szk贸艂 przeznaczono 4 990,51 z艂.
Dofinansowano X Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego kwot膮 3 255,70 z艂,
III Letnie Igrzyska LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego kwot膮 1 710,63 z艂,
I Turniej Pi艂ki No偶nej z okazji 艢wi臋ta Wojska Polskiego kwot膮 1 262,72 z艂
oraz inne imprezy sportowe na 艂膮czn膮 kwot臋 1 020,42 z艂.
Z okazji Dnia Bia艂ej Laski Starostwo zakupi艂o upominki dla najm艂odszych cz艂onk贸w Polskiego Zwi膮zku Niewidomych za kwot臋 ok. 400 z艂.
Starostwo op艂aci艂o autokar na wycieczk臋 do Ko艂obrzegu Polskiemu Zwi膮zkowi Kombatant贸w Rzeczypospolitej Polskiej i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych, na kwot臋 800 z艂.
Festiwal Pie艣ni Patriotycznej i Harcerskiej realizowany przez Lipia艅ski Klub Muzyczny dofinansowano kwot膮 400 z艂.
Z okazji 5-lecia stowarzyszenia "Wrzos" w Krzemlinie ufundowano podarunki za kwot臋 200 z艂.
Dla 80-latk贸w zrzeszonych w Polskim Zwi膮zku Emeryt贸w i Rencist贸w zakupiono koce i ko艂dry za kwot臋 801 z艂.
Starosta obj膮艂 patronat honorowy nad imprez膮 "III Sp臋d Rolny Lipiany 2011" organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lipia艅skich Wsi i przekaza艂 pomoc rzeczow膮 na kwot臋 ok. 400 z艂.
Na dofinansowanie "Zlotu Pojazd贸w Militarnych" zorganizowanego przez Lipia艅ski Klub Motorowy Partyzanci przekazano kwot臋 800 z艂.
Na nagrody i organizacj臋 zawod贸w w臋dkarskich ze stowarzyszeniem PZW Ko艂o nr 41 w Pyrzycach przeznaczono kwot臋 641 z艂.
Rajd turystyczny "Powitanie wiosny" i konkurs na najaktywniejsze szkolne ko艂o turystyczno-krajoznawcze wsparto 艣rodkami w wysoko艣ci 500 z艂.
Organizacj臋 Powiatowych Zawod贸w Sportowo-Po偶arniczych OSP dofinansowano 艣rodkami w wysoko艣ci ok. 700 z艂.
Na Turniej Wiedzy Po偶arniczej zakupiono nagrody o warto艣ci ok. 400 z艂.
Obchody Dnia Stra偶aka wsparto kwot膮 930 z艂.

Powiat wspiera Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach, przekazuj膮c 10 % warto艣ci dotacji Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Jest to wk艂ad w艂asny konieczny do otrzymania dotacji. W roku 2011 przekaza艂 stowarzyszeniu kwot臋 57 540 z艂, kt贸ra na mocy porozumienia, zosta艂a zebrana od samorz膮d贸w:
Powiat Pyrzycki 46 854 z艂,
Gmina Lipiany 4 110 z艂,
Gmina Przelewice 3 288 z艂,
Gmina Warnice 2 466 z艂,
Gmina Bielice 822 z艂.
艢rodki wniesione przez Powiat stanowi艂y tak znaczn膮 cz臋艣膰 z powodu wniesienia dodatkowej kwoty 18 084 z艂 za Gmin臋 Pyrzyce, kt贸ra wycofa艂a si臋 z porozumienia.

艁膮cznie na wsparcie organizacji pozarz膮dowych, z uwzgl臋dnieniem dotacji, przeznaczono 艣rodki rz臋du 160 000 z艂.

Wsp贸艂praca pozafinansowa w szczeg贸lno艣ci polega艂a na:

1) Udzielaniu pomocy przy organizowaniu spotka艅 np. poprzez nieodp艂atne udost臋pnienie lokalu, sprz臋tu, 艣rodk贸w technicznych. Do dyspozycji by艂y sale konferencyjne Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, kt贸re organizacje wykorzystywa艂y na spotkania, wystawy. Organizacje korzysta艂y r贸wnie偶 ze 艣rodk贸w technicznych i pomocy pracownik贸w przy przygotowywaniu i druku dyplom贸w, plakat贸w, zaprosze艅.
2) Promocji dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych. Do dyspozycji stowarzysze艅 jest strona internetowa powiatu. Na tej stronie prezentowane s膮 informacje
o planowanych dzia艂aniach stowarzysze艅, zaproszenia do udzia艂u w imprezach, relacje i zdj臋cia dokumentuj膮ce ich dzia艂alno艣膰. Artyku艂y o swojej dzia艂alno艣ci stowarzyszenia mog膮 zamieszcza膰 w miesi臋czniku "Nasz Powiat".
3) Doradztwie i udzielaniu przez Powiat pomocy merytorycznej organizacjom pozarz膮dowym. Pracownicy Starostwa udzielaj膮 pomocy przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do za艂o偶enia stowarzyszenia.
4) Udzielaniu pomocy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych i pozafinansowych na realizacj臋 zada艅 publicznych z innych 藕r贸de艂 ni偶 dotacja z bud偶etu powiatu. Dzia艂aj膮cy przy Starostwie Lokalny Punkt Informacyjny dysponuje danymi
o mo偶liwo艣ciach pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych przez stowarzyszenia. Dociera z tymi informacjami bezpo艣rednio do zainteresowanych poprzez organizowanie spotka艅 w gminach.
5) Konsultowaniu program贸w i projekt贸w akt贸w prawnych. W roku 2011 konsultowany by艂 z organizacjami pozarz膮dowymi projekt programu wsp贸艂pracy na rok 2012.

Wzajemne, dobre relacje pomi臋dzy samorz膮dem a organizacjami pozarz膮dowymi przejawia艂y si臋 we wsp贸lnym organizowaniu uroczysto艣ci i imprez, lub zapraszaniu przedstawicieli samorz膮du na spotkania organizowane przez stowarzyszenia. Te spotkania, to nie tylko uroczysto艣ci, ale r贸wnie偶 spotkania robocze, walne zgromadzenia.
26 stycznia - XI Konkurs na najaktywniejsze szkolne ko艂o turystyczno-krajoznawcze.
9 lutego - Fina艂 XXXV Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2010 roku zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy Spartakus Pyrzyce.
7 kwietnia - spotkanie z okazji 艢wiatowego Dnia Inwalidy zorganizowany przez Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w w Pyrzycach.
19 marca - VIII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
26 marca - Eliminacje Powiatowe Og贸lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po偶arniczej "M艂odzie偶 zapobiega po偶arom".
16 kwietnia - 艢niadanie Wielkanocne zorganizowane przez cz艂onk贸w Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
13 maja - uroczysto艣ci z okazji Dnia Stra偶aka.
15 maja - Zawody W臋dkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego.
1 czerwca - uroczysto艣膰 z okazji 10-lecia dzia艂alno艣ci O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszanie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym.
1 czerwca - Zawody W臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o Nr 41 Pyrzyce.
8 czerwca - spotkanie informacyjne dla Stowarzyszenia Os贸b Niepe艂nosprawnych i ich Przyjaci贸艂 "Silni Razem" na temat mo偶liwo艣ci wsparcia dla organizacji pozarz膮dowych z Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013.
2 lipca - III Letnie Powiatowe Igrzyska LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
18 czerwca - Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu powiatu pyrzyckiego.
8-10 lipca - VII Zlot Pojazd贸w Militarnych i Motocykli zorganizowany przez Lipia艅ski Klub Motorowy "Partyzanci".
16 lipca - Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP.
3-4 wrze艣nia - III Sp臋d Rolny pod patronatem Starosty Pyrzyckiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lipia艅skich Wsi.
14 wrze艣nia - obchody z okazji Dnia Bia艂ej Laski, kt贸rych organizatorem by艂 Polski Zwi膮zek Niewidomych Ko艂o w Pyrzycach.
17 wrze艣nia - IX Rajd Integracyjny "Nie izoluj mnie", kt贸rego organizatorem by艂o Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach.
21 wrze艣nia - uroczysto艣膰 otwarcia Spo艂ecznego Gimnazjum w Pyrzycach prowadzonego przez Pyrzyckie Stowarzyszenie O艣wiatowe.
8 pa藕dziernika - XIV Integracyjny Rajd Turystyczny "艢wi臋to pieczonego ziemniaka" przygotowany przez Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej.
12 pa藕dziernika - inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
19 pa藕dziernika - Dzie艅 Seniora zorganizowany przez cz艂onk贸w Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Zarz膮d Rejonowy w Pyrzycach.
20 pa藕dziernika - IV runda Mistrzostw Powiatu Gimnazjalist贸w w W臋dkarstwie Sp艂awikowym.
9 grudnia - IX Konkurs Plastyczny "Przyjazny Osobie Niepe艂nosprawnej" dla dzieci i m艂odzie偶y z terenu powiatu pyrzyckiego. Pomys艂odawc膮 konkursu by艂o Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
wsp贸艂organizatorem Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
16 grudnia - V Powiatowy Sejmik LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.

Podczas Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego uroczy艣cie s膮 uhonorowywani cz艂onkowie klub贸w sportowych za wybitne osi膮gni臋cia w sporcie.

W uchwale wprowadzaj膮cej program wsp贸艂pracy okre艣lono spos贸b oceny programu. Jako wska藕niki efektywno艣ci realizacji programu wsp贸艂pracy przyj臋to
w szczeg贸lno艣ci:
1) Liczb臋 organizacji pozarz膮dowych podejmuj膮cych dzia艂ania publiczne na rzecz lokalnej spo艂eczno艣ci we wsp贸艂pracy z samorz膮dem Powiatu Pyrzyckiego.
W roku 2011 by艂o tych organizacji 16:
. Pyrzyckie Stowarzyszenie O艣wiatowe,
. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach,
. Nasz Szpital,
. Fabryka Dobrego Czasu,
. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach,
. Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Regionalny Oddzia艂 Szczeci艅ski - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej,
. Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o nr 41 w Pyrzycach,
. Zarz膮d Powiatowy Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Pyrzycach,
. Polskim Zwi膮zku Emeryt贸w i Rencist贸w,
. Zwi膮zek Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o Pyrzyce,
. Stowarzyszenie Rozwoju Lipia艅skich Wsi,
. Lipia艅ski Klub Motorowy "Partyzanci",
. LKS Spartakus,
. LMKS 呕ak,
. Powiatowe Zrzeszenie LZS,
. Pyrzycki Klub Olimpijczyka.
2) Liczb臋 os贸b, kt贸re by艂y adresatami zada艅 realizowanych we wsp贸艂pracy
z samorz膮dem Powiatu Pyrzyckiego. Zaliczy膰 tu nale偶y osoby, kt贸re s膮 zrzeszone w samych organizacjach pozarz膮dowych oraz uczestnik贸w warsztat贸w, zawod贸w, rajd贸w, imprez organizowanych z udzia艂em powiatu. Szczeg贸lnie du偶a liczba uczestnik贸w bra艂a udzia艂 w imprezach plenerowych - rajdach, Sp臋dzie Rolnym, Zlocie Pojazd贸w Militarnych. Szacunkowa liczba tych os贸b wynosi ok. 15 000.
3) Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych z bud偶etu powiatu na realizacj臋 tych zada艅. Wynios艂a ona ok. 160 000 z艂.
4) Liczb臋 wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰 podejmowanych przez organizacje pozarz膮dowe i samorz膮d Powiatu Pyrzyckiego. Wsp贸lne przedsi臋wzi臋cia to igrzyska LZS, zawody sportowe, Sp臋d Rolny, Zlot Pojazd贸w Militarnych, zawody w臋dkarskie, rajdy turystyczne, warsztaty b臋bniarskie, konkursy plastyczne.
W 2011 r. by艂o ich 20.

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-05-09 12:25:47
Data ostatniej modyfikacji : 2012-05-09 12:27:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2429

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.05.2012 11:26poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.05.2012 11:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11816679