logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego.

UCHWA艁A NR XVII/92/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego.


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym ( t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r.; zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 ,poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 roku o systemie o艣wiaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206. Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Wyra偶a si臋 zgod臋 na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim a Gmin膮 Pyrzyce na przekazanie zadania w艂asnego polegaj膮cego na utworzeniu i prowadzeniu przez Gmin臋 Pyrzyce z dniem 1 wrze艣nia 2012 roku szko艂y mistrzostwa sportowego.
2. Projekt porozumienia stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XVII/92/12
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.


POROZUMIENIE

z dnia ............... 2012 r.


Zawarte pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim reprezentowanym przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w osobach:
Wiktora To艂oczko - Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
i
Roberta Betyny - Wicestarosty

a

Gmin膮 Pyrzyce reprezentowan膮 przez Jerzego Marka Olecha - Burmistrza Pyrzyc.


Na podstawie art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.), strony porozumienia zgodnie postanawiaj膮, co nast臋puje:

搂 1.

Powiat Pyrzycki powierza Gminie Pyrzyce prowadzenie z dniem 1 wrze艣nia 2012 roku szko艂y mistrzostwa sportowego z siedzib膮 pod adresem: ul. Tadeusza Rejtana 6, 74-200 Pyrzyce.

搂 2.

Gmina Pyrzyce zobowi膮zuje si臋 do prawid艂owego wywi膮zywania si臋 z zda艅 organu prowadz膮cego okre艣lonych w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.).

搂 3.

Koszty dzia艂alno艣ci szko艂y mistrzostwa sportowego w Pyrzycach pokrywane b臋d膮 z bud偶etu Gminy Pyrzyce.

搂 4.

Nadz贸r pedagogiczny nad szko艂膮 mistrzostwa sportowego w Pyrzycach sprawuje Zachodniopomorski Kurator O艣wiaty.

搂 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie maj膮 przepisy og贸lnie obowi膮zuj膮ce.

搂 6.

Porozumienie sporz膮dzono w czterech jednobrzmi膮cych egzemplarzach, po dwa dla ka偶dej ze stron.
搂 7.

Porozumienie wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
搂 8.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieograniczony.

搂 9.

Zmiana tre艣ci porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ciGmina Pyrzyce Powiat Pyrzycki


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-05-04 08:42:16
Data ostatniej modyfikacji : 2012-05-04 08:42:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1805licznik odwiedzin: 12626161