logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Monitoring telewizyjny niebezpiecznych miejsc w Pyrzycach


Pyrzyce: Monitoring telewizyjny niebezpiecznych miejsc w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 117532 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Monitoring telewizyjny niebezpiecznych miejsc w Pyrzycach.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest monitoring telewizyjny niebezpiecznych miejsc w Pyrzycach w miejscach wyznaczonych przez zamawiaj膮cego. 2. Wykonawca zapewni monitoring wyznaczonych miejsc za pomoc膮 czterech kamer umieszczonych w nast臋puj膮cych miejscach: a) skrzy偶owanie ul. Dworcowej, Szczeci艅skiej i Bogus艂awa, b) front obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej, c) plac parkingowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, d) Plac Wolno艣ci w Pyrzycach. 3. Kamery umieszczone w miejscach wskazanych wy偶ej zapewni膮 ci膮g艂e 24 godzinne monitorowanie nast臋puj膮cych obszar贸w miasta Pyrzyce: a) kamera umieszczona przy skrzy偶owaniu ul. Dworcowej, Szczeci艅skiej i Bogus艂awa - widzialno艣膰 skrzy偶owania oraz wzd艂u偶 ulic Bogus艂awa, Szczeci艅skiej i Dworcowej, b) kamera umieszczona przy froncie obiekt贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej - budynki Zespo艂u Szk贸艂 oraz Starostwa Powiatowego wraz z dzia艂kami przyleg艂ymi od strony ul. Lipia艅skiej, cz臋艣膰 ul. Lipia艅skiej od Ronda Sybirak贸w do skrzy偶owania z ul. Warszawsk膮, c) kamera umieszczona przy placu parkingowym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - budynki Zespo艂u Szk贸艂 oraz Starostwa Powiatowego wraz z dzia艂kami przyleg艂ymi od strony Parku im. Mariana Matysiaka, w szczeg贸lno艣ci boisko Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz parking Starostwa Powiatowego, Park im. Mariana Matysiaka w cz臋艣ci mi臋dzy dzia艂kami Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach i Starostwa Powiatowego do dzia艂ki Polskiego Zwi膮zku Motorowego, d) kamera przy Placu Wolno艣ci w Pyrzycach - Plac Wolno艣ci w Pyrzycach oraz widzialno艣膰 wzd艂u偶 ul. Pozna艅skiej i 1 Maja. 4. Wykonawca zapewnia obs艂ug臋 kamer przez centrum obs艂ugi monitoringu, kt贸re urz膮dzone jest w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. 5. System pracy kamer musi by膰 kompatybilny z centrum monitoringu umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach. 6. Kamery musz膮 spe艂nia膰 nast臋puj膮ce wymagania: a) kolorowe z zumem min. 18x, b) czu艂o艣膰 min. 07, lux, f=1,4 migawka 1/50s, c) nocne widzenie z czu艂o艣ci膮 min. 0,05 lux, d) tryb pracy: r贸wnoczesny zapis, podgl膮d na 偶ywo, odtwarzanie nagra艅, archiwizacja i pod艂膮czenie sieciowe, e) tryb nagrywania: ci膮g艂y, wed艂ug harmonogramu, wyzwalany alarmem, detekcj膮 ruchu lub pojawieniem si臋 s艂owa kluczowego, f) rejestr zdarze艅 do 10 000 zdarze艅, g) sta艂y obs艂uga monitoringu ze strony wykonawcy, h) czas usuni臋cia zg艂oszonej usterki 8 godzin, i) szkolenie z obs艂ugi dla os贸b bezpo艣rednio u偶ytkuj膮cych system. System pracy kamer musi by膰 kompatybilny z centrum monitoringu umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach. 7. System monitoringu oparty jest o sie膰 IP oraz kamery IP pracuj膮ce w standardzie MPEG 4. Centrum b臋dzie pracowa膰 na oprogramowaniu firmy Milestone Xprotect Professional. 8. Wykonawca zobowi膮zany jest w ramach wykonania przedmiotu umowy wykona膰 na w艂asny koszt wszystkie niezb臋dne do wykonania przedmiotu umowy czynno艣ci i roboty, natomiast Zamawiaj膮cy zleca wykonanie us艂ugi jak膮 jest monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Pyrzyc. 9. Przesy艂 sygna艂u z kamer do centrum obs艂ugi monitoringu mo偶e odbywa膰 si臋 bezprzewodowa, jak i za pomoc膮 przewod贸w. 10. Oznaczenie wed艂ug Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (kod CPV) : 79.71.00.00..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 79.71.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o O udzielenie zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy potwierdzaj膮cy spe艂nienie warunk贸w: 1) Posiadaj膮cy uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek poosiadania takich uprawnie艅. 2) Posiadaj膮cy niezb臋dna wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮cy potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. 3) Znajduj膮cy si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4) Nie podlegaj膮cy wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia Wykonawca wraz z ofert膮 obowi膮zany jest z艂ozy膰 aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: 1) zmiana jest dla niego korzystna; 2) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT; 3) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl, www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce sekretariat - pok. nr 104, I pi臋tro.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF316.5 KB POBIERZSIWZ2012-04-13 14:00:11655
.DOC29 KB POBIERZza艂. nr 12012-04-13 14:00:24597
.DOC27.5 KB POBIERZza艂. nr 22012-04-13 14:00:34595
.PDF147.3 KB POBIERZza艂. nr 32012-04-13 14:00:47735
.ZIP631 KB POBIERZWyja艣nienia tre艣ci SIWZ nr 12012-04-18 15:20:34544
.ZIP519.9 KB POBIERZWyja艣nienia tre艣ci SIWZ nr 22012-04-18 15:20:59535
.PDF352.2 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2012-04-25 14:20:34694
.PDF367.7 KB POBIERZSprostowanie2012-04-30 15:33:38571
.PDF262.1 KB POBIERZInformacja o wyborze kolejnej oferty2012-05-16 15:01:42546

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-13 13:58:25
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-13 14:02:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2559

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  13.04.2012 12:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818145