logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Waldemara Barana oraz pana Eugeniusza Panasa na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2012 r. (nr 4/12)

UCHWA艁A XVI/91/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi pana Waldemara Barana oraz pana Eugeniusza Panasa na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2012 r. (nr 4/12)


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 186 poz. 1100 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Waldemara Barana oraz pana Eugeniusza Panasa zamieszka艂ych w Mielnie Pyrzyckim na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2012 r. (nr 4/12) uznaje si臋:

1. Skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu w zakresie:
1) dzia艂ek o nr 66,127, nr 553/2 i nr 165;
2) w cz臋艣ci dotycz膮cej akceptacji przez Starost臋 Pyrzyckiego dzia艂a艅 dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa;
3) wycinki drzew na dzia艂ce nr 552/24 oraz dzia艂ce nr 368/1, kt贸ra graniczy z dzia艂k膮 nr 45;
4) zarzutu sk艂adowania eternitu i innych odpad贸w niebezpiecznych.

.
2. Skarg臋 za zasadn膮 w zakresie nie przestrzegania przepis贸w okre艣lonych w Kodeksie post臋powania administracyjnego w tym termin贸w odpowiedzi na pismo.

搂2


Zobowi膮zuje si臋 Starost臋 Pyrzyckiego do przestrzegania przepis贸w okre艣lonych w Kodeksie post臋powania administracyjnego.
搂3

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do przekazania skargi w zakresie zarzut贸w dotycz膮cych nieprawid艂owego gospodarowania dzia艂kami nr 371 i nr 368/1 b臋d膮cych w zasobie Skarbu Pa艅stwa, kt贸rymi dysponuje Starosta Pyrzycki wykonuj膮cy zadania z zakresu administracji rz膮dowej, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu jako organowi w艂a艣ciwemu do rozpatrzenia zgodnie z art. 229 pkt. 2 i 4 kpa.

搂4

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cych.

搂5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI


UZASADNIENIE:


Pan Waldemar Baran oraz Eugeniusz Panas z艂o偶yli wsp贸lnie skarg臋 "na prac臋 Starosty Pyrzyckiego" pismem z dnia 20 lutego 2012 r. nr 4/12 stawiaj膮c szereg zarzut贸w.
Rozpatruj膮c poszczeg贸lne zarzuty, stwierdzono, i偶 skarg臋 nale偶y przekaza膰 Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w cz臋艣ci dotycz膮cej nieprawid艂owego gospodarowania dzia艂kami nr 371 i nr 368 b臋d膮cych w zasobie Skarbu Pa艅stwa, kt贸rymi dysponuje Starosta Pyrzycki wykonuj膮cy zadania z zakresu administracji rz膮dowej.
Skarg臋 w zakresie dzia艂ek o nr 66,127, nr 553/2 i nr 165, uznano za bezzasadn膮, gdy偶 Starosta Pyrzycki podj膮艂 odpowiednie dzia艂ania przewidziane prawem. Kompetencje w za艂atwieniu tych spraw posiada W贸jt Gminy Kozielice.
Skar偶膮cy uznali za niew艂a艣ciwe i偶 dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Zenon Mirowski pe艂ni jednocze艣nie funkcj臋 kierownika Biura Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych. Zarzut ten uznaje si臋 za bezzasadny, gdy偶 Biuro Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych w Pyrzycach wykonuje prace zlecone przez Gminne Sp贸艂ki Wodne, kt贸re s膮 autonomiczne w swych dzia艂aniach i dzia艂aj膮 na podstawie swych statut贸w. Starosta nie prowadzi nadzoru nad Rejonowym Zwi膮zkiem Sp贸艂ek Wodnych, nadz贸r prowadzi Marsza艂ek Wojew贸dztwa. Wykonywane czynno艣ci w Rejonowych Sp贸艂kach wodnych nie pozostaj膮 w sprzeczno艣ci z wykonywaniem obowi膮zk贸w s艂u偶bowych przez dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Zenona Mirowskiego.
Skarg臋 w zakresie wycinki drzew na dzia艂kach nr 552/24 oraz dzia艂ce nr 368/1 granicz膮c膮 z dzia艂k膮 nr 45 uznano za bezzasadn膮. Z wnioskiem na wyci臋cie drzew na dzia艂ce nr 552/24 do Starosty Pyrzyckiego zwr贸ci艂 si臋 W贸jt gminy Kozielice w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci. Decyzja zezwala艂a na usuni臋cie tylko i wy艂膮cznie drzew martwych, stanowi膮cych ca艂kowity posusz. Decyzja ta zosta艂a wykonana prawid艂owo /na podstawie protoko艂u ogl臋dzin z dnia 13 marca 2012 r./ Natomiast w sprawie wyci臋cia drzew na dzia艂ce nr 368/1 granicz膮cej z dzia艂k膮 nr 45 /prywatn膮/ zwr贸ci艂 si臋 z wnioskiem Zarz膮d Gminnej Sp贸艂ki Wodnej Kozielice w ramach prowadzenia prac melioracyjnych przy udra偶nianiu ruroci膮gu. R贸wnie偶 i tu nie stwierdzono narusze艅 decyzji /na podstawie protoko艂u ogl臋dzin z dnia 13 marca 2012 r./.
Skarga w zakresie zarzutu sk艂adowania eternitu i innych odpad贸w niebezpiecznych na dzia艂kach nr 69, 127, 371 zosta艂a uznana za bezzasadn膮 na podstawie protoko艂u ogl臋dzin z dnia 13 marca 2012 r.
Skarg臋 uznano za zasadn膮 w zakresie zarzutu nie przestrzegania przepis贸w okre艣lonych w Kodeksie post臋powania administracyjnego w tym termin贸w odpowiedzi na pismo. Na pismo z dnia 6 lipca 2011 roku Starosta Pyrzycki udzieli艂 odpowiedzi pismem z dnia 9 stycznia 2011 r. znak: O艢LiR.613.173.2.2011 stwierdzaj膮c w nim, i偶 nie posiada kompetencji w tej sprawie. Zgodnie z art. 231 -Je偶eli organ, kt贸ry otrzyma艂 skarg臋 nie jest w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia, obowi膮zany jest niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie siedmiu dni, przekaza膰 j膮 w艂a艣ciwemu organowi, zawiadamiaj膮c r贸wnocze艣nie o tym skar偶膮cego, albo wskaza膰 mu w艂a艣ciwy organ.


W za艂膮czeniu:

1. Odpowied藕 na skarg臋 Starosty Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2012 r.
2. Mapa ewidencyjna, Obr臋b Mielno Pyrzyckie.
3. Protok贸艂 z dnia 13 marca 2012 roku z ogl臋dzin dzia艂ek o numerach 371 oraz 368/1 nale偶膮cych do Skarbu Pa艅stwa po艂o偶onych w miejscowo艣ci Mielno Pyrzyckie w Gminie Kozielice.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-11 13:59:28
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-11 13:59:28
Liczba wy艣wietle艅 : 2229licznik odwiedzin: 12640141