logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A Nr XVI/87/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych
stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Dz. U. Nr 92, poz. 753; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Dz. U. Nr 40, poz. 230; Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Dz. U. Nr 21, poz. 113; Dz. U. Nr 217, poz. 1281; Dz. U. Nr 149, poz. 887;) i art. 7, art. 8, art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 w zwi膮zku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator贸w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; zmiany: z 2006 r., Dz. U. Nr 86, poz. 602; Dz. U. Nr 94, poz. 657; Dz. U. Nr 167, poz. 1193; Dz. U. Nr 249, poz. 1833; z 2007 r., Dz. U. Nr 128, poz. 902; Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2010 r., Dz. U. Nr 3 poz. 13; z 2011 r., Dz. U. Nr 224, poz. 1342) uchwala si臋 co nast臋puje:

搂 1.1. Ustala si臋 zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad zasobu mieszkaniowego Powiatu Pyrzyckiego, w tym zasady wynajmowania lokali, kt贸rych najem zwi膮zany jest ze stosunkiem pracy.
2. Powiatowy zas贸b mieszkaniowy, o kt贸rym mowa w ust. 1, stanowi膮 lokale s艂u偶膮ce do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stanowi膮ce w艂asno艣膰 Powiatu, w tym wchodz膮ce w sk艂ad nieruchomo艣ci oddanych w trwa艂y zarz膮d jednostkom organizacyjnym powiatu.
3. Z mieszkaniowego zasobu Powiatu nie wydziela si臋 lokali socjalnych.

搂 2. 1. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym nale偶y do zada艅 Zarz膮du Powiatu, z zastrze偶eniem ust. 2.
2. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym przekazanym w trwa艂y zarz膮d powiatowym jednostkom organizacyjnym, w tym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, nale偶y do dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej.

搂 3. 1. Lokale mieszkalne wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci wynajmuje si臋 na czas nieoznaczony, chyba 偶e:
a) zawarcia umowy na czas oznaczony 偶膮da lokator;
b) umowa zostaje zawarta na czas trwania stosunku pracy.
2. Lokale mieszkalne wchodz膮ce w sk艂ad nieruchomo艣ci oddanych w trwa艂y zarz膮d jednostkom organizacyjnym Powiatu przeznaczone s膮 do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

3. Lokale mieszkalne zwi膮zane ze stosunkiem pracy wynajmuje si臋 pracownikom zatrudnionym w powiatowych jednostkach organizacyjnych lub emerytom i rencistom - by艂ym pracownikom tych jednostek.
4. W przypadkach uzasadnionych wa偶nymi wzgl臋dami spo艂ecznymi, Zarz膮d Powiatu albo dyrektor powiatowej jednostki organizacyjnej na rzecz kt贸rej ustanowiono trwa艂y zarz膮d, po 艣mierci najemcy, w sytuacji braku os贸b uprawnionych na podstawie art. 691 搂 1. Kodeksu cywilnego, mo偶e zawrze膰 umow臋 najmu lokalu mieszkalnego z osob膮 uprawnion膮 do mieszkania na sta艂e wsp贸lnie z najemc膮 do chwili jego 艣mierci.

搂 4. Lokale mieszkalne wchodz膮ce w sk艂ad powiatowego zasobu nieruchomo艣ci nie mog膮 by膰 wynajmowane osobom, kt贸re posiadaj膮 tytu艂 prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego w tej samej miejscowo艣ci.

搂 5. 1. Lokale mieszkalne s膮 oddawane w najem osobom pozostaj膮cym w trudnych warunkach mieszkaniowych, kt贸rych 艣redni doch贸d miesi臋czny, w okresie trzech miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku, na jednego cz艂onka gospodarstwa domowego nie przekracza:
a) 90 % przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej og艂aszanego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego - w gospodarstwie jednoosobowym;
b) 75 % przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia og艂aszanego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego - w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na jednego cz艂onka rodziny.
2. Doch贸d ustala si臋 na podstawie dokument贸w potwierdzaj膮cych jego uzyskanie w okresie trzech miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku. Za doch贸d uwa偶a膰 nale偶y doch贸d okre艣lony w art. 3 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z p贸藕n. zm.).
3. Regulacje zawarte w ust. 1 i ust. 2 nie maj膮 zastosowania do os贸b b臋d膮cych pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, kt贸rym lokale mieszkalne zostaj膮 przydzielone na czas trwania stosunku pracy.

搂 6. Pierwsze艅stwo zawarcia umowy najmu przys艂uguje osobom:
1) sprowadzonym na teren powiatu z uwagi na niezb臋dne potrzeby kadrowe zwi膮zane z rodzajem wykonywanej przez nie pracy zawodowej lub posiadanymi kwalifikacjami;
2) kt贸re utraci艂y mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego;
3) zakwalifikowanym przez Zarz膮d Powiatu w przypadkach uzasadnionych szczeg贸lnymi wzgl臋dami spo艂ecznymi.

搂 7. 1. Stawk臋 czynszu za 1 m kw powierzchni u偶ytkowej lokalu mieszkalnego ustala Zarz膮d Powiatu w formie uchwa艂y.
2. Wprowadza si臋 czynniki zmniejszaj膮ce stawk臋 czynszu okre艣lon膮 w ust. 1:
a) za mieszkanie znajduj膮ce si臋 w budynku do rozbi贸rki - 40 %
b) za mieszkanie po艂o偶one na terenie wiejskim - 10 %
c) za mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 3 %
d) za mieszkanie bez ciep艂ej wody - 3 %
e) za mieszkanie bez w.c. - 5 %
f) za mieszkanie z ciemn膮 kuchni膮 lub bez kuchni - 3 %
g) za mieszkanie bez instalacji gazowej - 2 %
h) za mieszkanie bez 艂azienki - 5 %
Zmniejszenie czynszu mo偶e nast膮pi膰 maksymalnie z tytu艂u dw贸ch czynnik贸w najkorzystniejszych dla najemcy.
3. Ustalaj膮c stawki czynszu Zarz膮d Powiatu mo偶e zdecydowa膰 o przyj臋ciu stawek czynszu najmu stosowanych przez gmin臋, na terenie kt贸rej po艂o偶ony jest lokal mieszkalny.

搂 8. W stosunkach najmu opr贸cz czynszu wynajmuj膮cy mo偶e pobiera膰 op艂aty niezale偶ne od wynajmuj膮cego, a zwi膮zane z eksploatacj膮 lokalu, w szczeg贸lno艣ci op艂aty za dostaw臋 energii elektrycznej i cieplnej, gazu, zimnej i ciep艂ej wody oraz odbi贸r nieczysto艣ci p艂ynnych i sta艂ych odpad贸w komunalnych, gdy najemca nie ma zawartej umowy bezpo艣rednio z dostawc膮 medi贸w lub dostawc膮 us艂ug. Na poczet op艂at wynajmuj膮cy mo偶e ustali膰 zaliczki.

搂 9.1. Wynajmuj膮cy mo偶e podwy偶szy膰 czynsz najmu wypowiadaj膮c jego dotychczasow膮 wysoko艣膰, najp贸藕niej na koniec miesi膮ca kalendarzowego, z zachowaniem termin贸w wypowiedzenia.
2. Termin wypowiedzenia wysoko艣ci czynszu wynosi 3 miesi膮ce, chyba 偶e strony ustali艂y d艂u偶szy termin w umowie najmu.
3. Podwy偶szenie czynszu albo innych op艂at za u偶ywanie lokalu, za wyj膮tkiem op艂at niezale偶nych od wynajmuj膮cego, nie mo偶e by膰 dokonywane cz臋艣ciej ni偶 co 6 miesi臋cy. Termin ten biegnie od dnia, w kt贸rym podwy偶ka zacz臋艂a obowi膮zywa膰.
4. Wypowiedzenie wysoko艣ci czynszu albo innych op艂at za u偶ywanie lokalu powinno by膰 pod rygorem niewa偶no艣ci dokonane na pi艣mie.

搂 10. Najemca mo偶e wprowadzi膰 w lokalu ulepszenia tylko za zgod膮 wynajmuj膮cego, na podstawie pisemnej umowy okre艣laj膮cej spos贸b rozlicze艅 z tego tytu艂u. Wprowadzone ulepszenia pozostaj膮 bez wp艂ywu na wysoko艣膰 op艂acanego czynszu najmu.

搂 11.1. Zarz膮d Powiatu, na wniosek najemc贸w, mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na zamian臋 lokali pomi臋dzy najemcami lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu powiatu, wy艂膮cznie w przypadkach uzasadnionych wa偶nymi wzgl臋dami spo艂ecznymi:
a) wyst臋powania nadmiernego zag臋szczenia, przez co rozumie si臋 powierzchni臋 pokoi na jedn膮 osob臋 uprawnion膮 do zamieszkiwania poni偶ej 3 m kw;
b) z uwagi na trwa艂e i widoczne kalectwo wymagaj膮ce korzystania z w贸zka inwalidzkiego.
2. Niedopuszczalna jest zamiana na lokal wi臋kszy je偶eli najemca jest w zw艂oce z zap艂at膮 czynszu lub innych op艂at za u偶ywanie mieszkania.

搂 12.1. Osoby, kt贸re pozosta艂y w lokalu opuszczonym przez najemc臋, lub w lokalu, w kt贸rego najem nie wst膮pi艂y po 艣mierci najemcy na mocy art. 691 搂 1 Kodeksu cywilnego, s膮 zobowi膮zane do zwolnienia zajmowanego lokalu w terminie trzech miesi臋cy od opuszczenia lokalu przez najemc臋 lub od 艣mierci najemcy.
2. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby zajmuj膮ce lokal s膮 obowi膮zane do uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytu艂u prawnego w wysoko艣ci czynszu, jaki wynajmuj膮cy m贸g艂by otrzyma膰 z tytu艂u najmu lokalu.
3. Przepis ust. 2 stosuje si臋 r贸wnie偶 do najemc贸w, kt贸rzy po ustaniu stosunku pracy zobowi膮zani s膮 do zwolnienia zajmowanego lokalu.

搂 13. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 14. Traci moc Uchwa艂a Nr XXXI/176/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu pyrzyckiego.

搂 15. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od daty og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-05 08:58:51
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-05 09:05:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1952

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  05.04.2012 07:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639880